NJA 1987 s. 941

Fråga - i mål om besvär över domvilla - om kravet på bevis för ett av klaganden gjort påstående att dess företrädare fått del av stämning i ett tvistemål först vid en senare tidpunkt än den som anges i det av honom undertecknade delgivningskvittot.

HD

Stockholms TR (rådmannen Kjellén) meddelade d 3 maj 1985 tredskodom i mål mellan R:s Bil AB och Freys Hyrverk AB angående fordran. Tredskodomen vann laga kraft.

Freys anförde i skrift, som inkom d 1 nov 1985, i HD besvär över domvilla. Bolaget gjorde gällande att TR:n gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel genom att meddela tredskodom innan den tid, 14 dagar efter delfåendet, inom vilken Freys förelagts att yttra sig över käromålet, utlöpt.

R:s Bil AB bestred bifall till besvären.

TR:n avgav yttrande.

Omständigheterna i målet vid TR:n var följande. TR:n utfärdade d 4 april 1985 stämning och förelade Freys jämlikt 14 § lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden att yttra sig över käromålet. I föreläggandet angavs, att yttrande skulle inges till TR:n inom 14 dagar från delfåendet samt att tredskodom eljest kunde komma att meddelas. s k brevdelgivning med delgivningskvitto användes. Den 22 april inkom delgivningskvittot till TR:n undertecknat av en person som inte ägde teckna Freys' firma och med angivande av att denne mottagit stämningen d 18 april. TR:n återsände samma delgivningskvitto till Freys för påteckning av behörig ställföreträdare för bolaget. Kvittot återkom till TR:n d 26 april. Vid sidan om den tidigare namnteckningen hade kvittot nu undertecknats av Freys verkställande direktör, A.L., vilken var behörig att ensam teckna bolagets firma. TR:n meddelade d 3 maj 1985 tredskodom, varigenom R:s Bil AB:s talan bifölls, enär yttrande från Freys ej inkommit. Underrättelse om innehållet i domslutet översändes samma dag till parterna. Freys, som delgavs tredskodomen d 25 juli 1985, ansökte inte om återvinning.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tidblom, hemställde i betänkande om beslut, som utöver redogörelse för omständigheterna i målet vid TR:n, upptog följande: När delgivningskvittot inkom till TR:n d 26 april 1985 har TR:n erhållit besked om att de aktuella handlingarna kommit behörig ställföreträdare för Freys tillhanda. Vilken dag detta inträffade har inte angetts. Kvittot upptar endast det datum som antecknats vid den först gjorda påteckningen. Enligt vad Freys uppgivit har behörig ställföreträdare för bolaget tidigast d 23 april erhållit del av stämningen. Även om den verkställande direktörens underskrift på kvittot kan uppfattas som ett intygande av att han erhållit del av handlingarna d 18 april finns det, mot bakgrund av hur på teckningarna på kvittot tillkommit, utrymme för tvekan om vilken dag som skall anses som delgivningsdag. Vid sådant förhållande borde TR:n ha räknat fris ten från senast tänkbara delgivningsdag, dvs från d 26 april. Med utgångspunkt från detta datum har tredskodomen meddelats innan den i stämningen angivna fristen för yttrande löpt ut. Härigenom har rättegångsfel förekommit som måste bedömas som grovt och kan antagas ha inverkat på målets utgång.

På grund av det anförda undanröjer HD jämlikt 59 kap 1 § 5 p RB tredskodomen samt förordnar att ny handläggning av målet skall äga rum vid TR:n.

HD (JustR:n Welamson, Sven Nyman, referent, Jermsten, Solerud och Törnell) fattade slutligt beslut i vilket, efter redogörelse för omständigheterna i målet enligt vad här ovan angivits, anfördes följande: När delgivningskvittot inkom till TR:n d 26 april 1985 har TR:n erhållit besked om att de aktuella handlingarna kommit A.L. tillhanda. Kvittot upptar endast det datum som antecknats vid den först gjorda påteckningen. Enligt vad Freys uppgivit har emellertid A.L. tidigast d 23 april erhållit del av stämningen.

Delgivning har enligt 19 § delgivningslagen skett om den som sökes för delgivning själv mottagit den med delgivningen avsedda handlingen oavsett på vilket sätt den kommit honom till handa. I det av A.L. undertecknade delgivningskvittot anges att han mottagit stämning i målet d 18 april. Vid sådant förhållande måste det åligga Freys att förebringa åtminstone någon utredning till stöd för sitt påstående att A.L. likväl ej mottagit stämningen förrän vid en senare tidpunkt, enkannerligen i samband med sitt undertecknande av delgivningskvittot Någon sådan utredning har ej förebragts Freys får därför anses ha delgivits stämningen d 18 april och TR:n har följaktligen ägt att meddela tredskodom d 3 maj.

På grund av det anförda lämnar HD Freys besvär över domvilla utan bifall.