NJA 1986 s. 215

En vadeinlaga inkom till TR:n efter fullföljdstidens utgång. TR:ns postnummer hade angetts felaktigt på försändelsen. Laga förfall har ansetts föreligga, eftersom den fotokopia av TR:ns dom som tillställts parten varit otydlig och kunnat ge parten anledning att uppfatta postnumret sa som han hade gjort.

HD

Ängelholms TR meddelade d 10 okt 1984 dom i mål mellan allmän åklagare och A.S. angående olovlig körning.

Sedan A.S. i en till TR:n d 5 nov 1984 inkommen inlaga vädjat mot domen, avvisade TR:n genom beslut samma dag hans vadetalan på den grund att vadeinlagan inkommit för sent.

A.S. anförde besvär över avvisningsbeslutet. HovR:n över Skåne och Blekinge lämnade genom beslut d 7 dec 1984 besvären utan bifall och förordnade att besvärsinlagan skulle översändas till HD, eftersom den kunde uppfattas även såsom ansökan om återställande av försutten tid.

Riksåklagaren bestred bifall till A.S:s ansökan.

HD inhämtade yttrande i ärendet från TR:n.

Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Rexed, hemställde i betänkande om följande beslut: A.S. har som grund för sin ansökan om återställande av försutten tid anfört i huvudsak följande. Han sände sin vadeinlaga med post till TR:n i sådan tid att den ed normal postgång skulle ha varit rätten tillhanda inom föreskriven tid. På grund av en otydlig kopia av domslutet så uppfattade han emellertid postnumret till TR:n som 282 01 i stället för (det riktiga) 262 01.

I sitt yttrande d 6 juni 1985 har TR:n förklarat att den del av A.S:s kopia av domslutet där TR:ns adress finns angiven kan med hänsyn till kopieringsmaskinens brister ha varit lika otydlig som eller otydligare än på aktexemplaret av domen. Denna sistnämnda kopia har TR:n betecknat som otydlig.

Riksåklagaren har i förklaring d 21 jan 1986 anfört bl a följande. Med all sannolikhet på grund av det felaktiga postnumret - och trots att ortsadressen Ängelholm angivits med bokstäver - expedierades försändelsen vid posthanteringen till postanstalten i Tyringe, som har postnumret 282 00, och stämplades där d 31 okt 1984. - A.S. har anfört att den kopia av domslutet han erhållit var så otydlig att han uppfattade TR:ns därå angivna postnummer som 282 01. Hans uppgift vinner stod såväl av utseendet på den domskopia som ingår i TR:ns akt som av innehållet i TR:ns yttrande till HD. - Om försändelsen varit försedd med rätt postnummer torde den med hänsyn till de korta geografiska avstånd som kommer i fråga, normalt ha avskilts för TR:ns räkning på postkontoret Ängelholm 1 d 31 okt 1984. Eftersom det felaktiga postnumret på försändelsen synes haft sin grund i otydliga adressuppgifter från TR:n, kan i och för sig ha förelegat en sådan situation som bör anses kunna medföra att A.S. haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom. Då emellertid A.S. ostridigt postat sin vadeinlaga så sent att den även med rätt adressangivelse normalt skulle ha avskilts för TR:ns räkning först samma dag som fullföljdstiden löpte ut kan, i enlighet med HD:s avgörande d 20 dec 1985 SÖ 618 och oavsett orsaken till postförseningen, laga förfall inte anses föreligga. - På angivna grunder bestred riksåklagaren bifall till A.S:s ansökan.

A.S. har i skrift d 24 febr 1986 tillagt att han träffade postmästaren i Sösdala samtidigt som han skulle posta vadeinlagan och då frågade honom om brevet skulle komma in i tid till Ängelholm. Postmästaren svarade uttryckligen att det skulle det.

HD gör följande bedömning. Det får antas att förseningen av vadeinlagan berott på att domskopian varit otydlig. Även om det av riksåklagaren angivna avgörandet av HD innebär att avsändaren normalt får bära risken för försening - oavsett orsaken till förseningen - när en försändelse postas så sent som här varit fallet bör denna regel inte gälla fullt ut när domstolen - som här - har medansvar för den inträffade förseningen. A.S. får därmed anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom. HD föreskriver därför jämlikt 58 kap 11 § RB att A.S. skall anses ha ingivit sin vadeinlaga i rätt tid, och att det därmed åligger HovR:n att uppta målet till handläggning.

HD (JustR:n Höglund, Erik Nyman, Jermsten, Lind, referent, och Beckman) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår att A.S. postade sin vadeinlaga i Sösdala d 30 okt 1984 eller dagen före fullföljdstidens utgång. På det kuvert som användes för försändelsen angavs emellertid TR:ns adress med felaktigt postnummer och försändelsen expedierades inte till Ängelholm utan till postanstalten i Tyringe dit den ankom d 31 okt 1984.

Att försändelsen inte ankom till Ängelholm och avskildes för TR:ns räkning d 31 okt 1984 på postanstalten Ängelholm 1 får antas ha berott på det felaktiga postnumret. Någon felsortering på posten eller annat fel i själva postbefordringen av betydelse i ärendet synes inte ha ägt rum. Därmed skiljer sig detta ärende från det som avgjordes av HD i dess helhet genom beslut d 20 dec 1985, nr SÖ (* NJA 1985 s 862 *) . 618, och som gällde försening i postbefordringen som inte berott på avsändaren.

I allmänhet gäller att avsändaren har att ange postadressen på ett korrekt sätt och att eventuella misstag därvidlag inte utgör laga förfall (NJA 1981 s 424). I det nu föreliggande fallet får med hänsyn till vad TR:n anfört i sitt yttrande antas att postnumret kommit att anges felaktigt till följd av att den fotokopia av TR:ns dom som tillställdes A.S. var otydlig just i den del som innehöll TR:ns adress och kunde ge A.S. anledning att uppfatta postnumret så som skett. Med hänsyn härtill får A.S. anses ha haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot TR:ns dom.

På grund av det anförda bifaller HD på det sätt ansökningen att HD enligt 58 kap 11 § RB förordnar att TR:n skall, utan hinder av beslutet d 7 dec 1984, uppta A.S:s vadetalan till behandling enligt 51 kap 5 § RB. Den i 2 § samma kap angivna tiden av en vecka skall räknas från den dag underrättelse om HD:s beslut genom TR:ns försorg tillställts åklagarmyndigheten i målet.