NJA 1987 s. 334

Talan mot TR:s avvisningsbeslut, vilket innebar att stämningsansökan avseende arbetstvist avvisades på grund av rättegångshinder, har ansetts skola fullföljas till arbetsdomstolen. 2 kap 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

TR:n

(Jfr 1982 s 318)

D.H. yrkade i ansökan om stämning vid Stockholms TR förpliktande för Korea Trade Center att till honom utge skadestånd med vissa specificerade belopp. Som grund för sitt yrkande anförde D.H., att han som innehaft anställning hos Korea Trade Center blivit uppsagd utan att saklig grund förelegat och utan att formkraven i lagen om anställningsskydd iakttagits.

Korea Trade Center yrkade, under påstående att det i egenskap av regeringsorgan för koreanska staten åtnjöt statsimmunitet, att D.H:s talan måtte avvisas.

TR:n inhämtade yttrande från utrikesdepartementet.

Domskäl

TR:n (tingsfiskalen Sigstam) anförde i beslut d 2 maj 1985: Genom vad som blivit upplyst i målet om dels den verksamhet som Korea Trade Center bedriver och dels den anknytning centret äger till koreanska staten finner TR:n utrett att centrets immunitetsinvändning äger fog. TR:n avvisar därför D.H:s ansökan om stämning å Korea Trade Center.

TR:n tillkännagav att den som ville överklaga beslutet skulle inkomma med besvärsinlaga ställd till Svea HovR.

D.H. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns beslut och visa målet åter till TR:n för erforderlig handläggning.

HovR:n (hovrättsråden Åström, referent, och Andersson samt adj led Jansson) fastställde i beslut d 10 okt 1985 på anförda skäl TR:ns beslut.

D.H. (ombud advokaten M.T.) anförde besvär och yrkade att HD måtte undanröja avvisningsbeslutet och visa målet åter till TR:n.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Camitz, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Av stämningsansökningen framgår att D.H:s talan avser tvist som skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I målet är fråga om sådan tvist av detta slag som TR enligt 2 kap 2 § nämnda lag är behörig att som första domstol uppta och avgöra. I 2 kap 3 § samma lag stadgas att arbetsdomstolen är överrätt i mål som enligt 2 § upptagits vid TR och därifrån fullföljes. Den angivna fullföljdsordningen bör tillämpas även då TR:ns beslut innebär att stämningsansökan inte upptagits på grund av rättegångshinder (jfr NJA 1982 s 318). Talan mot TR:ns förevarande beslut skulle därför rätteligen ha fullföljts till arbetsdomstolen.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns beslut och överlämnar, med stöd av 2 kap 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, målet till arbetsdomstolen.

HD (JustR:n Brundin, Palm, Lars K Beckman, referent, Solerud och Lars Å Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.