NJA 1988 s. 230

Fråga huruvida friskrivningsklausuler i leasingavtal mellan näringsidkare var oskäliga för leasetagaren. 36 § avtalslagen.

Mellan Hersby Leasing Kommanditbolag och Elbeco Försäljnings AB slöts d 29 nov 1979 ett leasingavtal, som bl a upptog följande:

Mellan Hersby Leasing KB nedan kallad uthyraren och Elbeco Försäljnings AB nedan kallad kunden, har slutits följande leasingavtal.

Uthyraren som förvärvat uthyrningsrätten till nedan angivet hyresobjekt, uthyr detta till kunden i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Leverantör: C-O-X Datasystem AB.

Hyrestid: 1979-12-01-1984-11-30.

Hyresobjekt: C-O-X Datasystem 150.

Månadshyra: 3 900:- att betalas förskottsvis första arbetsdagen i varje period.

Allmänna villkor: - - -

3.

Beträffande leverans, leveranstid, garantitid, service etc gäller de särskilda och allmänna bestämmelser, som framgå av avtalet med leverantören eller, i avsaknad av sådana bestämmelser, köplagen och/eller gällande branschsedvänja.

Uthyraren överlåter på kunden att utöva den rätt uthyraren har eller får gentemot leverantören på grund av avtalet med denne.

Uthyraren har icke något ansvar för försenad leverans av hyresobjektet eller andra brister i leverantörens fullföljande av sina åtaganden och ej heller för några i samband med leveransen uppstående kostnader.

Uthyraren garanterar icke hyresobjektets kvalitet, prestanda och skick, ej heller dess lämplighet för kunden.

4.

Hyresobjektet är icke kundens egendom och kunden förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätt därtill.

Mellan parterna var förutsatt, att Hersby Leasing skulle genom köp förvärva äganderätten till objektet, den ifrågavarande datautrustningen, från leverantören, C-O-X Datasystem AB, vilket sistnämnda bolag skulle leverera utrustningen direkt till Elbeco. Vid den tidpunkt när leasingavtalet träffades hade äganderätten till datautrustningen ännu inte övergått från C-O-X Datasystem AB till Hersby Leasing; äganderätten övergick till Hersby Leasing när utrustningen levererades till Elbeco d 29 eller d 30 nov 1979. Enligt leasingavtalets punkt 3 andra stycket överlät Hersby Leasing på Elbeco sin rätt enligt köpeavtalet mellan Hersby Leasing och C-O-X Datasystem AB. Lidingö Leasing Kommanditbolag (nedan benämnt leasingbolaget) övertog per d 22 dec 1980 Hersby Leasings rättigheter enligt leasingavtalet ävensom äganderätten till datautrustningen.

I ansökan om lagsökning hos Stockholms TR yrkade leasingbolaget förpliktande för Elbeco att till leasingbolaget utge 46 800 kr jämte ränta, kapitalbeloppet avseende förfallen ogulden hyra enligt leasingkontraktet för tiden okt 1981-sept 1982.

Sedan Elbeco bestritt ansökningen på den grund att Elbeco per d 1 april 1982 hävt leasingavtalet under åberopande av invändning gentemot leasingbolagets motprestation enligt avtalet, meddelade TR:n d 8 dec 1982 lagsökningsutslag, enligt vilket Elbeco förpliktades att till leasingbolaget utge förfallna oguldna leasingavgifter för tiden okt 1981-mars 1982 med 23 kr jämte ränta, varemot målet såvitt avsåg avgifterna för tiden efter d 31 mars 1982 såsom tvistigt hänsköts till rättegång.

Elbeco ansökte om återvinning.

För tiden avseende okt 1981-mars 1982 yrkade leasingbolaget, som dess talan slutligen bestämts, att Elbeco skulle förpliktas att till leasingbolaget utge tillhopa 28 580 kr, varav 23 kr avsåg leasingavgifter och 5 180 kr mervärdeskatt, jämte ränta.

Efter ansökan om genstämning å leasingbolaget yrkade Elbeco förpliktande för leasingbolaget att till Elbeco betala 91 900 kr jämte ränta, kapitalbeloppet avseende återbetalning av dels dittills erlagda leasingavgifter, 81 900 kr, dels skadestånd, 10 000 kr. Som grund för sin talan anförde Elbeco att datautrustningen ej varit i avtalsenligt skick, att påtalade brister ej avhjälpts och att Elbeco därför hävt avtalet samt att Elbeco genom leasingbolagets oriktiga prestation vållats skada.

Leasingbolaget bestred Elbecos genstämningsvis väckta talan och anförde bland andra grunder härför: Enligt leasingavtalets punkt 3 tredje och fjärde styckena, har leasingbolaget friskrivit sig från ansvar för fel i godset. Leasingbolaget har vidare enligt punkt 3 andra stycket i avtalet överlåtit på Elbeco att utföra den rätt som bolaget har eller får gentemot leverantören. Elbeco har således att - om bolaget gör gällande att fel i godset föreligger - vända sig mot C-O-X Datasystem AB.

Elbeco gjorde gällande att de till grund för leasingbolagets bestridande liggande avtalsvillkoren (punkt 3 styckena 2-4) skulle lämnas utan avseende, då villkoren måste anses oskäliga enligt 36 § avtalslagen.

Efter gemensam framställning därom av parterna förordnade TR:n att särskild dom skulle ges över frågan huruvida de ovannämnda avtalsvillkoren skall anses vara oskäliga enligt 36 § avtalslagen och sålunda ej gällande mellan parterna.

För den händelse TR:n skulle finna villkoren ej vara oskäliga enligt 36 § avtalslagen och sålunda gällande mellan parterna yrkade leasingbolaget och medgav Elbeco att Elbeco i domen förpliktades att till leasingbolaget utge leasingavgifter för tiden okt 1981-mars 1982 jämte mervärdeskatt och ränta.

TR:n (rådmannen Djurberg) anförde i mellandom d 14 maj 1984: Beträffande frågan huruvida avtalsvillkoren skall anses oskäliga enligt 36 § avtalslagen har parterna i huvudsak anfört.

Elbeco: Villkoret enligt punkt 3 andra stycket i leasingvtalet skall anses oskäligt på grund av följande. Leasetagaren kommer att få svårt att gentemot leverantören styrka sin talerätt; leverantören kommer att påstå att leasetagaren är fel part och att leverantören inte står i något rättsförhållande till leasetagaren. - Leverantören kan gentemot leasetagaren åberopa de invändningar - t ex en friskrivningsklausul - han äger framställa mot leasegivaren enligt köpeavtalet mellan leverantören och leasegivaren. Eftersom leasetagaren, Elbeco, i förevarande fall inte känt till datautrustningens kontantpris enligt köpeavtalet mellan leverantören, C-O-X Datasystem, och leasegivaren saknar leasetagaren möjlighet att rikta ersättningsanspråk mot leverantören grundat på kontantpriset. I en situation där leasegivaren ej erlagt köpeskillingen till leverantören saknar leasetagaren möjlighet att av leverantören utkräva köpeskillingen om leverantörens och leasetagarens respektive prestationer skall återgå. - Leasetagaren måste förlita sig på leasegivarens kunskaper om innehållet i avtalet mellan denne och leverantören. Leasetagaren är därför beroende av att leasegivaren biträder leasetagaren med utredning och med att tillhandahålla bevisning. - Leasetagaren är enligt leasingavtalet skyldig att prestera leasingavgiften till leasegivaren även om uthyrningsobjektet är behäftat med fel och ej går att använda. - Leasetagaren är ej skyldig att reklamera till annan än sin avtalspart - leasegivaren. Om leasegivaren ej vidarebefordrar en av leasetagaren gjord reklamation till leverantören kan leasetagaren lida rättsförlust, eftersom leverantören då kan hävda att reklamation ej skett. Detsamma torde gälla en av leasetagaren gentemot leasegivaren gjord hävningsförklaring. - Om leasetagaren drabbats av skada därigenom att uthyrningsobjektet ej varit i avtalsenligt skick eller om det har orsakat person- eller sakskada hos leasetagaren kan denne ej rikta krav mot leverantören, eftersom leasegivaren ej drabbats av skadan. - I en situation där köpeavtalet bringas att återgå kan summan av de leasingavgifter leasetagaren är förpliktad att utge till leasegivaren komma att överstiga den köpeskilling leasegivaren erlagt till leverantören; leasetagaren kan då inte återfå denna överskjutande del. - Vad gäller friskrivningsklausulerna enligt punkt 3 tredje och fjärde styckena i leasingavtalet är det i sig oskäligt att en legogivare gentemot en legotagare såvitt gäller avtal om lega av lös sak friskriver sig från ansvar för fel i det lejda godset.

Leasingbolaget: Det bestrids, att förutsättningar att tillämpa 36 § avtalslagen föreligger beträffande de aktuella avtalsvillkoren. I situationer av nu aktuellt slag fungerar leasegivaren egentligen som långivare åt leasetagaren. Avtalskonstruktionen har många fördelar för såväl leasegivaren som leasetagaren. I och med att leasegivaren erhåller äganderätten till uthyrningsobjektet får han en fullt godtagbar säkerhet och leasetagaren å sin sida slipper betala den kontantinsats han annars varit tvungen att prestera. Leasingavgiften innefattar amortering, ränta och administrationskostnad, vilket allt är avdragsgillt i leasetagarens rörelse. Det är ofta leverantören som förmedlar leasetagarens kontakt med leasegivaren. - Avtalets punkt 3 andra stycket i leasingavtalet. Överlåtelsen av leasingbolagets rättigheter enligt köpeavtalet mellan leasingbolaget och C-O-X Datasystem AB innebär en cession på borgenärssidan. Elbeco har inträtt i alla leasingbolagets rättigheter gentemot C-O-X Datasystem AB. Några processuella eller andra komplikationer i anledning härav kan inte uppstå. Leasetagarens talerätt gentemot leverantören grundas på cessionsklausulen i leasingavtalet. Någon friskrivningsklausul för C-O-X Datasystem AB förekommer inte i avtalet mellan leasingbolaget och C-O-X. Leasetagaren har alltid rätt att vid tvist mellan leverantören och leasetagaren om köpeavtalets innehåll inkalla leasegivaren som vittne härom. Leasetagaren äger alltid rätt att ta del av innehållet av avtalet mellan leverantören och leasegivaren innan leasetagaren ingår leasingavtalet. I det aktuella fallet innehåller inte köpeavtalet några allmänna eller särskilda bestämmelser beträffande leverans, leveranstid, garantitid, service ete, utan köplagen och gällande branschsedvänja är tillämpliga på detta avtal i enlighet med leasingavtalets punkt 3 första stycket in fine. Om uthyrningsobjektet är behäftat med fel skall reklamation riktas gentemot leverantören. Jämväl en hävningsförklaring skall leasetagaren rikta mot leverantören. Leasetagaren måste naturligtvis undersöka objektet så snart som möjligt efter leveransen. Om leasegivaren ej skulle ha erlagt köpeskillingen till leverantören kan leasetagaren återsända objektet till leverantören och leasingavtalet är därmed hävt. I nu förevarande fall har köpeskillingen för objektet erlagts av leasingbolaget till C-O-X Datasystem AB och Elbeco har troligen känt till priset; i praktiken sker den första kontakten mellan leverantören och leasetagaren. Om leverantören skulle komma på obestånd är detta en risk som leasetagaren får ta. Samma situation kan inträffa om leasetagaren lånar pengar i en bank och själv köper objektet av leverantören; låntagaren är skyldig att betala ränta och amorteringar till långivaren även om leverantören kommer på obestånd. Det är möjligt att summan av leasingavgifterna i en hypotetisk situation kan komma att överstiga köpeskillingen för objektet; detta förhållande gör emellertid inte villkoret oskäligt enligt 36 § avtalslagen. - Friskrivningsklausulerna enligt punkt 3 tredje och fjärde styckena i leasingavtalet. 2-4 styckena i punkt 3 måste ses som helhet. Friskrivningsklausulerna har kombinerats med att leasegivarens rättigheter enligt avtalet med leverantören överlåtits på leasetagaren. Friskrivningsklausulerna är därför inte oskäliga enligt 36 § avtalslagen.

Elbeco har genmält: Elbeco har ej självt varit i kontakt med C-O-X Datasystem AB, utan kontakterna skedde via Förvaltningskonsulterna Eklund & Grip som presenterade en leasingoffert. Elbeco vitsordar, att köplagens bestämmelser och gällande branschsedvänja var tillämpliga på köpeavtalet mellan C-O-X Datasystem AB och Hersby Leasing Kommanditbolag. Elbeco vill ej påstå, att bolaget saknat möjlighet att i samband med leasingavtalets ingående i övrigt skaffa sig upplysningar om innehållet i nämnda köpeavtal.

Domskäl. Det är ostridigt, att beträffande leverans, leveranstid, garantitid, service etc köplagen och gällande branschsedvänja är att tillämpa på det köpeavtal som ursprungligen träffades mellan Hersby Leasing Kommanditbolag och C-O-X Datasystem AB.

Hersby Leasing Kommanditbolags rättigheter enligt nyssnämnda avtal har övertagits av leasingbolaget, vilket i sin tur enligt leasingavtalet punkt 3, andra stycket, överlåtit sin rätt enligt köpeavtalet på Elbeco. Det sagda måste anses innebära, att Elbeco äger rätt att inom ramen för köplagen och gällande branschsedvänja gentemot C-O-X Datasystem AB även åberopa fel m m i det ifrågavarande godset. Vad Elbeco anfört därom att leasetagaren får svårt att styrka sin behörighet gentemot leverantören eller att leasetagaren ej gentemot denne kan rikta hävningsförklaring beträffande köpeavtalet eller åberopa fel i godset förtjänar därför ej avseende. Elbeco har ej ens påstått att C-O-X Datasystem AB i det aktuella köpeavtalet i något hänseende friskrivit sig från ansvar. Elbeco har med all säkerhet kunnat före leasingavtalets ingående skaffa sig kunskap om datautrustningens pris enligt avtalet mellan Hersby Leasing Kommanditbolag och C-O-X Datasystem AB.

Med hänsyn till vad som sagts och då Elbeco ej i övrigt anfört något av beskaffenhet att föranleda annan bedömning finner TR:n leasingavtalets villkor om överlåtelse av uthyrarens rätt på kunden ej vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

Vad gäller de s k friskrivningsklausulerna i punkt 3, tredje och fjärde styckena, i leasingavtalet måste dessa ses i relation till villkoret i punkt 3 andra stycket. Då Elbeco enligt sistnämnda villkor givits möjligheter att trots friskrivningsklausulerna komma till sin rätt i hänseenden som omfattas av dessa, kan friskrivningsklausulerna ej anses vara oskäliga enligt 36 § avtalslagen.

På grund av vad sålunda förekommit skall TR:n fastställa, att leasingavtalets punkt 3, styckena 2-4, är gällande mellan parterna.

Vid denna bedömning skall därjämte Elbeco i domen förpliktas att till leasingbolaget betala leasingavgifter för tiden okt 1981-mars 1982 jämte yrkad mervärdeskatt och ränta.

Domslut

Domslut.

- TR:n fastställer, att leasingavtalets punkt 3 styckena 2-4 är gällande mellan parterna.

- Med upphävande av TR:ns lagsökningsutslag d 8 dec 1982 förpliktar TR:n Elbeco Försäljnings AB att till Lidingö Leasing Kommanditbolag utgiva 28 580 kr, varav 23 400 kr avser leasingavgifter för tiden okt 1981-mars 1982 och 5 180 kr avser mervärdeskatt.

- Elbeco Försäljnings AB skall till Lidingö Leasing Kommanditbolag betala ränta - - -.

Svea HovR

Elbeco fullföljde talan i Svea HovR och yrkade, att HovR:n måtte förklara att de avtalsvillkor som intagits i punkt 3 styckena 2-4 i leasingbolagets standardleasingavtal skulle lämnas utan avseende såsom oskäliga enligt 36 § avtalslagen.

Leasingbolaget bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen von Möller, hovrättsrådet Westberg, referent, och hovrättsassessorn Ingrid Sköllerholm) fastställde i dom d 23 april 1985 TR:ns dom.

Elbeco (ombud advokaten C.S.) sökte revision och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Leasingbolaget (ombud advokaten I.B.) bestred ändring.

Konsumentverket, Stockholms handelskammare, Sveriges advokatsamfunds styrelse, Sveriges industriförbund, Sveriges föreningsbankers förbund, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund och Finansbolagens förening avgav efter förordnande av HD yttranden i målet.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

HD (JustR:n Persson, Jermsten, referent, Solerud och Svensson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Genom utredningen i HD är klarlagt att Elbeco före leasingavtalets tillkomst inte haft någon direkt kontakt med vare sig den i avtalet angivne leverantören, C-O-X Datasystem AB, eller Hersby Leasing Kommanditbolag. Det är vidare utrett att Elbeco anlitat Förvaltningskonsulter Eklund & Grip AB, vilket bolag ditintills handhaft vissa redovisningsfunktioner för Elbeco, att mot särskild ersättning bistå Elbeco vid den förestående anskaffningen av en datorutrustning. Även om konsultbolaget inte underrättat Elbeco om enskildheterna i de kontakter med C-O-X Datasystem AB eller andra tänkbara leverantörer som må ha föregått Elbecos beslut att acceptera det aktuella leasingavtalet, kan inte den av Elbeco påtalade bristen på föregående direkta kontakter mellan detta bolag och den blivande leverantören eller andra av Elbeco i denna del framförda invändningar medföra att förevarande avtal, som Elbeco gjort gällande i HD, inte skall bedömas som ett ordinärt avtal om finansiell leasing.

Den talan från Elbecos sida som är föremål för prövning i målet riktar sig i huvudsak mot de avtalsvillkor som intagits i andra, tredje och fjärde styckena av punkt 3 i leasingavtalet. Tvistefrågan gäller huruvida dessa villkor är oskäliga.

Vad till en början angår den i andra stycket intagna överlåtelseklausulen har Elbeco sammanfattningsvis hävdat att den inte ger Elbeco möjlighet att framföra andra krav mot leverantören, C-O-X Datasystem AB, än dem leasegivaren, Hersby Leasing Kommanditbolag, själv skulle ha kunnat göra gällande mot leverantören. Friskrivningsklausulerna i tredje och fjärde styckena får i sådant fall enligt Elbeco till följd att det vid en tvist mellan leasetagaren och leverantören från den sistnämndes sida med framgång kan invändas att leasegivaren varken direkt eller på grund av tänkbara regresskrav har grund för några ersättningskrav. Mot detta har leasingbolaget å sin sida påstått, att bestämmelsen i andra stycket medfört att Elbeco gentemot C-O-X Datasystem AB fått samma rätt som om Elbeco självt varit köpare.

Betraktat efter ordalagen kan leasingavtalet sägas innefatta en osäker rätt för Elbeco mot leverantören. Elbeco har sålunda fått på sig överlåtet "att utöva den rätt uthyraren har eller får gentemot leverantören på grund av avtalet med denne". Med denna ordalydelse blir det ovisst hur långt Elbecos rätt att göra gällande felansvar mot leverantören sträcker sig. Särskilt gäller detta skadeståndsansvaret, eftersom Elbeco enligt ordalydelsen kan åberopa endast leasingbolagets skada men inte sin egen. Vilka möjligheter till en framgångsrik talan som överlåtelseklausulen ger kan fastställas först vid en tvist mellan leasetagaren och leverantören. Utredningen i målet ger inte underlag för något säkert antagande angående C-O-X Datasystem AB:s slutliga inställning i en sådan situation. Vid den bedömning som nu är aktuell finns emellertid inte anledning förutsätta att överlåtelseklausulen i andra stycket punkt 3 i leasingavtalet, som Elbeco gjort gällande, saknat all betydelse för detta bolag.

Leasingavtalet har ingåtts mellan två näringsidkare som måste betecknas som jämbördiga.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet kan de omtvistade avtalsvillkoren inte anses oskäliga. Grund för att enligt 36 § avtalslagen lämna dem utan avseende föreligger därför inte.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

JustR Höglund var av skiljaktig mening i fråga om motiveringen och anförde: Av parternas uppgifter i målet framgår till en början följande.

Elbeco gav konsultföretaget Förvaltningskonsulter E. & G. AB i uppdrag att undersöka marknaden och välja ut ett för Elbeco lämpligt datoriserat bokföringssystem. Konsultföretaget stannade för ett visst system som salufördes av C-O-X Datasystem AB och lämnade Elbeco offert på detta system med beskrivning av dess funktion och angivande av pris i form av månadshyra under en hyrestid av fem år. Elbeco antog offerten och ingick leasingavtalet med Hersby Leasing Kommanditbolag, i avtalet benämnt uthyraren. Datorutrustningen levererades från C-O-X Datasystem AB, i det följande benämnt leverantören, direkt till Elbeco. Leverantören var därvid införstådd med att fråga var om leasing. Faktura på utrustningen tillställdes Hersbybolaget, som erlade betalning till leverantören. Mellan leverantören och Hersbybolaget upprättades inte något särskilt köpeavtal. Friskrivningsklausul till leverantörens fördel eller annat särskilt villkor avtalades inte i anslutning till överlåtelsen. I förhållandet mellan leverantören och Hersbybolaget kom därmed att gälla köplagens regler och de ytterligare regler som kunde följa av branschsedvänja.

De ingångna avtalen utgör sålunda led i ett tämligen ordinärt leasingförhållande av typ finansiell leasing. Föremål för prövning är nu frågan, huruvida de avtalsvillkor som är intagna i andra, tredje och fjärde styckena av punkt 3 i leasingavtalet är oskäliga mot Elbeco enligt 36 § avtalslagen och därmed ej gällande mellan parterna i leasingavtalet. Närmare bestämt gäller prövningen betydelsen av friskrivningsklausulerna i tredje och fjärde styckena sedda i förhållande till den i andra stycket intagna överlåtelsen till Elbeco av uthyrarens rätt mot leverantören på grund av köpeavtalet med denne.

Elbeco har riktat en rad anmärkningar mot det leasingförhållande som uppkommit genom leasingavtalet. Anmärkningarna utmynnar i att Elbeco genom friskrivningsklausulerna i leasingavtalet blivit helt avskuret från att göra gällande påföljd på grund av fel i gods. Genom att uthyraren sålunda frånsagt sig allt ansvar för egendomens brukbarhet är friskrivningsklausulerna enligt Elbecos mening oskäliga enligt 36 § avtalslagen.

Gentemot vad Elbeco gjort gällande har Lidingöbolaget - som inträtt i Hersbybolagets ställe - åberopat överlåtelsen till Elbeco av uthyrarens rätt på grund av avtalet med leverantören. Avsikten med denna överlåtelse var enligt Lidingöbolaget att ge Elbeco samma ställning i förhållande till leverantören som Elbeco skulle ha fått om Elbeco självt varit köpare. Som följd härav har Elbeco, enligt vad Lidingöbolaget vidare anfört, fått rätt att gentemot leverantören göra gällande alla de påföljder som är förenade med en säljares felansvar enligt köplagen, även anspråk på ersättning för den skada Elbeco självt kunde komma att lida. Enligt Lidingöbolaget hade också leverantören varit införstådd med överlåtelsen och den nu angivna innebörden därav.

Utöver vad Lidingöbolaget anfört föreligger i målet inte någon utredning om leverantörens inställning till den nämnda överlåtelsen av uthyrarens rätt på grund av köpeavtalet.

Betraktat efter ordalagen kan leasingavtalet sägas innefatta en osäker rätt för Elbeco mot leverantören. Elbeco har sålunda fått på sig överlåtet "att utöva den rätt uthyraren har eller får gentemot leverantören på grund av avtalet med denne". Med denna ordalydelse blir det ovisst hur långt Elbecos rätt att åberopa leverantörens felansvar sträcker sig. Särskilt gäller detta skadeståndsansvaret, eftersom Elbeco enligt ordalydelsen kan åberopa endast uthyrarens skada men inte sin egen. Däremot kan ordalydelsen inrymma en rätt för Elbeco att påkalla dels avhjälpande eller avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet i den utsträckning som detta tillkommer leasingbolaget. Därvid kommer i betraktande att leasingbolaget får antas ha intresse av att den levererade egendomen är i sådant skick att den någorlunda behåller sitt värde som säkerhet för leasingbolagets fordran på Elbeco.

Mot en tolkning efter ordalydelsen står Lidingöbolagets påstående om parternas avsikt med leasingavtalet enligt det förut sagda, innebärande en längre gående rätt för Elbeco. En innebörd enligt vad Lidingöbolaget sålunda hävdat kan inte avfärdas som osannolik; i målet har intet förekommit som ger anledning till antagandet att överlåtelseklausulen tillkommit utan mening.

Mot vad sålunda upptagits i fråga om avtalets innebörd är i målet inte styrkt att Elbeco, såsom det velat göra gällande, saknat all rätt mot leverantören. Med hänsyn härtill och till de fördelar för Elbeco som leasingförhållandet allmänt sett måste anses ha medfört såsom särskild finansieringsform kan de påtalade avtalsvillkoren inte anses oskäliga mot Elbeco enligt 36 § avtalslagen. Elbecos talan skall därför lämnas utan bifall.

På grund av det anförda fastställer jag HovR:ns domslut.