NJA 1988 s. 78

Kärandepart i tvistemål, vilken förelagts att på grund av nödvändig processgemenskap ombesörja att viss annan person inträdde som med part i rättegången, ingav en av medparten utfärdad fullmakt att för hans räkning inträda som part i målet. Kravet att talan skall väckas genom stämning har inte ansetts omfatta inträde av medpart i rättegången vid nödvändig processgemenskap. Att medparten under rättegången återkallat fullmakten har inte utgjort hinder att pröva käromålet.

Genom ett d 4 okt 1976 dagtecknat hyresavtal uthyrde bostadsrättsföreningen Luthags-City till F.G. B.E. och ytterligare tre personer vissa restauranglokaler i en föreningen tillhörig fastighet i Uppsala. F.G. förvärvade sistnämnda tre personers andelar i hyresrätten genom överlåtelser d 31 jan 1981 resp d 24 aug 1984.

Uppsala TR

I ansökan om stämning å föreningen yrkade F.G. vid Uppsala TR, fastighetsdomstolen, att TR:n måtte fastställa "att han var att anse som hyresgäst till restauranglokalen till 4/5".

TR:n fann att nödvändig processgemenskap förelåg mellan F.G. och B.E. och förelade genom beslut d 16 okt 1985 F.G. att inom viss tid ombesörja att B.E. inträdde som part vid äventyr att F.G:s talan skulle komma att avvisas.

F.G. inkom till TR:n med en av B.E. d 24 sept 1985 utfärdad fullmakt för F.G. att för B.E:s räkning inträda i målet och därvid föra hans talan. Med anledning härav förelade TR:n genom beslut d 31 okt 1985 F.G. i egenskap av ombud för B.E. att inom viss tid komma med stämningsansökan enligt 42 kap 2 § RB. Genom en d 11 nov 1985 dagtecknad skrivelse återkallade B.E. full makten.

Bostadsrättsföreningen yrkade att målet måtte avvisas.

TR:n (chefsrådmannen Malmberg) avvisade genom beslut d 9 dec 1985 F.G:s talan.

F.G. anförde besvär i Svea HovR och yrkade, att HovR:n måtte uppta målet till materiell prövning eller, i andra hand, återförvisa målet till TR:n för sådan prövning.

HovR:n (hovrättslagmannen Köhl, hovrättsrådet Genell och adj led, fd hovrättsrådet Edwall, referent) anförde i beslut d 4 febr 1986:

Domskäl

Skäl. F.G. gör i målet gällande, att han tillsammans med B.E. innehar hyresrätt till ifrågavarande restauranglokal. Vid detta förhållande äger F.G. inte annat än tillsammans med B.E. föra talan om fastställelse av att sådan rätt föreligger. F.G:s besvär över TR:ns avvisningsbeslut skall därför lämnas utan bifall.

HovR:ns avgörande. HovR:n lämnar besvären utan bifall.

HD

F.G. (ombud advokaten S.U.S.) anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Bostadsrättsföreningen (ombud advokaten R.E.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Svensson, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. F.G. har i HD ingett och åberopat en av honom och B.E. undertecknad handling, enligt vilken den sistnämnde till F.G. överlåtit sin femtedel av den hyresrätt stämningsansökan i målet avser. Följaktligen gör F.G. inte längre i målet gällande att han tillsammans med B.E. innehar hyresrätten utan att denna tillkommer honom ensam. Vid detta förhållande är det rättegångshinder som utgjort skälet till avvisningsbeslutet undanröj t. Detta beslut skall därför upphävas och målet återförvisas till TR:n för fortsatt handläggning.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av TR:ns och HovR:ns beslut återförvisar HD målet till TR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Welamson, Vängby, Bengtsson, Lars Å Beckman, referent, och Törnell) fattade slutligt beslut som, efter redogörelse för omständigheterna i målet, upptog följande:

Domskäl

Skäl. Den av F.G. väckta talan avser frågan huruvida 1976 års hyresavtal alltjämt är gällande i förhållandet mellan honom och föreningen. Som domstolarna funnit rådde vid tidpunkten för talans anhängiggörande nödvändig processgemenskap mellan F.G. och B.E. F.G. ägde således endast tillsammans med B.E. väcka talan mot föreningen. Sedan F.G. beretts tillfälle att låta B.E. inträda i målet gav F.G. emellertid in den tidigare nämnda av B.E. utfärdade fullmakten. Annat kan inte antagas än att denna var gällande enligt sin lydelse. Det får anses att talan genom fullmaktens ingivande ändrades till att avse frågan huruvida 1976 års hyresavtal alltjämt var gällande mellan föreningen å ena sidan samt F.G. och B.E. å den andra. Kravet att talan skall väckas genom stämning kan inte anses omfatta inträde i rättegång av medpart vid nödvändig processgemenskap. Genom ingivande av B.E:s fullmakt har F.G. således avhjälpt det rättegångshinder som förelegat.

Fråga är då vilken betydelse den omständigheten har att B.E. kort tid efter fullmaktens ingivande återkallat densamma. Av 14 kap 8 § 2 st RB följer att vid nödvändig processgemenskap rättegångshandling, som en medpart företar, gäller även till förmån för de övriga. En processhandling som part företar kan emellertid strida mot annan parts processhandling. Dessa handlingar kan följaktligen inte gälla var och en för båda parter. I sådant fall bör det mest aktiva beteendet vara utslagsgivande (jfr Ekelöf, Rättegång II, 7 uppl 1985, s 183). I målet måste det anses gälla i fråga om F.G. Vid sådant förhållande har B.E:s återkallelse inte utgjort hinder att pröva F.G:s talan.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av TR:ns och HovR:ns beslut återförvisar HD målet till TR:n för erforderlig behandling.