NJA 1986 s. 398

Fråga, i mål om skadestånd på grund av intrång i upphovsrätt, om skyldighet för svaranden att för utredning om skadans storlek lämna ut vissa försäljningsuppgifter avseende datum, volym och pris. Yrkeshemlighet? 38 kap 2 § jämförd med 36 kap 6 § RB.

(Jfr 1953 s 19)

Motala TR

Aktiebolaget Hags Mekaniska (Hags) yrkade efter stämning å Aktiebolaget Svenska Cykelställfabriken (Cykelställfabriken) vid Motala TR skadestånd av Cykelställfabriken under påstående att denna gjort intrång i Hags' upphovsrätt genom att tillverka och marknadsföra plagiat av Hags' leksystem "Småland" under namnen "Pergola" och "Östergyllen".

För att kunna bestämma storleken av fordrat skadestånd yrkade Hags föreläggande för Cykelställfabriken att inge skriftlig, av revisor styrkt sammanställning av fabrikens redovisningshandlingar för tiden d 1 jan 1982-d 2 sept 1983 över antalet försålda helheter av "Pergola" och "Östergyllen" med angivande av försäljningspris och försäljningsdag. Cykelställfabriken bestred bifall till yrkandet under påstående bl a att uppgifterna utgjorde yrkeshemligheter, vars utlämnande allvarligt skulle skada Cykelställfabriken.

Cykelställfabriken yrkade att TR:n, innan beslut i frågan om editionsföreläggande meddelades, skulle pröva intrångsfrågan genom mellandom. Hags motsatte sig bifall till yrkandet om mellandom.

TR:n (tingsfiskalen Karlsson) meddelade d 21 maj 1985 beslut, vari yrkandet om mellandom lämnades utan bifall och Cykelställfabriken förelades att senast d 1 juli 1985 till TR:n inge den av Hags yrkade sammanställningen.

Cykelställfabriken anförde besvär i Göta HovR och yrkade att HovR:n måtte bifalla yrkandet om mellandom samt undanröja beslutet om editionsföreläggande.

HovR:n (hovrättsråden Löwendahl, Åkesson, referent, och Rundgren) anförde i slutligt beslut d 28 juni 1985 bl a: Yrkanden i HovR:n m m. - - - Utöver vad som anförts vid TR:n har Cykelställfabriken gjort gällande bl a följande: Att sammanställa de uppgifter som editionsföreläggandet avser beräknas ta omkring fem månader. På grund härav kan huvudförhandling inte, såsom planerats, äga rum d 21-23 okt 1985. Editionsföreläggandet medför således att målet onödigt uppehålles. Därför bör mellandom ges i intrångsfrågan. - I byggsystemen "Pergola" och "Östergyllen" ingår andra kombinationer än de som Hags påstår utgör intrång i deras upphovsrätt. Editionsföreläggandet bör därför i vart fall inskränkas till de system som ryms inom processramen och som omfattas av yrkandet om editionsföreläggande nämligen de produkter/kombinationer som är avbildade på sidorna 1b, 2b och 4b i bil 3 till stämningsansökan. Laga grund torde saknas att förelägga part med stöd av 38 kap 2 § RB att framställa en av revisor bestyrkt sammanställning.

Hags har medgivit att editionsföreläggandet ges det innehåll som Cykelställfabriken angivit men i övrigt bestritt bifall till besvären.

HovR:ns beslut. HovR:n ändrar TR:ns beslut endast på det sätt, att sammanställningen enligt editionsföreläggandet skall avse de produkter/kombinationer som är avbildade på sidorna 1b, 2b och 4b i bil 3 till Hags' stämningsansökan.

Cykelställfabriken anförde besvär (ombud advokaten A.H.) och yrkade att HD måtte, med undanröjande av HovR:ns beslut, lämna Hags' yrkande om editionsföreläggande utan bifall.

Hags (ombud advokaten K.S.) bestred bifall till besvären.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Olsson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. De av Hags begärda uppgifterna får anses erforderliga för utredning om de framställda skadeståndsanspråken. Cykelställfabriken innehar, enligt egen uppgift, ordererkännanden och fakturor med underlag av vilka de begärda uppgifterna framgår. Dessa handlingar kan därför antagas äga betydelse som bevis.

De nämnda uppgifterna avser Cykelställfabrikens försäljning av vissa utföringsformer av uterum samt lek- och klätterställningar bestående av separat tillverkade, inbördes kombinerbara byggelement. I målet är upplyst, att Hags och Cykelställfabriken är huvudkonkurrenter på den svenska marknaden i fråga om dylika alster. Med hänsyn till vad som närmare upplysts om marknads- och konkurrensförhållandena i branschen samt till omständigheterna i övrigt, främst den att Cykelställfabriken är ett mindre företag, får de av Hags begärda uppgifterna anses utgöra Cykelställfabrikens yrkeshemlighet. Enligt 38 kap 2 § RB, jämförd med 36 kap 6 § samma balk, föreligger inte skyldighet att i rättegång förete handling innehållande dylika uppgifter, om ej synnerlig anledning därtill förekommer. Domstolen får vid en sådan prövning väga mot varandra de olika intressen, som är i fråga. Om kärande i mål angående skadestånd på grund av upphovsrättsintrång yrkar att svaranden skall åläggas att framlägga uppgifter om sin försäljning av alster som påstås innebära intrång bör för bifall till yrkandet fordras, att domstolen funnit åtminstone viss sannolikhet föreligga för att svaranden begått upphovsrättsintrång. Det är givet, att tillämpningen även av ett så begränsat beviskrav under målets förberedande kan vara vansklig och därför mana till försiktighet i bedömningen. Detta gäller inte minst om, såsom i förevarande fall, tvist råder inte endast om svaranden begått intrång utan även om kärandens alster överhuvudtaget åtnjuter upphovsrättsligt skydd.

Frågan om synnerlig anledning förekommer för editionsföreläggande bör även bedömas med hänsyn till parternas möjlighet jämlikt stadgandet i 17 kap 5 § 2 st RB att begära mellandom över talan om intrånget och svarandens skyldighet att erlägga skadestånd, medan frågan om skadeståndets storlek får prövas senare försåvitt käromålet inte ogillas i den utbrutna frågan eller parterna inte träffar uppgörelse om skadeståndsbeloppet. Fastställs att svaranden är skadeståndsskyldig, möter givetvis inte några betänkligheter att - om svaranden då inte godvilligt lämnar erforderliga uppgifter för skadeståndets beräknande - ålägga denne att framlägga sådana uppgifter.

Enligt det nyssnämnda lagrummet är en förutsättning för uppdelning av målet genom mellandom att särskiljande av de olika tvistefrågorna är lämplig med hänsyn till utredningen. Tillika gäller att mellandom får meddelas mot parts bestridande endast om synnerliga skäl föreligger.

I detta fall har Hags motsatt sig bifall till Cykelställfabrikens yrkande om mellandom över Hags' talan om intrånget i bolagets upphovsrätt. En dom i denna fråga och om Cykelställfabrikens skadeståndsansvar har varit lämpligt med hänsyn till utredningen. Yrkandet har framställts i ett tidigt skede av rättegången, varvid Cykelställfabriken även förklarat sig beredd att, om bolaget befanns ha gjort sig skyldig till intrång i Hags' upphovsrätt, frivilligt utlämna av Hags begärda uppgifter. Ett mellandomsförfarande kan därför, jämfört med den nu föreliggande situationen, ej antagas ha medfört några särskilda nackdelar för Hags.

På grund av det anförda och vad som förekommit i intrångsfrågan kan sådana skäl ej anses ha förebragts att anledning föreligger att för närvarande ålägga Cykelställfabriken att förete handling innehållande de av Hags begärda uppgifterna. Hags' yrkande om sådant åläggande skall alltså ogillas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut ogillar HD yrkandet om editionsföreläggande.

HD (JustR:n Brundin, Erik Nyman, Palm, Rydin, referent, och Solerud) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Hags har vid TR:n yrkat skadestånd av Cykelställfabriken under påstående att fabriken har gjort intrång i Hags' upphovsrätt. Intrånget har enligt Hags bestått i att Cykelställfabriken har tillverkat och marknadsfört plagiat av Hags' leksystem Småland. Hags har preliminärt uppskattat skadans storlek till sammanlagt 1 100 000 kr jämte ränta. Beloppet avser följande poster: 250 000 kr för rättigheternas utnyttjande, 750 000 kr för övrig kommersiell skada och 100 000 kr för förlust av goodwill. Hags har förbehållit sig rätten att höja det fordrade skadeståndet, om utredningen i målet ger anledning till det. För att kunna precisera skadeståndets storlek har Hags vid TR:n, enligt vad som antecknats i protokoll vid förhandling för förberedelse i målet, yrkat att Cykelställfabriken föreläggs att genom intyg av revisor visa datum, volym och pris avseende försäljningar av plagiaten under tiden d 1 jan 1982-d 2 sept 1983.

Cykelställfabriken har vid TR:n bestritt Hags' skadeståndstalan under påstående i huvudsak att Hags' i målet aktuella produkter inte är upphovsrättsligt skyddade och att fabriken i vart fall inte har gjort sig skyldig till intrång. Cykelställfabriken har även bestritt yrkandet om editionsföreläggande. Till stöd härför har Cykelställfabriken åberopat, utöver vad som följer av dess inställning i skadeståndsfrågan, att de av Hags begärda uppgifterna avser yrkeshemlighet vars utlämnande kan skada fabriken allvarligt. Cykelställfabriken har också hävdat att de begärda uppgifterna inte är av betydelse för beräkningen av skadeståndet, eftersom rätten kan tillämpa den allmänna bevisregeln i 35 kap 5 § RB.

Målet i HD gäller endast frågan om editionsföreläggande. Parterna har i målet åberopat ett antal skriftliga utlåtanden. Sålunda har Cykelställfabriken hänfört sig till utlåtanden av professorn G.K. och docenten M.L., medan Hags har hänvisat till utlåtanden av professorn U.B., f d rektorn Å.H. och f d kanslichefen E.I..

En förutsättning för att någon skall kunna åläggas att förete skriftlig handling som han innehar är enligt 38 kap 2 § 1 st RB att handlingen kan antas äga betydelse som bevis. Det förhållandet att rätten under vissa förutsättningar kan, med stöd av 35 kap 5 § RB, uppskatta skadestånd som är föremål för tvist befriar inte parten från skyldigheten att förebringa den utredning som skäligen kan åstadkommas (se NJA II 1943 s 449). Sistnämnda bestämmelse kan således inte åberopas som grund för att den utredning om skadans storlek som Hags' editionsyrkande avser saknar betydelse som bevis. Utredningen får i stället i den mening som avses i 38 kap 2 § 1 st antas ha betydelse som bevis i målet.

De av Hags begärda uppgifterna om Cykelställfabrikens försäljningar måste, särskilt med hänsyn till vad som i målet har upplysts om konkurrensförhållandena på området, sammantagna anses utgöra en Cykelställfabrikens yrkeshemlighet. Enligt 38 kap 2 § 2 st RB, jämfört med 36 kap 6 § samma balk, föreligger inte skyldighet att i rättegång förete handling som innehåller yrkeshemlighet, om det ej finns synnerlig anledning till det.

Vid prövningen huruvida det finns synnerlig anledning att Cykelställfabriken skall behöva röja sin berörda yrkeshemlighet är av betydelse bl a frågan hur väl grundat Hags' påstående om upphovsrättsintrång från fabrikens sida är. I detta hänseende måste - med hänsyn till det men som kan uppkomma för Cykelställfabriken genom ett utlämnande av uppgifterna - förhållandevis stränga krav vara uppfyllda för att editionsyrkandet skall kunna vinna bifall. Den bedömning som nu kan göras på grundval av hittillsvarande utredning ger inte ett sådant utslag till förmån för Hags att det kan anses föreligga synnerlig anledning att ålägga Cykelställfabriken att röja sin yrkeshemlighet.

Det anförda leder till att Hags' yrkande om editionsföreläggande för Cykelställfabriken för närvarande inte kan bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut ogillar HD Hags' yrkande om editionsföreläggande.

Referenten, JustR Rydin tillade: Cykelställfabriken yrkade vid TR:n att upphovsrätts- och intrångsfrågorna skulle avgöras för sig genom mellandom, innan beslut fattades i editionsdelen. Hags motsatte sig bifall till detta yrkande och någon mellandom meddelades inte. Om under skadeståndsmålets fortsatta handläggning mellandom kommer att meddelas och skadeståndsskyldighet för Cykelställfabriken därvid skulle fastslås, kommer frågan om åläggande för fabriken att lämna ut de begärda uppgifterna uppenbarligen i ett annat läge än det som nu föreligger. Det kan anmärkas att Cykelställfabriken har förklarat sig beredd att under angivna förutsättning tillhandahålla uppgifterna frivilligt. Skulle däremot Cykelställfabriken i en mellandom befinnas inte vara skadeståndsskyldig, faller editionsfrågan.