NJA 1985 s. 738

Sedan en talan mot A om betalningsanspråk bifallits, vädjade A mot domen och angav som grund för sitt bestridande av kravet en omständighet som inte hade angetts i TR:ns dom. HovR:n avvisade invändningen med hänvisning till 50 kap 25 § 3 st RB. Invändningen hade emellertid framförts i TR:n i en inlaga av en tillfälligt ombud för A. Av protokollen över senare förhandlingar - då A uppträdde utan ombud - framgick inte att frågan huruvida A vidhöll invändningen hade berörts. A har funnits med stöd av bestämmelsen om giltig ursäkt i angivna lagrum kunna åberopa invändningen i HovR:n.

TR:n

T.T. innehade en pizzarestaurang i Stockholm. Genom avtal d 14 mars 1982 sålde han restaurangen till två personer.

Företagsmäklaren F M AB väckte talan mot T.T. vid Stockholms TR och yrkade förpliktande för honom att till bolaget utge 20 000 kr. Bolaget gjorde gällande att parterna d 26 febr 1982 hade ingått ett skriftligt avtal om försäljningsuppdrag av innebörd att bolaget under tre månader med ensamrätt skulle äga försälja restaurangen. Enligt avtalet skulle bolaget erhålla ett fast arvode på 20 000 kr samt ha rätt till ersättning med motsvarande belopp om T.T. sade upp avtalet under gällande avtalsperiod eller åsidosatte bestämmelsen om ensamrätt. Som grund för sin talan anförde bolaget att T.T. hade ådragit sig ersättningsskyldighet mot bolaget, i första hand genom att vid ett besök på bolagets kontor d 11 mars 1982 tillskansa sig den skriftliga kontraktshandlingen och säga att han sålt restaurangen, vilket fick anses innebära att han sade upp avtalet under gällande avtalsperiod, i andra hand genom att d 14 mars 1982 själv sälja restaurangen och sålunda åsidosätta bestämmelsen om bolagets ensamrätt.

T.T. bestred käromålet och åberopade enligt TR:ns dom som grund för sitt bestridande att han inte hade ingått något avtal med bolaget om rätt för detta att sälja restaurangen.

Domskäl

TR:n (chefsrådmannen Egenvall, rådmannen Brahme och tingsfiskalen Carlsson) meddelade dom d 15 febr 1983. TR:n fann styrkt att det hade förelegat ett skriftligt "Avtal gällande försäljningsuppdrag" mellan T.T. och bolaget, att avtalet hade haft det innehåll som bolaget påstod samt att T.T. d 11 mars 1982 obehörigen hade tillgripit bolagets originalexemplar av avtalet. Härefter anförde TR:n i domskälen: Genom sistnämnda förfarande får T.T. anses ha sagt upp avtalet och detta har skett under gällande avtalsperiod. Härtill kommer att T.T. brutit mot avtalsbestämmelsen om ensamrätt för bolaget att försälja pizzerian. På grund härav är T.T. enligt avtalet pliktig att utge ersättning till bolaget med yrkade beloppet.

I domslutet förpliktade TR:n T.T. att till bolaget utge 20 000 kr.

Svea HovR

T.T. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade ogillande av käromålet. Han vitsordade att han hade ingått avtal med bolaget av det innehåll som bolaget påstått men åberopade till stöd för sin vadetalan att det i avtalet ingående villkoret beträffande bolagets arvode var oskäligtjämlikt 36 § avtalslagen.

Bolaget yrkade att T.T:s vadetalan skulle avvisas eftersom han hade frånfallit sin först åberopade grund och därefter åberopat en helt ny grund för sin vadetalan.

HovR:n (hovrättslagmannen Glück, hovrättsråden Palmgren, referent, och Fröhling samt hovrättsassessorn Thorblad) meddelade d 31 aug 1983 följande beslut: Enär T.T. ej förmått göra sannolikt att han haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att vid TR:n åberopa att det nu åberopade avtalsvillkoret är oskäligt jämlikt 36 § avtalslagen och det ej heller kan anses att det av annan särskild anledning bör tillåtas att den angivna omständigheten åberopas, finner HovR:n, att nämnda först i HovR:n åberopade omständighet icke mot stadgandet i 50 kap 25 § 3 st RB kan komma under HovR:ns bedömande.

Mot HovR:ns beslut får talan föras endast i samband med talan mot dom eller slutligt beslut.

I dom d 2 dec 1983 erinrade HovR:n (samma ledamöter) om sitt beslut d 31 aug 1983 och anförde därefter: På grund härav och då det numera är ostridigt i målet, att T.T. ingått avtal med bolaget av det innehåll bolaget påstått, är T.T:s vadetalan uppenbart ogrundad. TR:ns dom skall därför stå fast.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns dom.

HD

T.T. (ombud jur kand Clara Björling) sökte revision och yrkade att HD skulle upphäva HovR:ns dom och beslutet d 31 aug 1983 samt återförvisa målet till HovR:n för ny prövning.

Bolaget (ombud jur kand Egon von Greyerz) bestred ändring.

TR:n avgav yttrande i målet.

HD meddelade prövningstillstånd beträffande T.T:s talan mot beslutet och förklarade frågan om prövningstillstånd beträffande målet i övrigt vilande.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Cavallin, hemställde i betänkande om följande beslut: Vad som framkommit angående handläggningen vid TR:n ger inte stöd för påståendet att grovt rättegångsfel förekommit. Emellertid bör - mot bakgrund av att T.T. icke vid huvudförhandlingen biträtts av ombud och i betraktande av svårigheterna för honom att inse vikten av att vid huvudförhandlingen framlägga den tidigare angivna alternativa grunden för bestridandet - han icke vara betagen möjligheten att i HovR:n åberopa att avtalet skulle vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

HD har genom detta beslut icke tagit ställning till huruvida T.T:s underlåtenhet att vid huvudförhandlingen i TR:n åberopa den angivna grunden är av beskaffenhet att böra påverka fördelningen av rättegångskostnaderna.

HD - som meddelar prövningstillstånd i återstående del av målet - undanröjer HovR:ns dom och beslut samt återförvisar målet till HovR:n, som har att självmant föranstalta om målets återupptagande.

HD (JustR:n Brundin, Sven Nyman, Palm, referent, Jermsten och Freyschuss) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Till stöd för sina yrkanden i HD har T.T. anfört sammanfattningsvis följande. Han biträddes inte av rättsbildat biträde vare sig vid den muntliga förberedelsen - som skedde vid förhandlingar d 6 april och d 11 nov 1982 - eller vid huvudförhandlingen i TR:n. Invändningen rörande 36 § avtalslagen hade förts fram som en andrahandsinvändning av ett tillfälligt ombud för T.T. i ett skriftligt svaromål d 25 maj 1982. T.T. hade inte förstånd att åberopa den vid huvudförhandlingen. TR:n utövade, såvitt dess förberedelseprotokoll utvisar, inte den materiella processledning som påkallades av förhållandet att T.T. saknade biträde. T.T. har med hänsyn till omständigheterna haft giltig ursäkt att åberopa invändningen först i HovR:n.

Av TR:ns yttrande framgår att förhandlingen d 11 nov 1982 var föranledd av att svaromålet d 25 maj 1982 innehöll nya grunder för bestridandet av bolagets talan. Visserligen var svaromålet relativt vidlyftigt och svåröverskådligt. Ett påstående däri att bolagets krav var "uppenbarligen oskäligt" hade emellertid särskilt understrukits och i sammanhanget hade anförts att bolagets krav borde jämkas med hjälp av 36 § avtalslagen. Med hänsyn härtill och till det förhållandet att T.T. uppträdde utan ombud har det ålegat TR:n att med den särskilda utförlighet som påkallades av omständigheterna söka förvissa sig om huruvida T.T. önskade vidhålla invändningen såsom ett andrahandsyrkande. I TR:ns förhandlingsprotokoll berörs överhuvudtaget inte frågan om någon andrahandsinvändning; och TR:ns yttrande ger inte tillräckligt underlag för antagande att frågan om invändningen ändå togs upp av TR:n.

Mot bakgrund av den försiktiga tillämpning av regeln i 50 kap 25 § 3 st RB som lagstiftaren avsett (se prop 1971:45 s 98 ff, 133 f och 139) bör anmärkta förhållanden få räknas T.T. tillgodo så att han anses ha, i den mening som avses i angivna bestämmelse, gjort sannolikt att han haft giltig ursäkt för att göra invändningen först i HovR:n.

HovR:ns avvisningsbeslut bör alltså upphävas och prövningstillstånd bör beviljas i återstående del av målet så att, efter undanröjande av HovR:ns dom, målet kan återförvisas till HovR:n för ny behandling.

Domslut

HD:s avgörande. HD upphäver överklagade beslutet och meddelar prövningstillstånd i återstående del av målet.

Med undanröjande av HovR:ns dom visar HD målet åter till HovR:n för ny behandling.