NJA 1987 s. 777

Ränta enligt 52 § 1 mom 2 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall jämväl i de fall då överrätt prövar skattefrågan bestämmas för tiden till och med den månad då skatten fastställts av beskattningsmyndigheten.

HovR:n

E. avled d 17 aug 1947. Enligt ett av honom d 17 juni 1947 upprättat testamente skulle årligen vissa pensioner utgå ur en fond, benämnd E:s pensionsfond. Vid pensionstagares död skulle C.B., brorson till E., erhålla det sålunda uppkomna årliga överskottet i fonden. När så många pensionstagare avlidit att summan av deras årliga pensioner översteg tre fjärdedelar av det sammanlagda pensionsbelopp som skulle utgå, 19 775 kr, skulle hälften av pensionsfondens kapital tillfalla C.B.. Enligt ett av Skandinaviska Enskilda Banken upprättat värderingsintyg uppgick E:s pensionsfonds kapital d 6 mars 1981 till 1 507 679 kr.

Enligt en deklaration upprättad 1981 förelåg då förutsättningar för att utbetala pensionsfondens halva kapital, eftersom pensionstagare, berättigade till pensioner om sammanlagt 16 575 kr, hade avlidit. Hälften av pensionsfondens kapital uppgavs vara 753 039 kr. I deklarationen uppgavs även, att C.B. d 21 dec 1972 erhållit en ökad årlig avkastning värderad till 11 472 kr.

Den 7 dec 1983 erhöll C.B. - enligt en d 6 sept 1986 upprättad deklaration - rätt till en ökad årlig avkastning om 2 000 kr, enär ytterligare en pensionstagare hade avlidit.

Stockholms TR (chefsrådmannen Birgitta Karlholm) beräknade i beslut d 27 okt 1986, ärende 2559, arvsskatten för C.B:s förvärv av pensionsfondens halva kapital, efter avdrag för den arvsskatt som erlagts för förvärvet d 21 dec 1972, till 443 227 kr jämte ränta 239 342 kr.

I beslut samma dag, ärende 2560, beräknade TR:n arvsskatten för C.B:s förvärv av den årliga avkastningen om 2 000 kr, efter avdrag för skatt å förvärvet av pensionsfondens halva kapital, till 8 372 kr jämte ränta 1 988 kr.

C.B. anförde besvär i Svea HovR och yrkade, att arvsskatten skulle bestämmas till 175 022 kr i ärendet 2559 och till 3 531 kr i ärendet 2560. Som grund anfördes, att eftersom E. avlidit år 1947 arvsskatten skulle beräknas enligt 28 § arvsskattelagen i dess lydelse närmast före år 1959.

Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till besvären.

HovR:n (hovrättsråden Palmgren, Sederblad, referent, och Levin) anförde i beslut d 6 april 1987:

Domskäl

Skäl. E. avled år 1947, varför arvsskatten i enlighet med punkt 2 i 1970 års övergångsbestämmelser vid ändring av 28 § arvsskattelagen skall fastställas med tillämpning av paragrafens närmast före d 1 jan 1959 gällande lydelse. Besvären skall därför bifallas dock med de justeringar att arvsskatten beträffande C.B:s förvärv av hälften av pensionsfondens kapital skall beräknas på ett belopp om rätteligen 753 839 kr, varför skatten skall bestämmas till 175 214 kr, och att skatten på C.B:s förvärv av ökad årlig avkastning om 2 000 kr skall bestämmas till 3 351 kr.

Ränta skall beräknas, för år 1982 efter 11 procent, för år 1983 efter 10,5 procent, för år 1984 efter 11,5 procent, för år 1985 efter 12,5 procent, för år 1986 efter 13,5 procent och för år 1987 efter 10,5 procent.

HovR:ns avgörande. Med ändring av TR:ns beslut i ärende 2559 fastställer HovR:n arvsskatten till 175 214 kr och räntan härå till 103 157 kr.

Med ändring av TR:ns beslut i ärende 2560 fastställer HovR:n arvsskatten till 3 351 kr och räntan härå till 959 kr.

C.B. (ombud bankjuristen A.J.) anförde besvär och yrkade, att HD måtte fastställa ränta enligt 52 § 1 mom 2 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt till vad som lagligen skall utgå, 94 616 kr och 796 kr.

Kammarkollegiet tillstyrkte bifall till besvären med anmärkande att räntan rätteligen uppgår till 94 616 kr och 836 kr.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wahlberg, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Ränta enligt 52 § 1 mom 2 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall jämväl i de fall då överrätt prövar skattefrågan bestämmas för tiden t o m den månad då skatten fastställts av beskattningsmyndigheten, i detta fall TR:n.

Skattskyldighet för C.B:s förvärv av testamentslotterna inträdde d 6 mars 1981 och d 7 dec 1983. TR:n fastställde arvsskatten i beslut d 27 okt 1986. HovR:n bestämde arvsskatten till 175 214 kr och 3 351 kr. Ränta enligt 52 § 1 mom 2 st lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall således beräknas på 175 214 kr fr o m april 1982 t o m oktober 1986 samt på 3 351 kr fr o m januari 1985 t o m oktober 1986. Räntesatserna är de av HovR:n angivna.

Enligt det anförda uppgår - med beaktande av att öretal skall bortfalla - räntan på de fastställda skattebeloppen till 94 615 kr och 795 kr.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut bestämmer HD räntan enligt 52 § 1 mom 2 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt till 95 410 kr.

HD (JustR:n Höglund, Vängby, referent, Heuman, Lind och Lars K Beckman) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

JustR Lind, med vilken JustR Vängby instämde, tillade följande: I rättsfallet NJA 1986 s 579 hävdade jag den meningen att om kammarkollegiet tillstyrkte bifall till klagandens besvärstalan i mål om arvsskatt eller gåvoskatt kollegiets ståndpunkt inte borde frångås, om inte alldeles speciella skäl föranledde det. Mot bakgrund av att denna mening då inte vann gehör hos majoriteten har jag ansett mig nu inte böra vidhålla denna uppfattning.