NJA 1995 s. 567

Gåvoskattemål. Fråga om aktier, som inte var börsnoterade, varit föremål för marknadsmässig omsättning med sådana regelbundna noteringar om avslut som krävs för tillämpning av 23 § B 2 st lagen (1941:416) om arvskatt och gåvoskatt samt om fondkommissionärs noteringar om avslut kan läggas till grund för värderingen.

Genom gåvobrev d 20 sept 1990 överlät L.J. till var och en av makan U-B.J. och döttrarna K.J. och X.X. bl a 7 630 aktier i Engros AB Ferro B bundna.

Skattemyndigheten i Stockholms län bestämde i beslut d 18 juni 1992 gåvoskatten, såvitt gällde aktierna i Engros AB Ferro, med utgångspunkt från det fulla marknadsvärdet på aktierna.

Svea HovR

Gåvotagarna överklagade skattemyndighetens beslut till Svea HovR och yrkade att aktierna vid skatteberäkningen skulle tas upp till 30 % av marknadsvärdet.

Kammarkollegiet bestred bifall till ändringsyrkandet.

HovR:n (hovrättsråden Jender och Forss samt tf hovrättsassessorn Lindh, referent) anförde i slutligt beslut d 28 juni 1993: Utredningen i HovR:n. Klagandena har som grund för sin talan anfört i huvudsak följande.

Handeln med aktierna i Engros AB Ferro uppfyller lagstiftarens krav beträffande marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar om avslut. Omsättningen av aktierna i Engros AB Ferro har varit likvärdig med och i vissa fall större än motsvarande omsättning i Stockholms Fondbörs, O-listan och OTC-listan. Handeln med bolagets aktier äger till allra största delen rum hos Merchant Fondkommission i Stockholm. Hos Merchant Fondkommission noteras dagligen på en tavla köp- och säljkurser för aktien. Därutöver noteras dagligen i en pärm, köp- och säljkurser vid dagens slut samt betalkursen vid gjorda avslut. I de fall det inte finns någon köp- eller säljsida anger Merchant Fondkonunission själv indikativa priser. Bolagets aktiekapital uppgick vid gåvotidpunkten till 101812 000 kr fördelat på 2 086 630 st aktier vilka ägdes av ca 800 st aktieägare. Bolagets samtliga B-aktier, 1 886 710 st, är föremål för handel, främst via Merchant Fondkommission. Aktiens omsättningshastighet uppgick för perioden april-dec 1990 till ca 19 %, vilken får anses vara likvärdig med omsättningshastigheten för aktier noterade på Stockholms Fondbörs, OTC-listan och Ölistan. "Vid denna tidpunkt" hade bolaget för avsikt att ansöka om en börsintroduktion hösten 1991.

Sammanfattningsvis har bolaget anfört att aktierna skall värderas till 30 % av noterat värde vid gåvotillfället eftersom dels regelbundna noteringar om avslut finns, dels bolagets aktier omsätts minst i samma omfattning som genomsnittsaktien på ovan nämnda listor, dels köpoch säljkurser noteras dagligen hos Merchant Fondkommission.

Kammarkollegiet har anfört blå följande. Aktierna i Engros AB Ferro är inte börsnoterade utan säljs via Merchant Fondkommission. Enligt 23 § B 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) skall aktier som, utan att vara börsnoterade, är föremål för marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar om avslut tas upp till 30 % av det noterade värdet. Enligt prop 1986/87:54 s 24 avses i bestämmelserna aktier som är föremål för regelbundna dagliga noteringar. När propositionen skrevs omfattades således de aktier som fanns angivna på OTC-listan, väntelistan och listan för övriga inofficiella aktienoteringar. Andra aktier, för vilka noteringar om avslut förekom mera sporadiskt, omfattades inte av bestämmelsen. Med hänsyn till uttalandena i propositionen och till Stockholms Fondbörs syn på aktier som noteras vid Merchant Fondkommission anser kollegiet att skattemyndighetens åtgärd att ta upp aktierna i Engros AB Ferro till fulla marknadsvärdet är riktig. (Jmf 23 § B 5 st AGL.)

Kammarkollegiet har i HovR:n åberopat ett yttrande från Stockholms Fondbörs, daterat d 14 jan 1992. Yttrandet har ingivits till HovR:n i ett gåvoskattemål rörande värdering av Uddeholmsaktier som vid gåvotillfället noterades via Merchant Fondkommission. I yttrandet anförs blå följande. Uppräkningen i propositionen av olika listor tyder enligt fondbörsens mening på att avsikten varit att den aktuella värderingsbestämmelsen i AGL skall omfatta endast sådana aktier som noteras dagligen och beträffande vilka informationen om handeln är föremål för en allmän spridning och således tillgänglig för envar på marknaden. För fondbörsen är det uppenbart att endast en anteckning på en tavla i en lokal hos ett av fondbörsens medlemsföretag inte uppfyller de krav på spridning av information om handeln som gäller för de aktier som noteras på fondbörsens kurslistor.

HovR:ns skäl. På de av Kammarkollegiet anförda skälen ansluter sig HovR:n till den bedömning i fråga om aktiernas värde som skattemyndigheten har gjort. Med hänsyn härtill skall besvären lämnas utan bifall.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Gåvotagarna överklagade HovR:ns beslut och yrkade att gåvoskatten för aktierna i Engros AB Ferro skulle fastställas på det beskattningsunderlag som angivits i gåvodeklarationerna.

Kammarkollegiet bestred ändring.

Finansinspektionen avgav på anmodan av HD yttrande i målet d 27 april 1995, i vilket angavs att HD:s begäran under hand preciserats till att avse arten och omfattningen av handel med värdepapper utanför de auktoriserade börserna i Sverige och vidare anfördes: Av handlingarna i målet framgår i korthet följande. Målet rör värdering av aktier i Engros AB Ferro (bolaget) för beräkning av gåvoskatt. Bolagets aktier var vid gåvotillfället inte noterade på Stockholms Fondbörs. Handel med aktierna skedde via Merchant Fondkommission AB. Information om kurser spreds inte aktivt till allmänheten men sådan information lämnades av Merchant Fondkommission AB på förfrågan.

Finansinspektionen känner inte närmare till omfattningen av den handel med bolagets aktier som skedde via Merchant Fondkommission AB. Handel med aktier som inte är inregistrerade eller noterade på Stockholms Fondbörs administreras ibland av en bank eller ett värdepappersbolag. Banken eller värdepappersbolaget kan därvid uppträda som market maker dvs på förfrågan ställa köpoch säljpris för aktierna. Omsättningen vid sådan handel kan variera och tidvis vara liten och tidvis vara betydande. Förhållandena är desamma vad gäller skillnaden mellan köp- och säljpris. I så måtto kan omfattning och prissättning beträffande denna handel i vissa fall vara fullt jämförbar med vissa av de aktier som handlas på Stockholms Fondbörs. Skillnaden ligger i att en auktoriserad börs har ett i lag fastställt krav på ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen skall gå till och på genomlysning av handeln, se 4 kap2 och 3 §§ lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. (Motsvarande krav gällde före d 1 jan 1993 för Stockholms Fondbörs främst enligt 1 §, 21 § och 22 § lagen (1979:749) om Stockholms Fondbörs.) Något sådant i lag fastställt krav finns inte för handel med aktier som inte är inregistrerade eller noterade vid en börs. Däremot är det inget som hindrar att den bank eller det värdepappersbolag som administrerar en sådan handel av fri vilja ställer upp särskilda handelsregler och öppnar möjlighet för den som vill att ta del av information om handeln via skilda elektroniska system eller att informationen lämnas till dagstidningar.

Avslutningsvis kan nämnas att Stockholms Fondbörs inte har något eget system för informationsspridning av uppgifter om handeln bortsett från det elektroniska handelssystemet (SAX-systemet) som är förbehållet börsmedlemmarna. Däremot erbjuder fondbörsen informationsföretag att köpa informationen för vidarespridning. Exempel på företag som begagnar sig av denna möjlighet är SIX, Reuter och Text-TV. Dessa företag förmedlar omedelbar eller något fördröjd information om handeln till sina kunder. Tidningarna tillhandahåller information om gårdagens handel.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Landin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. I målet är fråga, huruvida aktierna i Engros AB Ferro av serie B vid gåvobeskattningen skall värderas enligt 2 eller 5 st i 23 § B lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL).

I de till skattemyndigheten i Stockholm ingivna gåvodeklarationerna har varje aktie upptagits till ett bruttovärde av 170 kr. Av den utredning om aktiernas värde vid gåvotidpunkten som gjorts vid samma myndighet framgår bl a följande. En anhållan, daterad d 26 febr l991, om värdering av aktierna sändes till skattemyndigheten i Göteborg, vilken i sin tur översände ärendet till skattemyndigheten i Vänersborg.

Av en tjänsteanteckning i en av akterna framgår att en handläggare vid skattemyndigheten i Vänersborg per telefon meddelade handläggaren av gåvoskatteärendena att viss försäljning av aktier förekom genom Merchant Fondkommission AB. Från skattemyndigheten i Vänersborg översändes också till skattemyndigheten i Stockholm en kopia av en i nov 1989 daterad inbjudan från Engros AB Ferro att teckna aktier- i bolaget, av vilken bl a framgår att inofficiell handel i bolagets aktier av serie B skulle komma att ske via Merchant, G. & Partners Fondkommission. Härefter inkom d 25 mars 1991 till skattemyndigheten i Stockholm ett på Merchants brevpapper handskrivet meddelande undertecknat M.E. och med, såvitt här är av intresse, följande lydelse: "Beträffande värdet av Engros-Ferro AB:s B-aktie per 199009-20. Köpkursen var 140:- och säljkursen var 150:-. Betalt 140, vilket jag också tycker skall tas upp som värde vid denna tidpunkt." Av en d 12 april 1991 gjord tjänsteanteckning av handläggaren av gåvoskatteärendena framgår att han vid telefonsamtal med någon person vid Merchant fått följande besked: "Varje dag ringer kunder och undrar vad kursen är samt vill sälja och köpa. Det är inte avslut varje dag, utan vi försöker att samla ihop alla affärer och gör avslut 'då och då'. Dock dokumenterar vi sälj- resp köpkurs regelbundet i våra listor. Idag ligger priset på ca 90-100 kr. Ingångsvärdet om man var med innan splittar och emissioner torde vara ca 180 kr/aktie." Härefter upprättades vid skattemyndigheten i Stockholm preliminära beräkningar av gåvoskatt där varje aktie togs upp till ett värde av 140 kr. Klagandena inkom med erinringar mot de preliminära skatteberäkningarna och presenterade i samband därmed vissa statistiska uppgifter avseende bl a omsättningen av aktier på den s k OTC-listan.

Bestämmelsen i 23 § B 2 st AGL i dess lydelse vid tiden för gåvorna föreskrev att aktier som, utan att vara börsnoterade, var föremål för marknadsmässig omsättning med regelbundna noteringar om avslut skulle tas upp till 30 % av det noterade värdet. En sådan omsättning får i och för sig anses kunna föreligga även när handeln i aktien ombesörjs av en fondkommissionär och denne tillhandahåller noteringar om avslut. Som framgår av rättsfallen NJA 1986 s 238 och 1993 s 406, som gällde värdering av aktier på den s k C-listan, måste emellertid vissa krav ställas på den utredning som visar förekomsten av och underlaget för den notering som skall utgöra grunden för aktievärderingen. I de nu aktuella fallen har inte presenterats någon lista eller annan dokumentation som anger någon notering vid tiden för gåvorna. Det är inte känt varifrån klagandenas uppgift om ett värde av 170 kr per aktie kommer. Även om det inte krävs att avslut, och noteringar härom, har ägt rum dagligen, kan det inte anses utrett att de aktuella aktierna varit föremål för sådana regelbundna noteringar om avslut som avses i 23 § B 2 st AGL.

Vid ovan angiven bedömning skall aktierna värderas enligt 23 § B 5 st AGL. Detta innebär att aktierna skall tas upp till det pris som kunnat påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Det finns inte någon annan utredning om aktiernas värde än den som gjorts vid skattemyndigheten och som grundats på Merchants uppgift om betalkursen 140 kr på aktien vid tiden för gåvorna. HD finner att detta värde får godtas som det pris som kunde påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD (JustR:n Jermsten, Lars K Beckman, Solerud, Westlander, referent, och Thorsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 10 okt 1995 (nr SÖ 160).