NJA 1987 s. 766

Ett kontokortsföretag yrkade vid TR:n betalning av en borgensman på grund av inköp som enligt ingivna fakturor hade gjorts med användning av kontokort. Under handläggningen vid TR:n uppgav företaget av misstag fakturornas datum såsom tidpunkter för inköpen, och dessa felaktiga uppgifter kom att läggas till grund för såväl TR:ns som HovR:ns prövning av målet. Sedan företaget i HD rättat uppgifterna uppkommer fråga, huruvida otillåten ändring av talan enligt 13 kap 3 § RB har skett eller, om så inte är fallet, 55 kap 13 § samma balk skall tillämpas. Jfr även 42 kap 8 § 2 st och 43 kap 4 § RB.

I en till Karlstads TR d 19 dec 1980 inkommen ansökan anhöll Eurocard Aktiebolag (Eurocard) om betalningsföreläggande för J.E.G. för utfående av 9 337 kr, avseende fordran på grund av kontoskuld som angavs ha uppkommit under tiden d 31 maj-d 31 okt 1978, jämte ränta och ersättning för kostnader. Såsom grund för sin fordran åberopade Eurocard en d 8 aug 1975 av J.E.G. solidariskt med en annan person ingången borgensförbindelse såsom för egen skuld för behöriga fullgörandet av samtliga förbindelser vari AB Bygg-kassetter skulle komma att häfta gentemot bl a Eurocard.

Sedan J.E.G. bestritt ansökningen hänsköts målet av TR:n d 4 febr 1981 såsom tvistigt till rättegång.

TR:n (lagmannen Vangstad) avgjorde målet efter huvudförhandling i förenklad form och anförde i dom d 11 maj 1982 bl a: Yrkanden m m. - - - I nu förevarande mål har Eurocard nedsatt sitt krav till 9 251 kr jämte ränta enligt räntelagen från delgivningsdagen av betalningsföreläggandet till dess betalning sker samt har till utveckling av sin talan anfört: AB Bygg-kassetter ansökte d 9 maj 1975 genom C.J. om Eurocard kontokort - ett s k betalkort i enlighet med gällande kontobestämmelser. Ansökan beviljades och företagskort utfärdades. Till säkerhet för fullgörandet av samtliga AB Bygg-kassetters förbindelser gentemot Eurocard tecknades solidariskt borgen av C.J. och J.E.G.. Av kontobestämmelserna framgick bl a att "kontohavaren är skyldig att då kontokortet uppförts på spärrlista på anfordran av Eurocard AB eller medlemsföretag återlämna detsamma" och att "kontohavarens ansvar upphör i och med att kontokortet återställts till Eurocard AB enligt Eurocard AB:s kvitto, dock består skyldigheterna i vad avser redan erhållen kredit till dess all skuld betalats". Den 21 mars 1978 sade Eurocard upp krediten eftersom AB Bygg- kassetter inte hade fullgjort sina betalningar och d 15 april 1978 spärrades kontot. Kontokortet återlämnades dock inte. J.E.G. hade dessförinnan i ett brev som Eurocard erhöll d 8 april 1978 sagt upp borgensförbindelsen med omedelbar verkan. Borgensförbindelsen kunde emellertid inte sägas upp ensidigt av J.E.G. utan borgensansvaret upphörde först när kortet återlämnats och samtliga skulder betalts, vilket inte hade skett. J.E.G. underrättades härom. Därtill kom den internationella regeln som tillämpades bland kontokortsföretag, som stadgade att under en tidsperiod av 180 dagar från kontokortets makulering eller från det kortet uppförts på spärrlista, så svarade Eurocard - i likhet med borgensmannen - för debiteringar på kontot. Den 31 maj, d 15 juli, d 31 juli och d 31 aug 1978 användes kontokortet, trots att krediten uppsagts och kortet uppförts på spärrlista. Sådana åtgärder kunde naturligtvis inte slå igenom internationellt med en gång och Eurocard svarade därför alltjämt för betalningen av de skulder som uppkommit vid utnyttjande av kontokortet. Då betalning uteblev trots att AB Bygg-kassetter tillskrivits därom riktade Eurocard kravet på uppkommen skuld mot J.E.G.. - - -

J.E.G. har bestritt käromålet dels på den grund att hans borgensansvar upphörde då krediten sades upp d 21 mars 1978 och att borgensansvaret, som till sin natur var subsidiärt, därefter inte kunde ha en självständig giltighet, dels på den grund att borgensansvaret i vart fall upphört d 8 april 1978 då han hos Eurocard sade upp sitt borgensansvar. - - - Till utveckling av sitt bestridande har J.E.G. anfört: 1974 startade han tillsammans med C.J. rörelsen Bygg-kassetter G. & J. Aktiebolag i Vara. De tecknade gemensamt bolagets firma. För C.J. som handhade förvaltningen av bolaget utfärdades av Eurocard kreditkort i bolagets namn. Borgen för förbindelserna i anledning av kontokortet tecknades d 8 aug 1975 av J.E.G. och C.J.. Den 24 mars 1976 överlät J.E.G. sin andel i bolaget till C.J. men först när krav riktades mot honom d 5 april 1978 upptäcktes att han vid överlåtelsen glömt att säga upp borgensförbindelsen. Han sade därför i brev som nådde Eurocard d 8 april 1978 upp borgensförbindelsen med omedelbar verkan. Eurocard bekräftade emottagandet av brevet men meddelade att borgensförbindelsen upphörde att gälla så snart samtliga uttag reglerats och en tidrymd av 180 dagar från kontokortens makulering utlöpt. Borgensansvaret var dock enligt hans mening avhängigt av huvudförbindelsen och när denna sades upp d 21 mars 1978 gällde inte borgensansvaret längre. Borgensförbindelsen var dessutom en generell borgen. Typiskt för en sådan var att den kunde sägas upp. J.E.G. sade upp sitt borgensåtagande d 8 april 1978 och kunde i vart fall inte göras ansvarig för fordringar som uppkommit efter den tidpunkten. De fordringar som käromålet avsåg uppkom efter denna tidpunkt. - - -

I målet får anses utrett, att J.E.G. tecknat generell borgen för här ifrågavarande bolags skulder gentemot Eurocard med anledning av erhållen kontokredit. Borgensförbindelsen har emellertid inte ingåtts för viss tid och J.E.G. har därför kunnat sätta en tidsgräns för uppkomst av ytterligare anspråk. J.E.G. måste genom uppsägningen d 8 april 1978 anses ha begränsat sitt borgensansvar till de fordringsanspråk som uppkommit före uppsägningen och kan således i vart fall inte göras betalningsansvarig för fordringsanspråk som uppkommit efter denna tidpunkt. De fordringar käromålet avser har samtliga uppkommit efter d 8 april 1978 och käromålet kan därför inte vinna bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

HovR:n för Västra Sverige

Eurocard fullföljde talan i HovR:n för Västra Sverige och yrkade bifall till sin vid TR:n förda talan med den ändringen att kapitalbeloppet nedsattes till 9 251 kr.

J.E.G. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Löfstedt, hovrättsrådet Elfving, f d hovrättslagmannen Bogren och adj led Östberg, referent) fastställde i dom d 29 april 1983 TR:ns dom.

Eurocard (ombud advokaten H.W.) sökte revision och yrkade i själva saken bifall till sin talan i HovR:n.

HD meddelade prövningstillstånd och beredde Finansbolagens Förening och Sverige Industriförbund tillfälle att avge yttrande i målet. De nämnda organisationerna inkom med yttranden till HD.

Därefter inkom d 26 nov 1985 till HD en inlaga från Eurocard, i vilken Eurocard nedsatte sitt yrkande till 4 959 kr 50 öre jämte ränta under uppgift att beloppet avsåg inköp under tiden d 1-d 30 april 1978 jämte faktureringsavgifter för sådana inköp.

J.E.G. gick, sedan han delgetts Eurocards nämnda inlaga, i svaromål och bestred Eurocards yrkande utan att göra invändning mot det sätt på vilket Eurocard i inlagan bestämt sin talan i HD.

Vid föredragning av målet d 10 febr 1987 beslöt HD, sedan fråga uppkommit om Eurocards talan sådan den angivits i den förutnämnda inlagan till HD kunde tillåtas med hänsyn till bestämmelserna i 13 kap 3 § eller 55 kap 13 § RB, att parterna skulle beredas tillfälle att yttra sig i denna fråga. J.E.G. yrkade i inkommet yttrande att Eurocards talan i HD skulle avvisas, i första hand därför att den innebar sådan ändring av talan som inte är tillåten enligt 13 kap 3 § RB och i andra hand på den grunden att Eurocard åberopat nya omständigheter i strid mot 55 kap 13 § RB.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Eurocard har i HD påstått att det reducerade belopp som bolaget nu yrkar ersättning med avser inköp, gjorda med betalkortet under tiden d 1-30 april 1978, och har till tid, plats och belopp närmare preciserat de olika transaktionerna. Detta innebär att bolaget frånfallit sitt tidigare påstående om att fordran hade sin grund i kontoskuld som uppkommit under tiden d 31 maj-d 31 okt 1978 och till precisering av när kortet skulle ha använts under denna tidsperiod. Den av Eurocard vid TR:n väckta talan har alltså ändrats i HD i strid mot bestämmelserna i 13 kap 3 § RB, och Eurocards talan, som numera rör en annan sak än den ursprungligen angivna, skall avvisas. Härav följer att domstolarnas domslut i målet skall undanröjas i huvudsaken.

Slut. HD avvisar Eurocards talan och undanröjer domstolarnas domslut i huvudsaken.

HD (JustR:n Brundin, Rydin, Nyström och Svensson) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. I ansökningen om betalningsföreläggande yrkade Eurocard vid TR:n att J.E.G. skulle förpliktas att till bolaget utge 9 337 kr jämte ränta. Fordringen uppgavs vara en "kontoskuld hos Eurocard AB under tiden 31.5.1978-31.10.1978". I det utfärdade betalningsföreläggandet angavs fordringen på motsvarande sätt.

Efter det att målet hänskjutits till rättegång uppgav Eurocard vid första inställelse d 18 maj 1981, enligt vad som antecknats i TR:ns protokoll, att sedan kontokortet d 21 mars 1978 spärrats "har 31.5, 15.7, 31.7 och 31.8 fakturerats tjänster, om tillhopa 9 125 kr, utförda för AB Byggkassetters räkning". Enligt fotokopior av fakturor, med angivna dateringar, och av inköpsnotor, vilka handlingar hade getts in till TR:n och delgetts J.E.G. d 1 mars 1981, avsåg dessa fakturor inköp med användning av kontokortet bl a under april 1978. Eurocard gjorde vidare gällande att J.E.G:s borgensåtagande omfattade förbindelser som hade ingåtts inom sex månader från d 21 mars 1978.

Enligt vad TR:ns förhandlingsprotokoll (jfr 6 kap 4 § RB) och övriga handlingar utvisar ändrades ej Eurocards uppgifter och inställning, som bolaget sålunda hade redovisat vid första inställelsen, under den fortsatta förberedelsen i målet. I omedelbart samband med förhandling för förberedelse d 27 april 1982 företogs målet till huvudförhandling i förenklad form, varvid parterna enligt TR:ns protokoll åberopade vad de hade anfört under förberedelsen. TR:ns dom meddelades d 11 maj 1982.

När Eurocard uppgav sin fordran på sätt som skedde i ansökningen om betalningsföreläggande och därmed angav ramen för den kommande processen, innefattade detta inte något påstående beträffande den tid inom vilken kontokortet hade använts. J.E.G. gjorde emellertid sådana invändningar i målet att tidpunkterna för användningen av kortet blev av betydelse och därför måste närmare anges av bolaget. Enligt vad Eurocard har upplyst i HD kom bolaget att under den fortsatta handläggningen vid TR:n av misstag uppge att kortet hade använts d 31 maj, d 15 juli, d 31 juli och d 31 aug 1978 i stället för att, såsom skedde vid första inställelsen, ange att dessa dagar avsåg fakturornas datum. I belysning av innehållet i TR:ns handlingar i målet - bl a protokollet från första inställelsen och omnämnda fotokopior av fakturor jämte inköpsnotor - hade J.E.G., som företräddes av advokat, anledning att utgå från att sådant misstag förelåg. Han lämnade dock tydligen Eurocards uppgifter utan erinran, liksom han ej heller självmant har reagerat mot det tillrättaläggande som Eurocard gjort i detta hänseende i HD.

Som framgår av det anförda har den nu uppkomna processuella situationen sin grund i att misstag i fråga om angivandet av vissa faktiska förhållanden av - som det numera visat sig - väsentlig betydelse i målet skett under rättegången vid TR:n. Eurocards tillrättaläggande i HD av dessa förhållanden, vilket görs inom ramen för den instämda tvisten, är inte att uppfatta som sådan ändring av väckt talan som åsyftas med regleringen i 13 kap 3 § RB. Inte heller är fråga om att ny omständighet i den mening som avses med bestämmelserna i 55 kap 13 § samma balk åberopas.

Det är således klarlagt i målet att TR:ns och HovR:ns domar kommit att grundas på sådana felaktiga uppgifter angående faktiska förhållanden som - med de ståndpunkter som parterna har intagit - är av direkt betydelse, när det gäller att lösa den uppkomna tvisten. Det får förutsättas att det under handläggningen vid TR:n förelupna misstaget skulle ha undgåtts, om föreskrifterna i 42 kap 8 § 2 st och 43 kap 4 § RB om avhjälpande av otydligheter och ofullständigheter hade iakttagits. Med hänsyn även till övriga förekomna omständigheter bör ett tillrättaläggande kunna få göras i målet. Detta kan dock inte ske först i HD. Målet bör därför visas åter till TR:n för erforderlig behandling.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer TR:ns och HovR:ns domar samt visar målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

Referenten, JustR Bengtsson var av skiljaktig mening och anförde: Tvisten i målet avser frågan om den av J.E.G. utfärdade borgensförbindelsen omfattar vissa inköp gjorda med användning av Eurocards kontokort. Enligt TR:ns dom har Eurocard angett tiderna för inköpen till d 31 maj, d 15 juli, d 31 juli och d 31 aug 1978; att tidsangivelsen missuppfattats av TR:n har inte ens påståtts. På grundval av dessa uppgifter har TR:n och sedan HovR:n prövat Eurocards talan, HD meddelat prövningstillstånd samt Finansbolagens Förening och Industriförbundet avgett yttrande i målet. Först därefter har Eurocard, samtidigt som det yrkade beloppet nedsatts, uppgett att kravet i stället avsåg inköp under perioden d 1-d 30 april 1978.

Ansvaret på grund av en borgensförbindelse av förevarande slag kan uppenbarligen bero bl a på tiden för de olika inköpen; sålunda kan en sådan uppsägning av förbindelsen som J.E.G. åberopat i målet medföra att denna vid den aktuella tidpunkten upphört att gälla, omedelbart eller efter viss uppsägningstid. En dom, varigenom en talan grundad på ett visst inköp ogillats, kan inte anses ha rättskraft i fråga om krav på grund av ett annat inköp. Eurocard har alltså möjlighet att, om den talan som underinstanserna bedömt skulle ogillas, föra en ny process om betalningsskyldighet för de inköp Eurocard nu har angett. I enlighet härmed finner jag att Eurocards nya ståndpunkt i HD - oavsett om den avvikande uppgiften i TR:n berott på ett misstag som J.E.G. bort inse - innebär en sådan ändring av saken som avses i 13 kap 3 § 3 st RB. Eurocards talan i HD skall därför avvisas.

Överröstad i denna fråga finner jag att de nya uppgifterna om inköpstiderna utgör en sådan ny omständighet som avses i 55 kap 13 § RB. Eurocard har inte anfört någon giltig ursäkt för att oriktiga uppgifter i ett så väsentligt hänseende lämnats vid TR:n och sedan inte rättats i HovR:n. Omständigheten kan därför inte komma under HD:s prövning. J.E.G. måste anses berättigad att nu - efter långvarig process - få den talan Eurocard fört i TR:n och HovR:n slutligt bedömd, inte minst med tanke på de kostnader han hittills haft i processen.

Skäl saknas därför att återförvisa målet till TR:n. Detta bör i stället tas upp till prövning i HD utan att Eurocards nya tidsuppgifter beaktas.