NJA 1985 s. 537

En person har i HovR begärt att ur en brottmålsakt få ut handlingar som han beskrivit så att han på visst sätt angett vad de skulle innehålla. Sedan HovR:n i olika beslut bl a angett att akten bestod av 13 A4-pärmar och begärt precisering av vilka handlingar som avsågs, lämnade HovR:n en ny motsvarande framställning utan åtgärd med hänvisning till att det inte med utgångspunkt i de lämnade uppgifterna kunnat avgöras vilka handlingar sökanden ville ha. Talan mot beslutet har tagits upp till prövning. 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen (1980:100). - Dessutom fråga om skyldigheten att efterforska handling vid framställning av detta slag.

HD

Västerås TR ogillade genom dom d 20 juni 1984 åtal mot B.H. för bestickning i två fall. Domen vann laga kraft såvitt avsåg B.H.. Den överklagades i andra delar till Svea HovR. B.H. begärde - med uppgift att en länsåklagare medgivit att en angivare tipsat polismyndighet om påstådda brott - att mot skälig framställningskostnad få kopior av de förundersökningshandlingar som visar "vad denne angivare är för en person samt ordagrant vad han - eller hon - har påstått. B.H. ombads av HovR:n att precisera sin begäran men efterkom inte uppmaningen utan vidhöll sin begäran såsom den framställts från början.

HovR:n (hovrättsrådet Wedin och adj led Blomquist, referent) anförde i slutligt beslut d 15 maj 1985: HovR:n förmår inte med utgångspunkt i de av B.H. lämnade uppgifterna avgöra vilka handlingar han vill ha. B.H:s framställning föranleder därför ingen HovR:ns vidare åtgärd.

HovR:n lämnade fullföljdshänvisning under åberopande av grunderna för 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen.

Hovrättsrådet Sundberg-Weitman var av skiljaktig mening och anförde: B.H. har begärt att få kopia av den eller de handlingar som innehåller uppgift om vem som angivit honom och vad denne sagt. I den mån akten innehåller sådana handlingar är B.H. berättigad att mot stadgad avgift få kopia av dem. I de pärmar som är märkta 2, 3 och 11 av TR:ns aktbil 157 finns handlingar som visar att kriminalinspektören A.L. anmält B.H. dels d 4 febr 1983 för bestickning under år 1978, dels d 6 sept 1983 för bestickning under år 1979, dels ock d 5 okt 1983 för bestickning under år 1980. Av A.L:s anmälningar framgår inte om han i sin tur grundade sina anmälningar mot B.H. på anmälan till polisen från någon annan person. Innehållsförteckningarna till de delar av förundersökningsprotokollet som avser anmälningarna mot B.H. tyder inte heller på att någon sådan handling, som B.H. önskar utfå, finns hos HovR:n. B.H. torde inte vara intresserad av att erhålla kopia av A.L:s anmälningar, och det är därför inte anledning att skicka honom sådan kopia. Däremot anser jag att B.H. utan avgift bör erhålla kopia av de innehållsförteckningar till förundersökningen som hänför sig till anmälningarna mot honom, så att han på ett enkelt sätt skall kunna ta ställning till i vad mån han önskar erhålla kopia av någon där angiven handling.

B.H. anförde besvär och vidhöll sin begäran att i kopia utfå förundersökningshandlingar med det innehåll han förut angett.

B.H. yrkade vidare att HD "låter utreda, låter entydigt dokumentera och låter undertecknad få full information om och full insyn i de handlingar som visar - huruvida stormningen av undertecknads kontor d 15 mars 1982 var i överensstämmelse med då gällande svensk lag - eller icke".

Föredraganden, RevSekr Nordling, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. B.H:s begäran hos HovR:n är att uppfatta som en framställning att ur TR:ns akt på sätt som föreskrivs i 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen få ta del av de förundersökningshandlingar som visar vem den angivare är som har tipsat polismyndigheten om påstådda brott och ordagrant vad denna eller dessa personer har påstått. HovR:ns beslut att lämna B.H:s framställning utan åtgärd får anses innefatta ett avslag på begäran att ta del av handling. Talan mot beslutet får därför föras enligt 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap 7 § sekretesslagen.

Någon sådan handling som B.H. begärt att få ta del av finns inte i TR:ns akt. B.H:s talan i denna del kan därför inte bifallas.

B.H:s yrkanden i övrigt är inte av beskaffenhet att kunna föranleda någon HD:s åtgärd.

Domslut

HD:s avgörande. HD få lämnar besvären utan bifall samt B.H:s övriga yrkanden utan vidare åtgärd.

HD (JustR:n Erik Nyman, Vängby, Palm, referent, Ehmer och Beckman) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Det finns inte anledning utgå från något annat än att handlingar med det innehåll B.H. angav i sin begäran till HovR:n har efterforskats av HovR:n i den utsträckning som varit rimlig med hänsyn till aktmaterialets disposition och omfattning. En översiktlig genomgång av materialet, som företagits i HD, har heller inte resulterat i att sådana handlingar påträffats. B.H:s besvär bör därför lämnas utan bifall.

B.H:s yrkanden i övrigt är inte av beskaffenhet att kunna föranleda någon HD:s åtgärd.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar besvären utan bifall och B.H:s yrkanden i övrigt utan åtgärd.