NJA 1987 s. 585

I mål om expropriationsersättning har prövningstillstånd ej meddelats. Yrkande av expropriaten om jämkning av expropriationsersättningen enligt 4 kap 4 § 2 st expropriationslagen på grund av höjning i allmänna prisläget efter HovR:ns dom har avvisats.

HD

I mål mellan Cementa AB och I.K. angående expropriation av områden från de I.K. tillhöriga stadsägorna 5099 och 5101 i Skövde kommun bestämde Mariestads TR, fastighetsdomstolen i dom d 21 juni 1983 expropriationsersättningen till sammanlagt 730 000 kr jämte ränta enligt 5 § räntelagen från d 1 okt 1982, då kvalificerat förhandstillträde hade ägt rum.

I.K. fullföljde talan i målet i Göta HovR. HovR:n ändrade i dom d 24 jan 1986 TR:ns dom på det sättet att expropriationsersättningen bestämdes till 2 124 029 kr jämte ränta. Beloppet var uppräknat med hänsyn till den höjning av konsumentprisindex som ägt rum efter d 1 okt 1982.

Cementa (ombud advokaten N.S.) sökte revision och yrkade i första hand att HD skulle fastställa TR:ns domslut samt i andra hand att expropriationsersättningen skulle bestämmas till 1 068 658 kr.

I.K. (ombud advokaten B.M.) bestred ändring. Hon yrkade därjämte uppräkning enligt konsumentprisindex av den av HovR:n bestämda ersättningen för tiden fram till HD:s avgörande samt ränta på det sålunda tillkommande beloppet.

Sedan målet föredragits på avdelning för tillståndsprövning beslöt HD att ej meddela prövningstillstånd. I.K:s yrkande om uppräkning av expropriationsersättningen överlämnades till avdelning med sammansättning för prövning av annat än fråga om prövningstillstånd.

Efter föredragning av målet i denna del anförde föredraganden, RevSekr Gustafson, i betänkande: Enär prövningstillstånd i målet ej meddelats, kan I.K:s yrkanden om ytterligare uppräkning av ersättningen och om ränta på sålunda förhöjt belopp inte komma under HD:s bedömande. Jag hemställer därför att yrkandena avvisas.

HD (JustR:n Welamson, Knutsson, Heuman, Gregow och Lind, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.