NJA 1988 s. 661

Aktiebolag skulle enligt beslut av LSt:n erlägga mervärdeskatt inom viss tid efter mottagande av skrivelse om det beslut varigenom skatten fastställdes. Betalningsansvar för bolagets ställföreträdare enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt har ansetts inträda först sedan fristen gått till ända.

TR:n

(Jfr 1982 s 578)

Staten väckte genom LSt:n i Stockholms län talan mot R.P. vid Sollentuna TR och yrkade förpliktande för honom enligt 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt att jämte Märsta Byggnads AB utge sammanlagt 65 416 kr i mervärdeskatt och restavgifter.

Till utveckling av sin talan anförde staten: Bolaget Jupiter Invest sjuttiofyra AB registrerades d 24 nov 1976. Enligt registreringsuppgift d 28 mars 1977 ändrades bolagets firma till Märsta Byggnads AB. Styrelsen utgjordes av R.P. som också ensam tecknade firman. Bolaget försattes d 10 okt 1980 i konkurs vid Sollentuna TR efter ansökan av kronofogdemyndigheten där. Tillgångarna uppgick till 1 145 kr och skulderna, som utgjordes av skatteskulder och restavgifter, till 232 106 kr. Konkursen avskrevs enligt 185 d § 2 st KL. - Det belopp som staten yrkar i målet avser 62 900 kr i mervärdeskatt jämte restavgifter, 2 516 kr, för redovisningsperioderna 6 år 1979 och 1-2 år 1980 enligt följande.

---------------------------------------------------------

redov.period skatt restavgift summa förfallodag

---------------------------------------------------------

1979 6 19 300 772 20 072 1980-02-05

1980 1 21 800 872 22 672 1980-04-08

1980 2 21 800 872 22 672 1980-06-05

Summa 62 900 2 516 65 416

--------------------------------------------------------

Beloppen har i avsaknad av vederbörliga deklarationer fastställts genom preliminära beslut d 22 april 1980, d 8 & laquo;febr» 1980 resp d 9 okt 1980, att erläggas senast inom 14 dagar efter mottagandet av beslutet. Av R.P. sedermera avgivna deklarationer har av LSt:n inte befunnits utgöra skäl att ändra de preliminärt fastställda beloppen.

Staten anförde vidare: Enligt 48 a § lagen om mervärdeskatt är företrädare för juridisk person betalningsskyldig för mervärdeskatt som inte inbetalts i rätt tid och ordning om underlåtenheten kan läggas företrädaren till last som uppsåt eller grov oaktsamhet. R.P. har haft bestämmande inflytande och väsentligt ägarintresse i bolaget. Som styrelseledamot har han haft ett särskilt ansvar enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen, vari ingår betalningen av bolagets skatter och avgifter. Han har haft kännedom om bolagets ekonomiska ställning. Det läggs honom därför till last såsom uppsåt eller åtminstone grov oaktsamhet vid varje uppbördsmånadsutgång, att han inte verkställt betalning av mervärdeskatten eller inlett en avveckling av bolagets gäld under hänsynstagande till samtliga borgenärers intresse.

R.P. bestred käromålet på den grund att bolaget under den aktuella tiden inte bedrivit någon verksamhet varmed följt skyldighet att erlägga mervärdeskatt. Han invände vidare att han varken uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in skattebeloppen. I varje fall förelåg skäl att helt efterge beloppen.

Domskäl

TR:n (rådmannen Holmgren) meddelade dom d 29 okt 1985.

TR:n fann utrett att Märsta Byggnads AB under ifrågavarande tid bedrivit verksamhet varmed följt skyldighet att erlägga mervärdeskatt. Vidare anförde TR:n i domskälen: Det hade ålegat R.P. som ensam företrädare för bolaget att i rätt tid och ordning erlägga de skattebelopp jämte restavgifter som fastställts i LSt:ns ovan angivna beslut vilkas riktighet TR:n saknar anledning ifrågasätta. R.P:s underlåtenhet i angivet hänseende har skett, om ej uppsåtligen, i varje fall av grov oaktsamhet. Han är därför enligt det åberopade lagrummet jämte bolaget betalningsskyldig för beloppen. Skäl att jämka eller efterge beloppen föreligger ej. Statens talan skall således bifallas.

Domslut

Domslut. R.P. förpliktas att jämte Märsta Byggnads AB till staten utge mervärdeskatt och restavgifter med 65 416 kr.

Svea HovR

R.P. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade ogillande av statens talan.

Staten bestred ändring.

R.P. vitsordade i HovR:n att Märsta Byggnads AB drivit mervärdeskattepliktig verksamhet under de aktuella redovisningsperioderna. Han bestred emellertid statens talan på den grunden att han kunde ha blivit betalningsskyldig för fordrade belopp först 14 dagar efter det att han fått del av de preliminära besluten, vilket skett först vid förhandling inför TR:n, lång tid efter det att bolaget försatts i konkurs.

I andra hand gjorde R.P. gällande att underlåtenheten att betala in beloppen inte kunde läggas honom till last som uppsåt eller grov oaktsamhet, eftersom varken bolaget eller han själv hade fått kännedom om besluten förrän långt efter konkursen.

HovR:n (hovrättslagmannen Marcus samt hovrättsråden Andersson, referent, och Krön) anförde i dom d 29 okt 1986:

Domskäl

Domskäl. Betalningsskyldighet för mervärdeskatten jämte restavgifter har inträtt i och med att LSt:n meddelat preliminära beslut. Det har skett före det bolaget försatts i konkurs. Beloppen har ostridigt ej inbetalats. R.P. har haft att betala in dem. Vad han anfört därom att hans underlåtenhet ej berott av uppsåt eller grov oaktsamhet förtjänar inte något avseende. R.P. är alltså skyldig att betala staten 65 416 kr.

Parterna är ense om att i målet fråga är om enbart R.P:s betalningsskyldighet.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer att R.P. skall jämlikt 48 a § lagen om mervärdeskatt till staten betala 65416 kr, utgörande mervärdeskatt och restavgifter som fastställts för Märsta Byggnads AB.

R.P. (ombud advokaten C.H.) sökte revision och yrkade ogillande av statens talan.

Staten genom riksskatteverket bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bergkvist, hemställde i betänkande om följande dom: Domskäl. Fråga i målet är om R.P. - vid sidan om Märsta Byggnads AB - är betalningsskyldig för den mervärdeskatt som bolaget påförts för period 6 år 1979 och för perioderna 1 och 2 år 1980.

HD konstaterar inledningsvis att anledning saknas att frångå HovR:ns bedömning beträffande R.P:s skyldighet att svara för den bolaget påförda mervärdeskatten för period 6 år 1979 och för period 1 år 1980. HovR:ns dom skall således stå fast i denna del.

Vad härefter gäller frågan om R.P:s betalningsskyldighet för den mervärdeskatt som bolaget påförts för period 2 år 1980, gör HD följande bedömning.

Den som företräder en skattskyldig juridisk person kan, under de förutsättningar som anges i 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt, bli betalningsansvarig solidariskt med den juridiska personen för mervärdeskatt som inte erlagts i rätt tid och ordning. Innebörden av uttrycket "i rätt tid" har uttolkats av HD i avgörandet NJA 1982 s 578. Vad där uttalats gäller även lagen i dess i detta mål tillämpliga lydelse.

Den mervärdeskatt för period 2 år 1980 som nu avkrävs R.P. fastställdes av LSt:n genom beslut d 9 okt 1980. Beslutet meddelades med stöd av 33 § mervärdeskattelagen. I enlighet med vad HD uttalat i det ovan angivna avgörandet, gällde att skatt som fastställts i denna ordning skulle betalas inom tid som bestämdes av LSt:n. Av LSt:ns beslut framgår också att den bolaget påförda skatten skulle betalas inom 14 dagar efter mottagandet av beslutet. Märsta Byggnads AB försattes i konkurs d 10 okt 1980. "Rätt tid" för betalning av nu ifrågavarande mervärdeskatt inföll således efter det att bolaget försatts i konkurs. R.P. var då inte längre behörig att företräda bolaget och han kan därför inte åläggas skyldighet att betala denna mervärdeskatt eller dit hänförliga restavgifter.

Domslut. HD ändrar HovR:ns dom på det sätt att R.P. förpliktas att jämte Märsta Byggnads AB till staten utge mervärdeskatt och restavgifter med 42 744 kr.

HD (JustR:n Knutsson, Persson, Bengtsson, referent, Solerud och Nyström) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. R.P. har i HD intagit samma ståndpunkt som i HovR:n.

Av avgörande betydelse för frågan om R.P:s betalningsansvar är vid vilken tidpunkt som Märsta Byggnads AB skulle ha betalat in skatten. Vid den i målet aktuella tiden gällde att, om den skattskyldige inte lämnat deklaration, skatten skulle fastställas genom preliminärt beslut av LSt:n och att skatt som fastställts på detta sätt skulle betalas inom tid som LSt:n bestämde (se 32-37 och 43 §§ lagen, 1968:430, om mervärdeskatt i dess dåvarande lydelse). Bolaget hade inte lämnat deklaration för de aktuella redovisningsperioderna, och skattebeloppen skulle, enligt vad LSt:n förordnade i samband med beslut om skattens fastställande, erläggas inom 14 dagar efter mottagandet av skrivelse om resp beslut. De aktuella besluten fattades av LSt:n för redovisningsperiod nr 6 år 1979 d 22 april 1980, för redovisningsperiod nr 1 år 1980 - efter vad som framgår av handlingarna - d 8 juli 1980 och för redovisningsperiod nr 2 samma år d 9 okt 1980. Bolaget försattes i konkurs d 10 okt 1980.

När såsom här är fallet deklaration inte lämnats förfaller skatten inte till betalning före LSt:ns fastställelsebeslut jfr NJA 1982 s 578). Eftersom den skattskyldige därefter har viss tid på sig att betala skatten - något som är av betydelse i förevarande mål - kan betalningsskyldighet enligt 48 a § mervärdeskattelagen inte uppkomma förrän denna tid gått till ända.

R.P. har gjort gällande att bolaget fått kännedom om besluten först sedan det försatts i konkurs.

Riksskatteverket har i denna fråga anfört följande. Efter vad verket inhämtat sände LSt:n beslutet till posten, som i sin tur meddelade adressaten att det fanns en försändelse att utkvittera. Om så inte skedde inom viss tid återsändes brevet till LSt:n. Detta blev fallet enbart beträffande beslutet i juli 1980, vilket sändes ut på nytt av LSt:n i s k lösbrev och därefter inte återkom.

Med hänsyn till vad som sålunda upplysts, vilket R.P. inte bestritt, måste det antas att skrivelser om besluten d 22 april och d 8 juli 1980 kommit bolaget till handa i så god tid att tiden för att inbetala de skattebelopp besluten rört gått till ända före konkursbeslutet. R.P:s underlåtenhet att erlägga skatt enligt dessa beslut får anses grovt oaktsam. Såvitt gäller de belopp de två besluten avser är han alltså, såsom TR:n och HovR:n funnit, betalningsskyldig gentemot staten.

Vad angår det belopp som avses med beslutet d 9 okt 1980, 22 672 kr, kan enligt det sagda fris ten för inbetalning inte ha löpt ut förrän efter det att bolaget försatts i konkurs. R.P. var då inte längre behörig att företräda bolaget. Han är därför inte betalningsskyldig för detta belopp.

Domslut

Domslut. HD ändrar HovR:ns dom på det sätt att det belopp R.P. förpliktas att jämte Märsta Byggnads AB utge till staten bestäms till 42 744 kr.