NJA 1986 s. 238

Gåvoskattemål. Fråga huruvida icke-börsnoterade aktier vid värdetidpunkten (i mars 1981) varit hänförliga till "värdepapper som eljest omsätts på kapitalmarknaden" (23 § B arvsskattelagen). Vid denna prövning och vid aktievärderingen uppkommer fråga om betydelsen av att aktierna var noterade på den s k C-listan.

HD

H.N. avled d 18 mars 1981 och efterlämnade som dödsbodelägare sonen A.N. och dottern A-B.R.. I bouppteckning efter H.N. angavs boets behållning till 952 757 kr. Bland tillgångarna upptogs 1 365 aktier i Graningeverkens Aktiebolag. I enlighet med ett av LSt:n i Stockholms län d 25 maj 1981 utfärdat intyg uppgavs värdet per aktie till 1 000 kr.

Bouppteckningen inregistrerades d 17 mars 1982 vid Stockholms TR (tingsfiskalen Sträng). Vid skattläggningen beaktade TR:n arvsavståenden avseende sammanlagt 756 000 kr med förbehåll för rätten till avkastningen därav samt utlade en arvslott om 258 578 kr för A.N., en arvslott om 296 378 kr för A-B.R. och, för de till följd av arvsavståendena inträdande rättsägarna, 19 lotter om sammanlagt 397 800 kr. Arvsskatten beräknades för A.N.:s lott till 57 855 kr, för A-B.R.:s lott till 71 894 kr och för övriga lotter till totalt 5 630 kr.

Kammarkollegiet anförde besvär i Svea HovR och yrkade att värdet av aktierna i Graningeverkens Aktiebolag skulle beräknas till det pris vartill aktierna vid skattskyldighetens inträde omsattes på kapitalmarknaden. Kollegiet uppgav att detta pris var 6 000 kr per aktie och yrkade att arvsskatten bestämdes med hänsyn därtill.

Dödsboet bestred ändring. Dödsboet gjorde gällande att aktierna i bolaget ej var föremål för omsättning på kapitalmarknaden.

HovR:n (t f hovrättslagmannen Sidenbladh, hovrättsrådet Å Holmberg, referent, samt adj led rådmannen Rüger och Tell) yttrade i beslut d 16 nov 1983:

Skäl. HovR:n har i ett flertal tidigare avgöranden avseende beskattning enligt lagen om arvsskatt och gåvoskatt av aktier i Graningeverkens Aktiebolag fastslagit, att dessa aktier med jämna mellanrum är föremål för omsättning på kapitalmarknaden genom förmedling av fondmäklare samt i affärsbankerna. Så har skett främst med hänsyn till att uppgifter om aktierna ostridigt noteras på en särskild lista, den s k C-listan, som regelbundet publiceras i bl a tidningen Veckans Affärer. I avsaknad av ett prejudicerande avgörande i högsta instans, vari denna bedömning underkänts, kan skäl icke anses föreligga att nu frångå HovR:ns tidigare praxis. På grund härav skall aktierna enligt 23 § B lagen om arvsskatt och gåvoskatt uppskattas till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Enär noteringen för aktien under mars 1981 var 6 000 kr bör - på sätt kammarkollegiet yrkat - dödsboets aktier i Graningeverken upptagas till detta värde och boets behållning ökas med 6 825 000 kr (5 000 x 1 365) samt fastställas till 7 777 757 kr. A.N.:s arvslott kommer därvid att uppgå till 3 671 078 kr och A-B.R:s arvslott till 3 708 878 kr. På grund härav skall arvsskatten för A.N:s lott bestämmas till 1 899 480 kr, för A-B.R:s lott till 1 921 404 kr samt för övriga lotter, såsom TR:n bestämt till 5 630 kr, eller totalt för dödsboet till 3 826 514 kr.

HovR:ns avgörande. Med bifall till besvären bestämmer HovR:n arvsskatten till 3 826 514 kr. Med anledning härav skall dödsboet utgiva ytterligare arvsskatt med 3 691 135 kr jämte därå stadgad ränta.

Dödsboet (ombud advokaten H-E.M.) anförde besvär och yrkade att arvsskatten måtte fastställas till det av TR:n bestämda beloppet 135 379 kr.

Kammarkollegiet bestred ändring.

Svenska Bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen avgav efter förordnande av HD yttranden i målet.

Målet avgjordes efter föredraning.

Föredraganden, RevSekr Ösling, hemställde i betänkande att HD måtte meddela beslut enligt följande: Skäl. Av vad som förekommit i målet har framgått att aktierna i Graningeverkens Aktiebolag vid tiden för dödsfallet måste anses ha varit omsatta på kapitalmarknaden i sådan utsträckning att de enligt 23 § B lagen om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) skall uppskattas till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Härigenom är alltså möjligheten att tillämpa de i 23 § F AGL angivna särskilda värderingsreglerna utesluten.

Enligt vad som uppgivits i de till HD avgivna yttrandena bygger de prisuppgifter som redovisats i tidningen Veckans Affärers s k C-lista på sporadiska och till sin omfattning inte närmare redovisade omsättningar av aktierna. Det kan därför inte utan vidare anses klart att det i C-listan angivna priset 6 000 kr motsvarar ett sådant pris som enligt 23 § B AGL kan läggas till grund för den arvsskattemässiga värderingen. Enär någon utredning i övrigt angående skedda försäljningar inte föreligger bör därför värderingen ske enligt annan metod.

Beträffande bolagets utdelningspolitik har inte framgått annat än att vinstutdelning sker i skälig omfattning och att vinstdispositioner i form av onormalt stora löneuttag och dylikt inte förekommer. Med hänsyn härtill bör aktierna - såsom anges i riksskatteverkets anvisningar om värdering av aktier m m - värderas enligt den s k schablonmässiga avkastningsvärdemetoden. För trä- och cellulosaindustri, som är Graningeverkens huvudsakliga verksamhetsområde, har riksskatteverket såsom avkastningsnorm angivit 6 %. Den på bolagsstämma i april 1980 för verksamhetsåret 1979 beslutade utdelningen var 80 kr per aktie. Värderingsmetoden leder följaktligen till ett (avrundat) värde av 1 330 kr per aktie, vilket - som kammarkollegiet framhållit i HovR:n - är det värde som riksskatteverket föreslagit att tjäna till ledning för 1981 års beskattningsnämnder och är mera rättvisande än det i bouppteckningen upptagna värdet 1 000 kr per aktie. Sistnämnda värde, vilket angivits i det av dödsboet åberopade in tyget från LSt:n i Stockholms län, bygger uppenbarligen på den för 1978 beslutade utdelningen 60 kr per aktie.

Enligt det sagda skall således boets behållning ökas med (1 365 x 330 =) 450 450 kr till 1 403 207 kr. A.N:s arvslott kommer därvid att uppgå till 483 803 kr och A-B.R:s arvslott till 521 603 kr. På grund härav skall arvsskatten för A.N:s lott bestämmas till 150 272 kr, för A-B.R.:s lott till 167 234 kr samt för övriga lotter, såsom HovR:n bestämt, till 5 630 kr, eller totalt för dödsboet till 323 136 kr.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD arvsskatten till 323 136 kr.

HD (JustR:n Stark, Palm, referent, Bengtsson, Heuman och Solerud) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Dödsboet har i HD, liksom i HovR:n, gjort gällande att vid tiden för H.N:s död d 18 mars 1981 aktierna i Graningeverkens Aktiebolag inte var omsatta på kapitalmarknaden i den mening som avses i punkt B i 23 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (arvsskattelagen). Dödsboets aktier borde därför värderas enligt - i lagens dåvarande lydelse - 3 st av punkt F i samma paragraf. I andra hand, dvs om punkt B ändå befinns tillämplig, har dödsboet till stöd för sitt påstående om ett aktievärde av 1 000 kr åberopat det av LSt:n i Stockholms län utfärdade intyg på vilket TR:n grundat sin värdering.

Kammarkollegiet har vidhållit att aktievärdet skall bestämmas enligt 23 § B arvsskattelagen och att den vid värdetidpunkten på den s k C-listan angivna noteringen 6 000 kr är representativ för priset vid försäljning under normala förhållanden.

Punkt B i 23 § arvsskattelagen erhöll nuvarande lydelse genom den år 1977 genomförda reform som, i denna del, syftade till att lösa vissa för småföretag akuta problem på kapitalbeskattningens område. Bestämmelsen ger, såvitt nu är i fråga, regler för värdering av dels värdepapper som är börsnoterade eller föremål för liknande notering, dels värdepapper som "eljest omsättas på kapitalmarknaden'. Med uttrycket "liknande notering" torde främst ha avsetts notering på den s k fondhandlarlista som fanns vid denna tid (jfr prop 1975/76:180 s 157). Vad som avses med uttrycket "eljest omsättas på kapitalmarknaden" har inte berörts i något motivuttalande (se om osäkerheten i tillämpningen bl a prop 1981/82:191 s 32 f). För värdepapper som inte innefattas i angivna kategorier kan enligt 23 § F arvsskattelagen under vissa förutsättningar bestämmas ett reducerat värde med tillämpning av de särskilda s k lättnadsreglerna.

I fråga om C-listan sägs i yttrandet från fondhandlareföreningen bl a följande. På listan noteras ett litet antal papper, vilka fått en viss spridning och vilka omsätts genom förmedling av fondkommissionärerna. Handeln med C-listans aktier är sporadisk. Informationsflödet från bolagen är helt oreglerat. Noteringarna på listan bygger på vad de olika fondkommissionärerna har för uppfattning om priserna. C-listan, som publiceras i olika tidningar, torde inte tillmätas alltför stort värde av dem som arbetar på aktiemarknaden.

Enligt utdrag ur ett nummer av tidningen Veckans Affärer för d 12 mars 1981 upptas på C-listan för där angivna företag - bland dem Graningeverken - inga andra uppgifter än högsta, lägsta och senaste betalkurs för "1980/1981".

Om bolaget och aktieomsättningen kan här anmärkas följande. Bolaget hade verksamhetsåren 1980 och 1981 ett aktiekapital om drygt 110 mkr, fördelat på 220 140 aktier å nominellt 500 kr, och en omsättning av ca 450 resp 470 mkr. Enligt en uppgift ur ett mål hos RegR, till vilket kollegiet hänvisat, var d 25 aug 1982 hos värdepapperscentralen 377 aktieägare direktregistrerade och 421 förvaltarregistrerade. Enligt dödsboet tillhörde vid värdetidpunkten i mars 1981 närmare hälften av bolagets aktier medlemmar av familjerna N. och V. Utöver en upplysning av kollegiet, att försäljningen av aktier i bolaget noterats på C-listan "under en följd av år", har i fråga om aktieomsättningen inte förekommit annan utredning än vissa uppgifter i yttrandet från bankföreningen om en enkät hos fondavdelningarna vid föreningens medlemsbanker. Enkäten visar enligt yttrandet, att periodvis under 1980-talet överlåtelser ägt rum nästan varje vecka, att under första halvåret 1981 "en viss omsättning förekom" men att det inte varit möjligt för föreningen att närmare än så få klarhet i vad som då gällde.

Av vad som här upptagits måste det anses framgå att en viss omsättning av aktier i bolaget ägt rum på kapitalmarknaden. Även om det inte klart uttryckts i 23 § B arvsskattelagen bör, som framhållits i de inhämtade yttrandena, vissa krav i fråga om omsättningens storlek och frekvens ställas upp för att bestämmelsens värderingsregel skall vara tillämplig. Vid bedömningen måste emellertid samtidigt beaktas för vilka företag lättnadsreglerna avsågs bli tillämpliga. Bolaget är med hänsyn bl a till ägarstrukturen uppenbarligen inte ett sådant företag (jfr prop 1977/78:40 bil 3 särskilt s 21-23, jfr s 34-36). Noteringarna på C-listan, sammanställda med bankföreningens uppgifter angående omsättningen, måste mot denna bakgrund anses utgöra tillräcklig grund för att vid värderingen hänföra aktierna till kategorin värdepapper som är omsatta på kapitalmarknaden i den mening som avses i 23 § B arvsskattelagen. Vad som nu sagts innebär inte att uppgifterna i C-listan utan vidare kan läggas till grund vid värderingen av dödsboets aktier. I avsaknad av utredning om underlaget för de noteringar om betalkurser som kollegiet åberopat kan dessa inte anses motsvara vad som vid angiven tid kunnat erhållas vid en normal försäljning av aktierna. Eftersom annat inte har framkommit än att vinstutdelning skett i skälig omfattning och att vinstdisposition i form av för stora löneuttag o d inte förekommit bör värderingen i stället ske enligt den s k schablonmässiga avkastningsvärdemetoden (jfr riksskatteverkets anvisningar om värdering av aktier m m RSFS 1979:46, avsnitt 3.1 och 4.3). För trä- och cellulosaindustri, som är Graningeverkens huvudsakliga verksamhet, har riksskatteverket angett kapitaliseringsprocenten till 6 %. Det värde som tagits upp i intyget av LSt:n synes - med tillämpning av principerna vid förmögenhetstaxeringen - ha beräknats på den utdelning av 60 kr för aktie som beslutats för år 1978. För arvsskattevärderingen bör i stället den vid bolagsstämma i april 1980 beslutade utdelningen för år 1979, eller 80 kr per aktie, läggas till grund. Aktievärdet blir därmed 80/0,06 = 1 333, eller avrundat 1 330 kr.

Enligt det anförda skall således boets behållning ökas med (1 365 x 330 =) 450 450 kr till 1 403 207 kr. Arvslotten kommer därmed att uppgå för A.N. till 483 803 kr och för A-B.R. till 521 603 kr. På grund härav skall arvsskatten för A.N.:s lott bestämmas till 150 272 kr, för A-B.R:s lott till 167 234 kr samt för övriga lotter, såsom HovR:n bestämt, till 5 630 kr, eller totalt för dödsboet till 323 136 kr.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD arvsskatten till 323 136 kr.