NJA 1985 s. 592

Av domstolsverket lämnat medgivande av rättssökandes besvärstalan i rättshjälpsärende har ansetts inte böra frångås om inte alldeles speciella skäl föranleder därtill.

HovR:n

Uppsala TR dömde d 11 mars 1983 till äktenskapsskillnad mellan R.A. och A.T.. I domen bestämdes, att A.T. skulle ha vårdnaden om parternas barn R.G., född 1981, och att R.A. skulle utge underhållsbidrag för barnet med 290 kr i månaden. R.A. åtnjöt allmän rättshjälp. TR:n faststäffde hans rättshjälpsavgift till 1 625 kr.

R.A. anförde besvär i Svea HovR och yrkade nedsätting av rättshjälpsavgiften till 340 kr. Som grund för sin talan anförde R.A. att hans beräknade årsinkomst dåmera endast uppgick till 60 000 kr, att han sammanbodde med en kvinna, S.G., med vilken - han fått ett barn i okt 1982, att S.G. endast uppbar föräldrapenning och att hennes eventuella arbetsinkomster efter föräldraledigheten inte nämnvärt skulle komma att överstiga föräldrapenningen samt att han därför måste bidraga även till S.G:s och barnets underhåll.

Domstolsverket medgavjämkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften till 660 kr, motsvarande - vid tidpunkten för domens meddelande - vad som skulle utgå vid en årsinkomst av 60 000 kr och en försörjningsbörda mot två personer.

HovR:n (hovrättslagmannen Glück, hovrätts råden Palmgren, referent, och Fröhling samt hovrättsassessorn Thorblad) anförde i beslut d 3 okt 1983:

Domskäl

Skäl. HovR:n finner genom de av R.A. i HovR:n lämnade uppgifterna utrett, att hans ekonomiska förhållanden undergått en sådan väsentlig förändring att jämkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften bör ske.

Utredningen ger vid handen, att R.A. i väsentlig omfattning bidrar till S.G:s och deras gemensamma barns underhåll. Med hänsyn till storleken av det underhållshidrag som fastställts för barnet R.G. kan han emellertid ej anses bidraga till detta barns försörjning i sådan omfattning att hänsyn därtill bör tas vidbestämmandet av rättshjälpsavgift.

På grund av det anförda bör rättshjälpsavgiften för R.A. fastställas till 660 kr.

HovR:ns avgörande. Med ändring av TR:ns beslut fastställer HovR:n R.A:s rättshjälpsavgift till 660 kr.

R.A. anförde besvär och yrkade att hans rättshjälpsavgift nedsattes till 340 kr. Han gjörde gällande att hänsyn skulle tas även till hans försörjningsskyldighet mot barnet R.G..

Domstolsverket medgav bifall till besvären. Verket anförde bl a:

Det underhållsbidrag som R.A. genom TR:ns dom ålagts att utge kan, även om det inte uppgår till mer än knappt 40 procent av vad som kan utgå som bidragsförskott, inte anses vara obetydligt och det torde inte heller vara oväsentligt för barnets försörjning. Barnets vårdnadshavare har enligt R.A. beviljats bidragsförskott. Denna uppgift saknar domstolsverket anledning ifrågasätta. Det måste därför antas att underhållsbidraget ej understiger vad R.A., med hänsyn tagen bl a till rätten att vid inkomstbeskattningen göra avdrag för utgivna underhållsbidrag, kan anses ha förmåga att utge. Vid bedömningen av frågan om R.A. genom underhållsbidraget skall i förevarande mening anses i väsentlig omfattning bidra till ifrågavarande barns försörjning bör slutligen också beaktas att det inte är ovanligt att underhållsbidrag genom dom bestäms till belopp av nu aktuell storleksordning.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Kjellkvist, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. HovR:n har funnit att R.A:s ekonomiska förhållanden undergått en sådan väsentlig förändring att jämkning av maximlbeloppet för rättshjälpsavgiften bör ske.

Frågan i målet är numera endast huruvida R.A. vid beräkning av maximibeloppet för rättshjälpsavgift skall få tillgodoräkna sig det underhålls bidrag, 290 kr, som han enligt TR:ns dom förpliktats att månatligen utge till R.G..

Domstolsverket har i förklaring till HD anfört bl a: Det underhållsbidrag - - - se ovan - - - aktuell storleksordning.

På de av domstolsverket anförda skälen bör vid bestämmande av maximibeloppet för rättshjälpsavgiften R.A. anses i väsentlig omfattning bidra till barnet R.G:s underhåll. R.A:a rättshjälpsavgift bör därför, med ändring av HovR:ns beslut i denna del, skäligen bestämmas till 340 kr.

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar - - - se HD:s beslut - - - till 340 kr.

HD (JustR:n Holmberg, Welamson, Persson, Freyschuss, referent, och Lind) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Domstolsverket, som är tillsynsmyndighet beträffande rättshjälpslagens tillämpning, skall bl a tillgodose statsverkets intressen och har överklagningsrätt vad gäller beslut i fråga om rättshjälp. Ett av domstolsverket lämnat medgivande av klagandens besvärstalan bör därför inte frångås om inte alldeles speciella skäl föranleder därtill. Sådana skäl föreligger inte i detta fall. R.A:s rättshjälpsavgift skall följaktligen med ändring av HovR:ns beslut i denna del bestämmas till 340 kr.

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar på så sätt HovR:ns beslut att R.A:s rättshjälpsavgift fastställs till 340 kr.