NJA 1988 s. 268

Vid beslut om avvisning av för sent inkomna besvär över beslut att vägra prövningstillstånd skall HovR bestå av minst tre lagfarna ledamöter.

HD

(Jfr 1983 s 508)

Handens TR meddelade d 9 jan 1987 dom i mål mellan Presam AB och A.K. Målet handlades enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden.

A.K. överklagade domen i Svea HovR, som d 23 febr 1987 beslöt att ej meddela prövningstillstånd.

Sedan A.K. besvärat sig över HovR:ns beslut avvisade HovR:n (hovrättslagmannen Wilhelmson och adj led Espmark) i beslut d 30 mars 1987 hans besvärstalan på den grunden att besvärsinlagan hade inkommit för sent.

A.K. anförde besvär över HovR:ns avvisningsbeslut.

Sedan HD beslutat inhämta yttrande från HovR:n rörande dess sammansättning anförde HovR:n (Wilhelmson och Espmark samt hovrättsråden Bergenfalk och Fröhling): Frågan gäller huruvida HovR:n vid prövning av för sent inkommen besvärsinlaga mot beslut i mål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden är behörig med två ledamöter såsom vid behandling av fråga om prövningstillstånd eller om tre ledamöter skall deltaga vid sådan prövning.

Av ordalydelsen i 24 § i den s k småmålslagen framgår närmast att detta stadgande uteslutande avser frågan om prövningstillstånd. Uttalanden i förarbetena till lagen (prop 1973:87 s 166-168) ger stöd för denna tolkning.

HovR:ns avdelningar torde också vanligen behandla frågor av förevarande slag med tre ledamöter.

Emellertid har det förekommit att avdelningar i HovR:n vid bedömningen huruvida besvär inkommit i rätt tid funnit denna fråga ha nära samband med den om prövningstillstånd och vara av betydligt enklare beskaffenhet samt företagit prövningen med två ledamöter. Rättsfallet NJA 1983 s 508 kan möjligen ge visst stöd för en sådan ståndpunkt.

Vid en granskning i efterhand av förevarande fråga anser avdelningen att prövning skall ske av tre ledamöter.

Betänkande

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nilsson, hemställde i betänkande om följande beslut: HovR:n har avgjort avvisningsfrågan med två lagfarna domare enligt vad som gäller vid behandling av frågor om prövningstillstånd. För att HovR:n skulle vara domför har det emellertid enligt 2 kap 4 § 1 st RB krävts tre lagfarna domare. HovR:ns handläggning har inneburit sådant fel som avses i 59 kap 1 § 2 RB.

HD undanröjer HovR:ns beslut och visar målet åter till HovR:n för ny behandling.

HD (JustR:n Höglund, Knutsson, Gregow, Gad, referent, och Sterzel) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.