NJA 1985 s. 862

Postas en fullföljdsinlaga på sådan tid att den vid normal postgång skulle ha avskilts för domstolens räkning på postanstalt först samma dag som fullföljdstiden löper ut, kan avsändaren inte anses ha laga förfall, om försändelsen försenas. Detta gäller oavsett anledningen till förseningen i pestbefordringen. Härvid bortses från ytterlighetsfall såsom sammanbrott i den allmänna samfärdseln.

(Ärendet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok.)

Hyresnämnden i Stockholm meddelade d 20 juni 1984 beslut i ärende mellan S.B., å ena, samt O.P. och M.P:, å andra sidan, angående förlängning av hyresavtal. Enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning skulle talan mot beslutet föras genom besvär hos bostadsdomstolen senast d 11 juli 1984. Den 12 juli 1984 inkom S.B. till bostadsdomstolen med en inlaga varigenom han anförde besvär mot beslutet. Genom beslut d 27 juli 1984 avvisade bostadsdomstolen S.B:s talan på den grund att inlagan inkommit för sent.

S.B. hemställde i ansökan som inkom till HD d 24 aug 1984 om återställande av försutten tid för fullföljd av talan mot hyresnämndens beslut. Som skäl för sin ansökan anförde S.B., att besvärsinlagan postades d 10 juli 1984 vid postkontoret Stockholm 1, varför den normalt borde ha nått adressaten dagen efter.

O.P. och M.P: bestred bifall till ansökningen.

Efter föredragning d 4 sept 1985 förordnade HD (JustR:n Welamson, Knutsson, Persson, Freyschuss och Lind) att ärendet i hela dess vidd skulle avgöras av HD i dess helhet.

Målet förehades i plenum d 27 nov och d 5 dec 1985, varvid HD (JustR:n Holmberg, Brundin, Welamson, Sven Nyman, Knutsson, Persson, Vängby, Palm, Bengtsson, Ehrner, Rydin, Jermsten, Gregow, Broomé, Gad, Magnusson, Freyschuss, Lind, referent, Bergqvist och Beckman) fattade följande slutliga beslut: Av handlingarna framgår att S.B. postade sin besvärsinlaga i Stockholm d 10 juli 1984 eller dagen före fullföljdstidens utgång. Att försändelsen kom bostadsdomstolen till handa först d 12 juli 1984 synes ha berott på att försändelsen felsorterades på adresspostanstalten.

För att S.B:s ansökan skall kunna bifallas krävs att laga förfall förelåg för hans underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot hyresnämndens beslut. Som laga förfall räknas enligt 32 kap 8 § RB att part hindrats att fullgöra vad som ålegat honom på grund av omständighet som han inte bort förutse eller rätten eljest finner utgöra giltig ursäkt.

När det gäller försening till följd av felsortering på posten eller annat fel i postbefordringen har HD i flera fall ansett, att laga förfall inte förelegat när part postat fullföljdsinlaga inom landet dagen före fullföljdstidens utgång och försändelsen inte kommit fram till vederbörande myndighet inom fullföljdstiden (se t ex NJA 1950 s 142 och 368, 1957 s 366, 1960 s 609 och 1981 s 451). I praxis finns dock även exempel på att den försuttna tiden har återställts, när fullföljdsinlaga har postats inom landet dagen före fullföljdstidens utgång. I sådana fall har det varit fråga om situationer när orsaken till förseningen i postgången har kunnat klarläggas. Förseningen har t ex orsakats av att försändelsen delats ut till annan än adressaten (NJA 1961 s 189), att befattningshavare vid postverket ändrat adressen på försändelsen (NJA 1966 s 264) eller att försändelsen förlagts på det postkontor där den lämnades in (NJA 1976 C 253). I ett par fall har emellertid laga förfall ansetts inte föreligga, trots att orsaken till förseningen kunnat utrönas. Detta gäller rättsfallen NJA 1957 s 366, där förseningen berodde på att försändelsen hade felsorterats på den postanstalt där den hade lämnats in, och NJA 1981 s 451, där orsaken till förseningen antogs vara att en postsäck inte blivit helt tömd.

Den som skickar en fullföljdsinlaga med posten måste räkna med att mindre förseningar i postbefordringen kan uppkomma av skilda anledningar. Postas inlagan på sådan tid att den vid normal postgång skulle ha avskilts för domstolens räkning på postanstalt först samma dag som fullföljdstiden löper ut, kan avsändaren inte anses ha laga förfall, om försändelsen försenas. Detta gäller oavsett anledningen till förseningen i postbefordringen. Härvid bortses från ytterlighetsfall såsom sammanbrott i den allmänna samfärdseln.

Av det anförda följer att S.B. inte kan anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt. tid fullfölja talan mot hyresnämndens beslut. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

JustR:n Höglund, Erik Nyman och Heuman var av skiljaktig mening beträffande motiveringen sålunda att de ansåg att de två sista styckena i HD:s beslut bort ersättas av tre stycken med följande lydelse: Erfarenheten ger vid handen att mindre förseningar i postbefordringen inte så sällan uppkommer av skilda anledningar. Med hänsyn härtill bör som riktlinje för bedömningen i fall av fel i postbefordringen antas, att den som postar en fullföljdsinlaga på sådan tid att den vid normal postgång skall inkomma till rätten, genom avskiljande för rätten på postanstalt eller på annat sätt enligt vad som sägs i 33 kap 3 § RB, först den dag då fullföljdstiden löper ut, inte äger räkna med att inlagan säkert inkommer i rätt tid.

S.B. har enligt det förut sagda postat sin fullföljdsinlaga på tid som nyss sagts. Anledning saknas att i förevarande fall frångå den angivna riktlinjen. S.B. kan följaktligen ej anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid fullfölja talan mot hyresnämndens beslut.

På grund av det anförda lämnar HD ansökningen om återställande av försutten tid utan bifall.