NJA 1987 s. 136

Biträde enligt rättshjälpslagen förde talan mot beslut angående ersättning. Motparter till honom i besvärsmålet var domstolsverket och enskild part. Domstolsverket medgav den förda besvärstalan medan något medgivande från den enskilda motpartens sida inte förelåg. Domstolsverkets medgivande har i ett sådant fall ansetts inte kunna läggas till grund för prövning av en besvärstalan.

HD

(Jfr 1985 s 592)

I mål mellan D.S. och A.S. ang samäganderätt till fastighet var avdokaten T.B. förordnad till biträde åt A.S.. Sedan Växjö TR ogillat D.S:s talan och D.S. fullföljt talan i Göta HovR, avvisade HovR:n i slutligt beslut d 25 febr 1985 hennes vadetalan. Av T.B. framställt yrkande om ersättning för det biträde han i HovR:n lämnat A.S. lämnades utan bifall.

T.B. anförde besvär och yrkade att han måtte tillerkännas begärd ersättning enligt rättshjälpslagen med 600 kr för sitt biträde åt A.S. i HovR:n.

Domstolsverket medgav yrkandet.

D.S. lät sig inte avhöra.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Radtke, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. T.B. har enligt den i HovR:n ingivna kostnadsräkningen lagt ner arbete på målet under en timme och 45 min. Anledning förekommer ej att ifrågasätta att hans åtgärder - bestående bl a i förlikningsförhandlingar - varit påkallade för att tillvarata huvudmannens rätt. På grund härav och då det begärda beloppet är skäligt skall T.B. tillerkännas yrkad ersättning.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD att ersättning enligt rättshjälpslagen skall utgå till T.B. med 600 kr för arbete. Detta belopp skall D.S. betala till staten.

HD (JustR:n Ehmer, Rydin, referent, Heuman, Lars K Beckman och Nyström) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. En fråga som först inställer sig är vilken verkan domstolsverkets medgivande har med avseende på prövningen av T.B:s yrkande om ersättning. I rättsfallet NJA 1985 s 592, som gällde mål mellan enskild klagande och domstolsverket angående jämkning av rättshjälpsavgift, uttalade HD att ett av domstolsverket lämnat medgivande av klagandens besvärstalan inte borde frångås om inte alldeles speciella skäl föranledde därtill. I nu förevarande mål är inte endast domstolsverket utan även D.S. motpart till klaganden. Något medgivande från hennes sida föreligger inte. Hennes rätt berörs på så sätt att hon kan förpliktas att till staten betala vad som befinns skola utgå i ersättning till T.B. (jfr NJA 1981 s 499). I ett sådant fall kan inte domstolsverkets medgivande läggas till grund för prövning av en besvärstalan.

T.B. har enligt den i HovR:n ingivna kostnadsräkningen lagt ner arbete på målet under en timme och 45 min. Anledning förekommer ej att ifrågasätta att hans åtgärder - bestående bl a i förlikningsförhandlingar - varit påkallade för att tillvarata huvudmannens rätt. På grund härav och då det begärda beloppet är skäligt skall T.B. tillerkännas yrkad ersättning.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut fastställer HD att ersättning enligt rättshjälpslagen skall utgå till T.B. med 600 kr för arbete. Detta belopp skall D.S. betala till staten.