NJA 1985 s. 527

Sedan arrendenämnd beslutat om förlängning av arrendeavtal avseende jordbruksarrende och fastställt villkor för arrendet fullföljdes talan till fastighetsdomstolen enbart beträffande villkoren. Fullföljdsförbudet enligt 8 kap 33 § jämförd med 9 kap 12 § JB i lydelse före år 1985 har funnits vara tillämpligt i fråga om den av fastighetsdomstolen d 11 maj 1983 meddelade domen.

M.O. ansökte d 15 juli 1980 hos arrendenämnden i Jönköping om förlängning av ett mellan honom och staten gällande arrendeavtal och om prövning av tvist rörande vissa arrendevillkor.

Arrendenämnden meddelade beslut i målet d 28 april 1982, varvid nämnden bl a förlängde arrendeavtalet. Staten klandrade beslutet genom att väcka talan mot M.O. vid Jönköpings TR, fastighetsdomstolen, samt yrkade därvid beträffande arrendevillkoren bl a att indexreglering av synebrister ej skulle ske, att arrendeavgiften (grundavgiften) måtte fastställas till 80 000 km om året samt att det yttre underhållet av mangårdsbyggnaden skulle åvila arrendatorn.

M.O. bestred statens yrkanden.

I dom d 11 maj 1983 biföll TR:n statens talan i så måtto, att arrendeavgiften fastställdes till 80 000 kr.

Göta HovR

Såväl staten som M.O. fullföljde talan i Göta HovR. Staten yrkade helt bifall till sin vid TR:n förda talan.

M.O. yrkade att arrendeavgiften måtte fastställas till 50 000 kr.

HovR:n (hovrättsrådet Sjögreen, f d lagmannen Lilja, referent, hovrättsrådet Ström och adj led Mannergren) anförde i slutligt beslut d 9 febr 1984:

Skäl. Jämlikt 8 kap 33 §JB får talan ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om fastställande av arrendevillkor då arrendators talan om förlängning av arrendeavtal bifallits. Parternas vadetalan skall därför avvisas i huvudsaken.

HovR:ns beslut. HovR:n avvisar parternas i HovR:n förda talan

- - -

M.O. (ombud förbundsjumisten R.H.) anförde besvär och yrkade att HD måtte undanröja HovR:ns beslut.

Staten bestred ändringsyrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Forss, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Mot fastighetsdomstols dom i fråga om fastställande av arrendevillkor vid förlängning av avtal om arrende får talan jämlikt 8 kap 33 § JB icke föras.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer det slut HovR:ns beslut innehåller.

HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, Palm, referent, Ehmer och Beckman) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Enligt 8 kap 33 § JB får talan inte föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om fastställande av arrendevillkor "i fall som avses i 9 kap 12 §" samma balk. Sistnämnda lagrum ingår i reglerna om arrendators rätt till förlängning av arrendeavtal m m och rör förfarandet när förlängning sker. Det innehöll, i lydelse före lagändring som trädde i kraft d 1 jan 1985, föreskriften att om arrendatorns talan om förlängning av arrendeavtalet bifölls, villkoren för det fortsatta arrendet skulle fastställas enligt 9 kap 9 § JB.

M.O. har till stöd för sin besvärstalan anfört att det angivna fullföljdsförbudet inte varit tillämpligt i detta mål, eftersom talan i fastighetsdomstolen rört enbart frågan om arrendevillkoren och fastighetsdomstolens dom därför inte inneburit något bifall till en talan om förlängning av avtalet.

Vissa uttalanden i förarbetena till 8 kap 33 § JB om att det angivna fullföljdsförbudet inte bör gälla, när vid fastighetsdomstol fråga om fastställelse av arrendevillkor uppkommer utan samband med fråga om förlängning av arrendeavtal, tar sikte på speciella tvister av annan art än den som nu är aktuell (se prop 1970:20 Del A s 353 vid då föreslagna 8:34 JB, jfr s 350 vid 8:29 JB). Vad angår utformningen av lagtexten är att märka att enligt de före år 1985 gällande reglerna frågan om ändring av arrendevillkoren för ny arrendeperiod inte kunde hänskjutas till arrendenämnd utan samband med förlängningsfrågan samt att talan hos nämnden skulle anhängiggöras av arrendatorn (jfr prop 1983/84:136 s 88 f). Med hänsyn härtill, och då den angivna föreskriften i 9 kap 12 § inte var knuten till förfarandet hos fastighetsdomstolen har den uppenbarligen varit tillämplig så snart beslut om förlängning meddelats av arrendenämnden.

HovR:ns beslut skall alltså fastställas.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer det slut HovR:ns beslut innehåller.