NJA 1989 s. 696

Vid gåva av en fastighet till flera gåvotagare har givaren uppställt ett villkor innebärande att gåvotagare som önskade överlåta sin andel skulle först hembjuda den till övriga delägare. När villkoret inte var uppfyllt har mot utmätning av en andel ansetts föreligga hinder enligt 5 kap 5 § 1 st UB.

HovR:n

(Jfr 1981 s 897, 1984 s 673 och 1986 s 16)

Kronofogdemyndigheten i Södertälje utmätte d 24 mars 1988 A-C.J:s andel 1/4 av fastigheten Nordanö 5:33 i Härnösands kommun för uttagande av bl a Sparbanken Kronans och Elefac Finans AB:s fordringar.

A-C.J. och hennes syskon C.J., A.B. och I.C. hade genom gåvobrev d 1 jan 1981 erhållit envar 1/4 av fastigheten av sin moder. Som gåvovillkor angavs bl a att om något av barnen önskade avyttra sin andel hembud skulle ske till övriga delägare till ett visst angivet värde.

C.J., A.B. och I.C. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att utmätningen skulle hävas. De gjorde gällande att gåvobrevet innehöll förbehåll som inskränker gåvotagarens rätt att överlåta fastigheten. De uppgav också att enligt överenskommelse deras moder skulle ha dispositionsrätt till fastigheten så länge hon levde.

HovR:n (hovrättslagmannen Lunning, hovrättsrådet Wedin och adj led Brolin, referent) anförde i beslut d 18 okt 1988: Enligt 5 kap 5 § UB får egendom, som enligt föreskrift vid gåva inte får överlåtas, inte heller utmätas. Klagandena och A-C.J. har förvärvat fastigheten genom gåva. Gåvan har emellertid inte förenats med överlåtelseförbud utan endast med hembudsskyldighet för den av gåvotagarna som önskar avyttra sin andel av fastigheten. Hinder mot utmätning av A-C.J:s andel av fastigheten föreligger därför inte. Ej heller utgör den omständigheten att syskonen träffat en muntlig överenskommelse med sin mor om dispositionsrätt till fastigheten hinder mot utmätning. För utmätningen kommer att gälla vad som föreskrivits i 8 kap 8 och 9 §§ UB.

Besvären lämnas därför utan bifall.

C.J. och medparter anförde besvär och yrkade att utmätningen måtte upphävas.

Sparbanken och Elefac Finans AB bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Holmstrand, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Nyman, Palm, Lind, Solerud, referent, och Danelius) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Enligt bestämmelsen i 5 kap 5 § 1 st UB får - med undantag som saknar intresse här - sådan egendom ej ut mätas som enligt föreskrift vid gåva inte får överlåtas. A-C.J. och klagandena förvärvade sina andelar av fastigheten genom gåva, med vilken förenats ett villkor som innebär att A-C.J. inte får överlåta sin andel om hon inte först hembjudit den till de övriga andelsägarna i enlighet med villkoret. Denna typ av hembudsförbehåll har enligt rättspraxis verkan mot gåvotagaren och tredje man (NJA 1981 s 897; jfr också HD:s uttalande härom i rättsfallet NJA 1984 s 673).

Med hänsyn till det anförda, och eftersom det av handlingarna inte framgår att gåvovillkoret om hembud har uppfyllts, får mot utmätning av A-C.J.:s andel anses föreligga sådant hinder som avses i nämnda bestämmelse i UB (jfr NJA 1986 s 16).

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut upphäver HD utmätningen av A-C.J.:s andel i fastigheten Nordanö 5:33 i Härnösands kommun.