NJA 1989 s. 842

I HovR väckt ärende om anstånd med betalning av skatt enligt 55 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt har ej sådant direkt samband med skatteärendet att det erfordras prövningstillstånd vid fullföljd av talan mot HovR:ns beslut. 54 kap 9 § RB.

LSt:n i Älvsborgs län fastställde genom beslut d 17 sept 1985 gåvoskatt för gåvor till C.J., U-B.J., I.B., G.D. och J-O.B.. Sedan besluten överklagats av kammarkollegiet bestämde HovR:n över Västra Sverige i beslut d 22 juni 1989 gåvoskatten till avsevärt högre belopp än de av LSt:n fastställda.

Gåvotagarna anförde besvär över HovR:ns skattläggning. Vidare inkom de d 15 sept 1989 till HovR:n med en skrift, vilken uppfattades som en ansökan om anstånd med betalning av de gåvoskattebelopp som HovR:n hade fastställt.

HovR:n avvisade i beslut d 31 okt 1989 ansökningen om anstånd, eftersom denna inte hade kommit in inom den i 55 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt föreskrivna tiden av fyra veckor från den dag då beslutet om skattens fastställande meddelades.

Gåvotagarna anförde besvär över beslutet i anståndsfrågan och yrkade "att HovR:ns beslut ändras och att vi får anstånd med inbetalning av gåvoskatten tills frågan prövats i HD".

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Freyschuss, referent, Svensson och Nilsson) tog upp besvären utan föregående tillståndsprövning och fattade, på förslag av föredraganden, RevSekr Ingrid Olsson, följande beslut: HD fastställer HovR:ns avvisningsbeslut.