NJA 1986 s. 407

Sedan fastighetsdomstolen avvisat besvär i fastighetsbildningsmål på den grund att klaganden inte var att anse som sakägare och talan fullföljts mot beslutet, fann HovR:n att besvären hade bort tas upp till saklig prövning. HovR:n undanröjde det överklagade beslutet och visade målet åter till fastighetsdomstolen. HovR:ns prövning har ansetts inte innefatta avgörande av fråga som inverkar på målets utgång i följd varav beslutet ansetts enligt 54 kap 6 § RB inte kunna överklagas.

TR:n

Fastighetsbildningsmyndigheten i Gotlands lantmäteridistrikt meddelade d 12 febr 1985 beslut vid förrättning för fastighetsreglering m m berörande bl a samfälld mark för Valla-Grannlaget i Rute.

Över beslutet anförde Valla-Grannlagets Samfällighetsförening besvär hos Gotlands TR, fastighetsdomstolen.

Domskäl

TR:n (lagmannen Svanberg) anförde i beslut d 22 okt 1985: Samfällighetsföreningens ändamål är enligt 18 § 1 st lagen om förvaltning av samfälligheter att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.

Detta innebär emellertid ej att samfällighetsföreningen på grund av nämnda stadgande äger företräda ägarna av fastigheter som är delägare i samfälligheten i rättegång om avstående av mark från samfälligheten i samband med fastighetsreglering.

Som grund för behörigheten synes samfällighetsföreningens styrelse åberopa stadgarna. Fastighetsdomstolen anmärker att ej ens enligt dessa - med den utformning stadgarna erhållit enligt ändring registrerad d 18 febr 1985 - föreligger sådan rätt.

Någon fullmakt att företräda delägarna har ej heller visats föreligga.

Då följaktligen samfällighetsföreningen saknar rätt att överklaga fastighetsbildningsmyndighetens beslut skall besvären avvisas.

Fastighetsdomstolen avvisar de av samfälligheten d 8 mars 1985 anförda besvären.

Samfällighetsföreningen anförde besvär i Svea HovR och yrkade att dess talan skulle upptagas till prövning. Föreningen förklarade, att den inte uppträdde såsom företrädare för delägare utan förde talan som part och sakägare.

HovR:n (hovrättsrådet Grahn och adj led f d hovrättsrådet Edwall) anförde i beslut d 17 dec 1985: Samfällighetsföreningen registrerades d 5 mars 1984, och den är alltså en juridisk person. Dess ändamål är att förvalta den samfällighet - samfälld mark för Valla-Grannlaget - för vilken den bildats. Hos fastighetsbildningsmyndigheten har föreningen antecknats som sakägare. Det får anses falla inom ramen för föreningens verksamhet inte bara att föra talan vid fastighetsbildningsförrättning som sakägare utan jämväl att överklaga därvid meddelat beslut. TR:n hade därför bort upptaga föreningens besvär till saklig prövning.

På grund av det anförda visar HovR:n - med undanröjande av överklagade beslutet - målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

Mot HovR:ns beslut får enligt 54 kap 6 § RB talan ej föras.

Referenten, hovrättsrådet Bolte, var skiljaktig i fråga om motiveringen och i fråga om rätten att föra talan mot HovR:ns beslut och anförde: Samfällighetsföreningen registrerades d 5 mars 1984, och den är alltså en juridisk person. Dess ändamål är att förvalta den samfällighet - samfälld mark för Valla-Grannlaget - för vilken den bildats. Hos fastighetsbildningsmyndigheten har föreningen antecknats som sakägare.

En samfällighetsförening har förmågan att vara part i rättegång. Dess talan förs av den eller de personer som utsetts till föreningens ställföreträdare. Samfällighetsföreningen äger alltså partsbehörighet. Frågan om föreningen kan vara part i detta mål är emellertid inte besvarad enbart härmed. För att så skall vara fallet fordras därjämte att föremålet för processen ligger inom ramen för det ändamål föreningen har att tillgodose samt att föreningen som sådan äger förfoga över föremålet. I förevarande mål rör processen fråga om överförande av mark från samfälligheten till annan fastighet samt om upplåtelse av nyttjanderätt till mark inom samfälligheten. Jag kan - mot bakgrund av bestämmelserna i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och förarbetena till denna lag - inte finna att det skulle vara främmande för det ändamål en samfällighetsförening skall tillgodose att föra sådan talan som i detta mål är i fråga eller att föreningen som sådan inte skulle äga förfoga över vad som är föremål för processen. (Se t ex samfällighetslagen 51 §.) Då vid angivna omständigheter rättegångshinder inte kan anses föreligga skall målet återförvisas till TR:n för vederbörlig handläggning.

Enär HovR:ns prövning innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång skall fullföljdshänvisning meddelas.

B.M. anförde besvär och yrkade, att TR:ns beslut måtte fastställas.

HD avgjorde målet efter föredragning. Föredraganden, RevSekr Hedgårah, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Enär såsom HovR:n angivit talan ej får föras mot HovR:ns beslut, avvisar HD B.M:s besvärs talan.

HD (JustR:n Höglund, Stark, referent, Persson, Gregow och Lind) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.