NJA 1989 s. 142

Hyresvärds förmånsrätt enligt 5 § 1 st 1 förmånsrättslagen (1970:979) omfattar fordran på hyra och ränta intill ett sammanlagt belopp, som svarar mot högst tre månaders hyra. Därutöver skall under konkurs ej beräknas ränta enligt 138 § 2 st konkurslagen (1921:225).

HT-Terminalen AB försattes i konkurs vid Göteborgs TR d 15 maj 1985. Tillgångarna i konkursen förslog endast till utdelning för förmånsberättigade fordringar.

Konkursförvaltarens utdelningsförslag d 19 aug 1986 upptog, med förmånsrätt enligt 5 § 1 st 1 förmånsrättslagen, för Bygg-Göta Göteborg AB:s fordran i konkursen ett belopp om 52 212 kr, svarande mot tre månaders hyra.

Bygg-Göta framställde invändning mot utdelningsförslaget hos konkursdomaren och yrkade, med hänvisning till 138 § KL, ränta enligt 5 § räntelagen på beloppet 52 212 kr.

Konkursdomaren (tingsfiskalen Molander) yttrade i beslut d 13 okt 1986: Det belopp om 52 212 kr som bolaget erhåller utdelning med enligt förvaltarens förslag motsvarar tre månaders hyra. Förmånsrätten enligt 5 § 14 st 1 förmånsrättslagen är begränsad till belopp som motsvarar tre månaders hyra. På grund härav och då det ej heller eljest finns anledning att frångå förvaltarens förslag skall utdelningsförslaget fastställas.

Det av förvaltaren upprättade utdelningsförslaget fastställs.

Bygg-Göta anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade bifall till sin begäran om utdelning för ränta. Bolaget anförde: Ränta från konkursdagen och fram till den dag, från vilken tiden för klander av utdelningsförslaget är att räkna, eller, då förskottsutdelning lyfts, fram till dagen därför innefattas ej i den förmånsberättigade utdelningen utan tillkommer utöver denna och behöver icke heller bevakas då den hänför sig till utdelningsregler i 138 § KL.

HovR:n (hovrättsråden Thorleif och Melin samt hovrättsassessorn Rundegren, referent) lämnade i beslut d 25 mars 1987 besvären utan bifall.

HD

Bygg-Göta anförde besvär och yrkade bifall till sin i HovR:n förda talan.

Svenska Handelsbanken och riksskatteverket bestred bifall till yrkandet.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Lindvall, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Höglund, Rydin, Solerud, Törnell, referent, och Munck) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.