NJA 1986 s. 249

Den som enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen förordnas till nytt biträde har ansetts berättigad till ersättning även för tid före förordnandet i analogi med reglerna i 19 § 1 st rättshjälpslagen.

HovR:n

I mål vid Göteborgs TR mellan G.S. och B.S. angående vårdnad m m beviljades B.S. d 3 aug 1982 allmän rättshjälp med advokaten G.F. som biträde. I en skrift som inkom till TR:n d 24 febr 1984 hemställde B.S. att TR:n skulle entlediga G.F. och till nytt biträde utse advokaten A.L.. Hans begäran tillstyrktes av Franzén och bifölls av TR:n genom beslut d 1 mars 1984.

A.L. yrkade ersättning enligt rättshjälpslagen för sitt biträde åt B.S. vid TR:n med 56 200 kr, avseende arbete under tiden d 6 febr-d 4 okt 1984, sammanlagt ca 163 timmar. Av den totala arbetade tiden hänförde sig enligt kostnadsräkningen 17 timmar 30 min till febr månad.

TR:n meddelade dom i målet d 18 okt 1984 och fastställde därvid ersättning enligt rättshjälpslagen åt A.L. i överensstämmelse med kostnadsräkningen.

Domstolsverket anförde besvär över ersättningsbeslutet i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att ersättningen till A.L. skulle fastställas till 34 500 kr.

A.L. bestred bifall till besvären.

HovR:n (hovrättsrådet Thorleif, f d lagmannen Sohlberg, referent, och hovrättsassessorn Friman) anförde i beslut d 29 mars 1985: Domstolsverket har anfört, att vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen ersättning enligt samma lag för det nya biträdets arbete kan utgå först från den dag, då tillstånd till biträdesbytet lämnats. Vidare har domstolsverket gjort gällande, att A.L. nedlagt alltför mycket arbete å uppdraget och att rimlig arbetsinsats under tiden efter d 1 mars 1984 är 100 timmar.

A.L. har tillbakavisat domstolsverkets anmärkning rörande arbetsinsatsens omfattning och har vidare genmält: Enligt 19 § rättshjälpslagen kan under där angivna förutsättningar utgå ersättning även för biträdeskostnad, som uppkommit innan ansökan om rättshjälp inkommit till vederbörande myndighet. Vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen föreligger analoga förhållanden som vid förordnande av sådant biträde i samband med beviljande av rättshjälp Så snart en rättssökande vänder sig till ett nytt ombud på grund av att samarbetet med det tidigare ombudet brutit samman erfordras, om rättegång pågår, regelmässigt att det nya ombudet genast sätter sig in i saken och vidtar nödiga åtgärder.

HovR:ns skäl. Vid byte av biträde enligt rättshjälpslagen har huvudmannen tillgång till det tidigare förordnade biträdets tjänster under tiden fram till dess bytet sker. Motsvarighet härtill förekommer ej när biträde förordnas i samband med att rättshjälp beviljas. Den i 19 § rättshjälpslagen för det senare fallet upptagna regeln om att biträdeskostnad i viss utsträckning ersättes även för tid före förordnandet är därför ej analogiskt tillämplig å bytessituationen. Ej heller eljest föreligger laga grund för att vid biträdesbyte låta ersättning enligt rättshjälpslagen utgå för arbete som utförts av det nya biträdet innan det tidigare biträdet entledigats och det nya förordnats. A.L. kan alltså ej erhålla ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete han uträttat före d 1 mars 1984.

Det av A.L. under tiden fr o m sistnämnda dag nedlagda arbetet, omslutande 145 timmar 30 min, kan ej anses ha varit mera vittgående än som varit påkallat med hänsyn till målets omfattning och beskaffenhet i övrigt. Anledning förekommer icke heller till annan anmärkning mot räkningen i denna del. Ersättningen för det hithörande arbetet enligt den av A.L. tillämpade debiteringsnormen har HovR:n beräknat till 50 200 kr.

HovR:ns avgörande. HovR:n fastställer med ändring av TR:ns beslut ersättning åt A.L. enligt rättshjälpslagen till 50 200 kr för arbete.

A.L. anförde besvär och yrkade att TR:ns beslut skulle fastställas.

Domstolsverket bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Almqvist, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. A.L. gav i den till TR:n ingivna kostnadsräkningen en allmän redogörelse över nedlagt arbete i målet och lämnade en fortlöpande arbetsredogörelse. I den allmänna redogörelsen och redogörelsen för under febr 1984 nedlagt arbete anförde A.L..

"B.S. biträddes i målet till en början av annan advokat. Mitt arbete i saken började d 6 febr 1984 genom genomgång av det då föreliggande materialet. Arbetet har därefter kommit att bli av mycket stor omfattning av olika skäl. Arten av tvisten är självfallet den grundläggande orsaken men därjämte skall framhållas - något som även framkommit under rättegången - att B.S. är synnerligen starkt engagerad i alla detaljer rörande talans utförande och har mycket goda intellektuella förutsättningar för detta engagemang. Därjämte är i målet engagerade ett flertal psykiatriker och psykologer vilka nedlagt ett mycket omfattande och ambitiöst arbete med ett stort antal intyg, vilket allt krävt omfattande genomgångar och samråd efterhand som handläggningen av ärendet fortskridit.

Den 6 febr 1984 påbörjades arbetet med genomgång av det då föreliggande materialet. Den 8 febr kom B.S. på sitt första, långvariga besök för genomgång. Närmast under febr följde sedan ombesörjande av biträdesbyte samt en första telefonkontakt med vittnet D.P.. Under slutet av febr sände advokat G.F. över allt sitt material, vilket jag genomgick. Materialet i rättegången var redan då omfattande. Ytterligare ett samråd ägde i slutet av månaden rum med D.P.. Sammanlagd tidsåtgång under febr uppgick till ca 17 timmar 30 min."

A.L. har gjort gällande att det arbete som utfördes före beslutet om biträdesbyte var av mindre omfattning och av brådskande art samt att ansökningen gjorts utan väsentligt dröjsmål.

Målet i TR:n rörde ett osedvanligt omfattande och infekterat vårdnadsmål. Ansökan om biträdesbyte inkom till TR:n d 24 febr 1984. Arbetet utfördes under febr både efter det att ansökan om biträdesbyte ingavs till TR:n och dessförinnan. Någon fördelning av debiterad tid gjordes inte i detta hänseende.

Enligt 19 § 1 st rättshjälpslagen betalas av allmänna medel även biträdesersättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp kommit in till den myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp. Detsamma gäller biträdeskostnad som uppkommit före ansökningen hos myndighet om arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och ansökningen gjorts utan väsentligt dröjsmål eller eljest synnerliga skäl föreligger. Frågan om ersättning för arbete innan beslut om biträdesbyte beviljats är inte lagreglerad. Enligt 21 § 2 st rättshjälpslagen får byte av biträde ske bara efter särskilt tillstånd. Sådant tillstånd får lämnas om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. Enligt stadgandets motiv uttalades bl a att av kostnadsskäl dittills gällande restriktiva praxis i fråga om biträdesbyte borde behållas och att prövningen om förutsättningarna för byte är uppfyllda bör ske med noggrannhet.

Eftersom möjligheten till biträdesbyte är starkt begränsad, föreligger inte sakliga skäl att göra en annan bedömning beträffande biträdes rätt till ersättning än enligt 19 § 1 st rättshjälpslagen. De praktiska svårigheter som kan uppkomma om ombuden arbetar dubbelt får lösas från fall till fall med beaktande av de skyldigheter som ett förordnat biträde har att tillvarata sin huvudmans intressen.

Ansökan om biträdesbyte inkom inom knappt tre veckor från det arbetet påbörjades. Ansökningen lär därför ha ansetts inkommit utan väsentligt dröjsmål.

När 19 § 1 st i dess nuvarande lydelse infördes anförde departementschefen (prop 1978/79:90 s 209) att den längsta tid som borde kunna godtas utan att ansökan gjordes borde som huvudregel vara den tid som kunde anses motsvara vad en advokat debiterar under en arbetsdag. HD har anslutit sig till den bedömningen (NJA 1985 s 106). Domstolsverket har i rättshjälpshandboken angett den tiden till 6 timmar, vilken tid accepterats i SOU 1984:66 s 203.

Som tidigare angetts har den tid som åtgått före det ansökningen ingavs inte specificerats. Med den av domstolsverket angivna normen torde ungefär en och en halv dags arbete ha nedlagts före ansökningens ingivande. Emellertid var läget beträffande vårdnadsmålsutredningen sådant i det osedvanligt infekterade vårdnadsmålet att A.L. bör ersättas för hela det arbete han nedlagt.

För sitt arbete i TR:n skall han följaktligen ersättas med totalt 56 200 kr.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD ersättningen i TR:n åt A.L. till 56 200 kr för arbete.

HD (JustR:n Stark, Persson, referent, Gregow, Freyschuss och Lind) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Enligt 21 § 2 st andra meningen rättshjälpslagen får tillstånd till byte av rättshjälpsbiträde lämnas om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger.

I fall då förutsättning för biträdesbyte enligt det nu anförda föreligger måste förhållandena antas i regel vara sådana att parten riskerar att stå utan biträdeshjälp före beslutet om tillstånd till bytet, om det nya biträdet inte kan påräkna ersättning enligt rättshjälpslagen för sysslande med målet innan han förordnats till biträde.

Mot bakgrund av det anförda framstår det som rimligt att beträffande ersättningen till det nya biträdet tillämpa bestämmelserna i 19 § 1 st rättshjälpslagen analogt. Detta innebär att ersättning skall kunna utgå för tiden efter det att ansökan om biträdesbyte inkom till den beslutande myndigheten samt även för tid dessförinnan under de begränsade förutsättningar som anges i 19 § 1 st tredje meningen rättshjälpslagen. I den mån dubbelarbete förekommit är detta en omständighet att beakta vid prövningen enligt 22 § rättshjälpslagen av biträdenas ersättningsanspråk.

Ansökan om biträdesbyte i målet inkom till TR:n d 24 febr 1984 och bifölls d 1 mars 1984. Enligt A.L:s kostnadsräkning utförde han under febr 1984, med början d 6, arbete i målet under sammanlagt 17 timmar 30 min. Hur stor del av denna tidsåtgång som belöper på tid före ansökningens ingivande framgår inte av handlingarna i målet. Såvitt kostnadsräkningen ger vid handen har dock arbetet i den delen varit av mindre omfattning. Det måste anses att ansökningen om biträdesbyte gjorts utan väsentligt dröjsmål.

På grund av det anförda bör A.L. erhålla ersättning enligt rättshjälpslagen med hela det fordrade beloppet, 56 200 kr.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD A.L:s ersättning enligt rättshjälpslagen till 56 200 kr.