NJA 1985 s. 694

Fråga, i mål om ansvar för stöld, angående förordnande av offentllig försvarare med hänsyn till valet av påföljd.

(Jfr 1984 s 787 och 1985 s 81)

Lunds TR dömde d 19 sept 1984 iranske medborgaren A.H. för stöld till fängelse 14 dagar. A.H. fullöljde genom advokaten C.S. såsom ombud talan mot domen i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade att han skulle erhålla en ej frihetsberövande påföljd. Åklagaren yrkade efter anslutningsvad att straffet skulle skärpas.

A.H., som själv fört sin talan i TR:n, hemställde i HovR:n att C.S. skulle förordnas som offentlig försvarare för honom.

HovR:n (hovrättsråden Nelander, referent, och adj led Wallén) yttrade i beslut d 13 nov 1984: Då det varken med hänsyn tillfrågan om val av påföljd eller av annan anledning föreligger skäl att förordna offentlig försvarare för A.H., lämnar HovR:n hans begäran härom utan bifall.

Hovrättsrådet Bagenstråhle var skiljaktig och anförde: A.H. har av TR:n dömts för stöld till fängelse 14 dagar. I HovR:n yrkar han villkorlig dom medan åklagaren yrkar straffskärpning. Påföljdsvalet måste bedömas som tveksamt. A.H:s uppgift, att han bristfälligt behärskar svenska språket, får god tagas. Jag förordnar därför C.S. till offentlig försvarare för A.H..

HD

A.H. anförde besvär och yrkade bifall till sin hemställan om offentlig försvarare. Som skäl för yrkandet anförde A.H. att tveksamhet fick anses råda i fråga om påföljdsvalet och att han inte särskilt väl behärskade svenska språket. Riksåklagaren anförde i ett av HD infordrat yttrande:

A.H. har i förevarande mål ådömts fängelse 14 dagar för stöld. Sedan han fullföljt talan till HovR:n med yrkande om villkorlig dom, har åklagaren anslutningsvädjat och yrkat straffskärpning. För egen del anser jag att frågan om påföljdsvalet i förevarande mål kan vara föremål för viss tveksamhet. Å ena sidan hade vid tiden för nu ifrågavarande brott ca 4 år förflutit från den A.H. tidigare ådömda villkorliga domen. Å andra sidan måste stölden i detta mål betraktas som allvarlig med hänsyn till tillvägagångssättet och omständigheterna i övrigt.

Vad beträffar A.H:s personliga förhållanden har han gjort gällande att han, som är född i Iran och kommit till Sverige 1976, har bristande kunskaper i svenska språket. Efter underhandskontakt med åklagaren i målet kan jag vitsorda denna uppgift.

Även om de problem som har sin grund i språksvårigheter i allmänhet kan avhjälpas genom anlitande av tolk (jfr JuU 1983/84:7 s 11) anser jag att omständigheterna i målet, och då främst tveksamheten i påföljdsvalet, är sådana att offentlig försvarare bör förordnas för A.H..

På grund av det anförda biträder jag ändringsyrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Malmström Öhman, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: TR:n har i förevarande mål dömt A.H. till fängelse under åberopande av att A.H. år 1980 dömts till villkorlig dom för stöld.

A.H. har gjort gällande att offentlig försvarare bör förordnas för honom med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och då det föreligger särskilda skäl därtill med hänsyn till hans personliga förhållanden (språksvårigheter).

Riksåklagaren har i yttrande biträtt A.H:s ändringsyrkande.

I förevarande mål måste, med hänsyn till att relativt lång tid förflutit sedan A.H. ådömts villkorlig dom, påföljdsvalet anses vara föremål för viss tveksamhet, särskilt som åklagaren yrkat straffskärpning. I målet är vidare utrett att A.H. har bristande kunskaper i svenska språket.

På grund av det anförda finner HD att omständigheterna i målet sammantagna är sådana att tillräckliga skäl föreligger att förordna offentlig försvarare för A.H..

Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD C.S. till offentlig försvarare för A.H..

HD (JustR:n Holmberg, Erik Nyman, Vängby, Gregow, referent, och i) fattade följande slutliga beslut: A.H. har till stöd för sitt yrkande om offentlig försvarare åberopat dels att tveksamhet får anses råda beträffande valet av påföljd dels att han inte behärskar svenska språket särskilt väl.

Enligt 21 kap 3 a § 2 st RB skall offentlig försvarare förordnas för en misstänkt, bl a om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening (punkt 2).

Av handlingarna i målet framgår att A.H. d 5 febr 1980 dömts för stöld, försök till stöld, våld mot tjänsteman och vårdslöshet i trafik till villkorlig dom. I det nu aktuella brottmålet dömde TR:n för stöld bestående i tillgrepp av ett däck på en personbil. Som skäl för att välja fängelsestraff som påföljd angav TR:n den tidigare domen. A.H. har som nämnts i HovR:n yrkat en ej frihetsberövande påföljd.

Det får i ett fall som det förevarande anses vara tveksamt vilken påföljd som skall väljas. A.H. behöver med hänsyn härtill försvarare i målet. Offentlig försvarare skall därför förordnas för honom.

Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD C.S. till offentlig försvarare för A.H..