NJA 1989 s. 854

Registrering av firman Inkassobolaget Securitas Aktiebolag har ansetts strida mot äldre firmarätt som tillkom Securitugruppen Aktiebolag. Tillämpning av den s k Kodakregeln. 6 § 2 st firmalagen (1974:156).

TR:n

Securitasgruppen Aktiebolag bedriver sedan år 1949 verksamhet som huvudsakligen avser bevaknings- och säkerhetstjänst åt företag, myndigheter och privatpersoner. Securitasgruppen använder i sin marknadsföring ordet Securitas under tre röda punkter på svart botten som kännetecken för verksamheten.

Inkassobolaget Securitas Aktiebolag fick sin nuvarande firma registrerad d 20 mars 1984.

Securitasgruppen väckte talan mot Inkassobolaget vid Malmö TR och yrkade att TR:n skulle häva registreringen av Inkassobolagets firma samt förbjuda bolaget vid vite av 100 000 kr att fortsätta att använda kännetecknet Securitas. Securitasgruppen åberopade 6 § 2 st I firmalagen och gjorde gällande att Inkassobolagets firma var förväxlingsbar med Securitasgruppens registrerade och inarbetade kännetecken samt att Inkassobolagets användande av ordet Securitas i sin firma utgjorde ett otillbörligt utnyttjande av detta känneteckens goodwill.

Inkassobolaget bestred käromålet.

Domskäl

TR:n (rådmannen Naumann och tingsfiskalen Gilljam) anförde i dom d 24 sept 1985:

Domskäl. Securitasgruppen har till utveckling av sin talan anfört: Securitasgruppen, som bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1949, hade sin största expansion under sextiotalet och början av sjuttiotalet. Hela tiden har ordet Securitas varit dominant i företagets firma. Securitasgruppens verksamhet är uppdelad i första hand på fyra regionala marknadsbolag benämnda Securitas Norra, Östra, Västra resp Södra Sverige AB med huvudkontor i Örebro, Stockholm, Göteborg resp Malmö. Därtill kommer ytterligare sju helägda dotterbolag varav två har Securitas i sin firma - nämligen Securitas Teknik AB och Securitas Verkskyddstjänst AB. Securitasgruppens bolag sysslar utöver bevaknings- och säkerhetstjänst med bl a tillverkning och försäljning av brandskyddsmateriel samt av elektronisk materiel för larmsystem. Securitasgruppen har verksamhet på totalt 180 orter i riket och har avdelningskontor på 145 orter. I koncernen finns omkring 7 500 anställda, 1 200 mobila radiostationer, ca 700 bevakningsfordon och 90 specialinredda fordon för värdetransporter. 40 000 kunder över hela landet abonnerar på bevakning med personal eller är anslutna till företagets larmanläggningar. Securitasgruppen ombesörjer bevakningen åt 3 000 av landets 4 200 bankkontor. Ett stort antal bostadsföretag är kunder hos Securitasgruppen varigenom ca 450 000 lägenhetsinnehavare har att vända sig till Securitasgruppen vid behov av hjälp. Securitasgruppen sköter bevakningen av riksdagshuset och landets kärnkraftverk samt av en del större företag som Volvo, Asea, L M Ericsson, Atlas Copco och delar av KF. Större företag har ofta inpasseringskontroll med Securitasväktare. Securitasgruppens kännetecken - ordet Securitas under tre röda punkter på svart botten - finns anbringade hos samtliga kunder, på de anställdas uniformer och på fordonen. Totalt finns omkring 200 000 skyltar uppsatta, ofta i ögonhöjd i entrén hos Securitasgruppens kunder. De senaste tre åren har ca 10 milj kr per år nedlagts på marknadsföring genom annonskampanjer i riks- och lokalpress samt genom bidrag till idrottsverksamhet m m som ofta återspeglats i TV. I kärandens firma och kännetecken och i svarandens firma är ordet Securitas dominant. På grund härav föreligger förväxlingsrisk. Detta kännetecken är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket. Det har stort goodwillvärde. Inkassobolagets användning av kännetecknet Securitas innebär ett otillbörligt utnyttjande av denna goodwill. Inkassobolagets verksamhet är icke av samma eller liknande slag som den Securitasgruppen utövar, men man vänder sig till samma kundkrets. Securitasgruppen har redan i maj 1984 påtalat för Inkassobolaget att förväxlingsrisk föreligger och krävt ändring. Förväxling har förekommit bl a genom att kunder till Inkassobolaget tagit kontakt med Securitasgruppen per telefon och genom felsändning av post.

Inkassobolaget har till utveckling av svaromålet anfört: Ordet Securitas betyder säkerhet och är allmänt förekommande. Det ingår t ex i riksbankens valspråk som återges på några sedelvalörer. I svarandens firma är det Inkassobolaget och ej Securitas som är dominant. Svaranden marknadsför sig med hela firmanamnet och därjämte med förkortningen SECAB, som finns på brevpapper och andra tryckta handlingar. I telefonkatalogen återfinns svaranden under sitt registrerade firmanamn och ej under bokstaven S där kärandebolaget redovisas. Patent- och registreringsverket har vid underhandskontakter före registreringen ej haft någon erinran mot firmanamnet. I aktiebolagsregistret finns sedan 1890 Försäkringsbolaget Securitas och sedan 1973 Bankir och Förvaltnings Aktiebolaget Securitas. Dessa bolag har ej någon anknytning till käranden, som inte heller protesterat mot sistnämnda bolags inregistrering. Kärandebolaget har således ej någon exklusiv rätt till kännetecknet Securitas. Såsom käranden vitsordat föreligger ej branschlikhet mellan parternas verksamheter. Med hänsyn härtill och till att svaranden ej använder enbart Securitas som beteckning föreligger inte någon förväxlingsrisk. Inkassobolaget vill inte förneka att kärandebolaget bedriver verksamhet i hela riket och att dess dominant Securitas förekommer på skyltar m m i angiven omfattning. Skulle förväxlingsrisk anses föreligga bestrider Inkassobolaget likväl att åberopat lagrum är tillämpligt, eftersom kännetecknet Securitas ej är synnerligen starkt inarbetat och ej heller är känt inom vida kretsar av allmänheten i riket. I allt fall bestrider Inkassobolaget att det utnyttjar kärandens goodwill eftersom verksamheterna är artskilda. - Inkassobolaget bedriver en seriös verksamhet. Det har åtta fast anställda och ett 40-tal ombud över hela landet. Kunderna erbjudes abonnera på svarandens tjänster som avser krav- och inkassoåtgärder mot försumliga gäldenärer. F n har svaranden ca 1 000 företag som abonnenter. Svaranden har lagt ned inemot i milj kr på trycksaker i verksamheten.

Kärandebolaget har vitsordat att de namngivna båda bolagen finns inregistrerade och att käranden ej vidtagit någon åtgärd med anledning av det 1973 registrerade bolagets firma.

Inkassobolagets verkställande direktör T.O. har hörts under sanningsförsäkran. Han har därvid bekräftat ovan redovisade uppgifter om svarandebolaget samt förklarat, att det enligt hans erfarenhet inte sker någon förväxling så att kunder tror att svaranden har anknytning till Securitasgruppen. Han har vidare uttalat att han inte heller har den uppfattningen att Inkassobolaget på något sätt utnyttjar Securitasgruppens goodwill.

På kärandens begäran har marknadschefen R.H., anställd i Securitas Södra Sverige AB, hörts som vittne. Han har bekräftat ovannämnda uppgifter om kärandebolaget och dotterbolagen samt vidare uppgivit: Genom bolagens omfattande verksamhet, alla uppsatta skyltar och riksomfattande annonskampanjer är Securitas som kännetecken enligt hans mening välkänt över hela landet inte bara för de direkt anslutna kunderna utan även för allmänheten. Koncernen har en marknadsandel på 70 % av bevakningsbranschen och har tillhållits av näringsfrihetsombudsmannen att ej köpa upp fler konkurrenter för att undgå monopol. Skåne svarar för ungefär 10 % av omsättningen. - Enligt vad R.H. hört har det förekommit förväxling med svarandebolaget genom felsänd post och genom minst ett tiotal telefonsamtal från Inkassobolagets kunder. Vidare har det vid något tillfälle - obekant när - inträffat, att ett av Inkassobolagets egna ombud tagit kontakt med ett av Securitasgruppens företag i Stockholm för visst utbyte av erfarenheter i tro att Inkassobolaget tillhörde samma koncern. - Förväxlingsrisken och därmed utnyttjande av kärandens goodwill föreligger särskilt därför att Inkassobolaget vänder sig till samma kategorier av tänkbara kunder som käranden riktar sig till. - R.H. har inte hört något omdöme uttalas om Inkassobolagets sätt att arbeta.

Som skriftlig bevisning har åberopats av käranden koncernens årsredovisning för 1983 och åtta helsidesannonser med uppgift om när och var de varit införda i pressen samt av svaranden ett brevpapper med firmatryck, två tryck utvisande riksbankens valspråk och sedelkopior samt två utdrag ur telefonkatalogen.

TR:ns bedömning: Målet rör tillämpligheten av 6 § 2 st i firmalagen, som ger uttryck för den s k Kodakdoktrinen, dvs ett skydd för ett existerande kännetecken oavsett branschlikhet. I målet är ostridigt att parternas verksamhet inte är av samma eller liknande slag. Käranden har sedan 1949 haft dominanten Securitas i sin firma och är känd under denna beteckning. I svarandens firma, som registrerades 1984, är enligt TR:ns mening Securitas likaledes att uppfatta som dominant. På grund härav föreligger förväxlingsbarhet. Den förebringade utredningen får anses ge vid handen att beteckningen Securitas är synnerligen starkt inarbetad och känd inom vida kretsar av allmänheten här i riket som ett kännetecken för käranden. Käranden är därför berättigad till ett skydd för beteckningen Securitas som sträcker sig utanför området för branschlikhet. För tillämpning av det nämnda stadgandet krävs därtill att annans användande av en sådan beteckning innebär ett otillbörligt utnyttjande av den med beteckningen förenade goodwillen. Inkassobolaget har bestritt att det gjort sig skyldigt till sådant utnyttjande och därvid åberopat att parternas branschtillhörighet är så artskild att skyddet inte kan utsträckas till att omfatta även svarandebolagets verksamhet. - I lagens förarbeten framhålles att det vidgade skyddet för kännetecknet inte behöver omfatta alla verksamheter av annat slag än de firmahavaren utövar. I förarbetena uttalas även att det i regel torde räcka om skyddet utsträcks till verksamhetsområden som är näraliggande samt att det endast för de allra mest inarbetade och särpräglade kännetecknen finns anledning att ge skydd som omfattar alla branscher. Inkassobolagets verksamhetsområde kan ej anses näraliggande Securitasgruppens och Securitas kan enligt vad som visats ej anses vara ett av de mest inarbetade och särpräglade kännetecknen. Anledning förekommer ej på grundval av förebringad utredning anta, att Inkassobolagets blivande kunder skulle välja just detta bolag för namnlikhetens skull utan att efterfråga om samband förelåg. Inkassobolagets användande av beteckningen Securitas framstår av nu nämnda skäl inte som något otillbörligt utnyttjande av dess renommé. Till den nu gjorda bedömningen att otillbörligt utnyttjande ej föreligger bidrar även att kännetecknet Securitas redan tidigare registrerats i två utomstående bolags firmor. - TR:n finner således att käromålet skall lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet lämnas utan bifall.

Hovrättsassessorn Hartman var av skiljaktig mening och anförde: Parternas kännetecken, som båda innehåller dominanten Securitas, är förväxlingsbara. Genom vad som upplysts om Securitasgruppens omfattande verksamhet och marknadsdominerande ställning är visat att dess kännetecken är synnerligen starkt inarbetat bland dem som köper bevakningstjänster och det kan inte rimligen betvivlas att det är känt inom vida kretsar av allmänheten i hela riket. Ordet Securitas betyder säkerhet och, trots att parternas verksamhet inte är av samma slag, arbetar båda med säkerhet och båda vänder sig till samma slags kunder. Om Inkassobolaget använder dominanten Securitas i sin firma kan kunder och allmänhet få den föreställningen att samhörighet mellan företagen finns. Inkassobolagets användning av kännetecknet Securitas innebär med hänsyn till vad nu sagts ett otillbörligt utnyttjande av Securitasgruppens goodwill. Käromålet skall därför till alla delar bifallas.

HovR:n över Skåne och Blekinge

Securitasgruppen fullföljde talan i HovR:n över Skåne och Blekinge och yrkade bifall till käromålet.

Inkassobolaget bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Hellners samt hovrättsråden Rolf Andersson, Lindelöf och Bengt Nilsson, referent) anförde i dom d 24 febr 1987:

Domskäl

Domskäl. Parterna har i HovR:n till grund för sin talan åberopat samma omständigheter som vid TR:n.

Securitasgruppen har vid utveckling av sin talan tillagt: Securitasgruppen har numera tio helägda dotterbolag, varav fyra har ordet Securitas i sin firma. Securitasgruppen har för kunders räkning tillsyn över parkeringsplatser och bolagets anställda fäster vid felparkering skriftliga krav på bilarna. Securitasgruppen har tidigare svarat för indrivning av dessa fordringar men numera överlämnat detta arbete till ett närstående bolag. Securitasgruppen har 200 anställda, som ombesörjer bolagets marknadsföring. - Securitasgruppen och Inkassobolaget har ej helt artskilda verksamheter.

Inkassobolaget har tillagt: Bolaget arbetar under namnet Inkassobolaget. Bolaget har en etablerad kundkrets bland enmans- och fåmansföretag i hela landet. Inkassobolaget vänder sig till en helt annan kundkrets än Securitasgruppen.

I HovR:n har förnyade förhör hållits med R.H. och T.O.. De har därvid i allt väsentligt berättat i överensstämmelse med sina i TR:ns dom antecknade uppgifter, dock med följande tillägg.

R.H.: Han är inte längre anställd i Securitasgruppen men arbetar som konsult inom säkerhetsbranschen med uppdrag från detta bolag. Securitasgruppen har avtal med större bostadsföretag, vilket innebär att ungefär 450 000 hyresgäster skall vända sig till Securitasgruppen vid t ex en inträffad vattenskada. Securitasgruppen har hand om inpasseringskontroll vid de flesta större industrier. Dagligen passerar 100 000-tals personer dessa kontroller. En företagare i Eslöv har vid ett samtal i jan 1987 med R.H. uppgett att han för ett par år sedan slöt avtal med Inkassobolaget om inkassouppdrag, varvid han tog för givet att det var Securitasgruppen som stod bakom inkassoföretaget. Företagaren har därefter blivit missbelåten med Inkassobolagets handläggning av ärendena. En företagare i mattbranschen har i jan 1987 uppgett för R.H. att han anlitat Inkassobolaget därför att bolagets ombud gav sken av att Securitasgruppen stod bakom företaget. Även denne företagare har sagt sig numera ha en negativ uppfattning om Inkassobolaget.

T.O.: Inkassobolaget har nu bortåt 1 800 kunder. Dessa är enmans- eller fåmansföretag utan egen ekonomifunktion. De båda företag, som R.H. åsyftar, är fortfarande kunder hos Inkassobolaget och har inte framfört några klagomål mot Inkassobolaget.

Parterna har åberopat i huvudsak samma skriftliga bevisning som vid TR:n. Securitasgruppen har i HovR:n också åberopat ett d 27 maj 1986 av Stockholms Handelskammare avgivet utlåtande angående näringskännetecknet Securitas. Handelskammaren har i utlåtandet uttalat att utredningen visar att SECURITAS har en hög notoritet, enligt Handelskammarens bedömningsskala "mycket väl känt", samt att en så hög notoritet bör anses uppfylla såväl rekvisitet "synnerligen starkt inarbetat" som rekvisitet "känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket" i 6 § 2 st första punkten firmalagen. Inkassobolaget har åberopat registreringsbevis enligt vilket patent- och registreringsverket d 5 dec 1986 registrerat ett aktiebolag med firman Ekonomikonsult Securitas Aktiebolag.

HovR:n gör följande bedömning.

De av parterna använda näringskännetecknen är, såsom TR:n konstaterat, förväxlingsbara. Av utredningen framgår att Securitasgruppens kännetecken är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket. För att Securitasgruppen skall få åberopa förväxlingsbarhet krävs därutöver att Inkassobolagets användning av sitt näringskännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av den med Securitasgruppens kännetecken förenade goodwillen. Vid bedömningen härav är till en början att beakta att bolagen driver i allt väsentligt artskilda verksamheter. Securitasgruppens användning av ordet securitas - vilket utgör det latinska ordet för säkerhet och bl a sedan lång tid förekommer på riksbankens sedlar - i sitt näringskännetecken ger inte detta någon egenartad prägel. Securitasgruppens kännetecken kan - även om det förvisso är synnerligen starkt inarbetat - inte heller anses utgöra ett av de allra mest inarbetade kännetecknen. Vad Securitasgruppen åberopat ger inte något belägg för att Inkassobolaget driver sin verksamhet på sådant sätt att Securitasgruppens goodwill skadas. HovR:n finner med hänsyn till det anförda att Securitasgruppen inte styrkt att Inkassobolagets användning av sitt näringskännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av den med Securitasgruppens kännetecken förenade goodwillen. Vid sådant förhållande skall, såsom TR:n funnit, Securitasgruppens yrkanden om hävning av registreringen av Inkassobolagets firma och meddelande av vitesförbud ogillas.

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

Securitasgruppen (ombud advokaten T.N.) sökte revision och yrkade bifall till käromålet.

Inkassobolaget (ombud advokaten T.H.) bestred ändring.

Securitasgruppen åberopade utlåtanden av f d patenträttsrådet C.U. och professorn L.H.. Inkassobolaget åberopade utlåtande av docenten M.L..

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, föreslog i betänkande följande dom:

Domskäl

Domskäl. Securitasgruppen har till stöd för sin talan åberopat regeln i 6 § 2 st 1 firmalagen (1974:156), vilken i vissa fall ger ett skydd för kännetecken oberoende av det krav på branschlikhet som gäller enligt huvudregeln i §:ns 1 st. Enligt regeln i 2 st får sålunda förväxlingsbarhet åberopas, utan att branschlikhet föreligger, till förmån för kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, om med hänsyn härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill.

Denna regel till skydd för särskilt välkända kännetecken enligt den s k Kodakdoktrinen har utformats efter förebild av 6 § 2 st a) varumärkeslagen (1960:644). Grunden för det utvidgade skyddet är kännetecknets starka inarbetning, vilken föranleder att kännetecknets utnyttjande av annan även utanför branschen medför fara för förväxling - dvs att allmänheten kan vilseledas i fråga om det främmande företagets bakgrund eller ursprunget för dess varor eller tjänster - och intrång i goodwill. I förarbetena framhålls (prop 1974:4 s 208) att det vidgade skyddet inte behöver omfatta alla verksamheter av annat slag än firmahavarens; i regel torde det räcka om skyddet utsträcks till verksamhetsområden som är jämförelsevis näraliggande. Bara för de allra mest inarbetade och särpräglade kännetecknen finns det enligt motiven anledning att ge ett skydd som omfattar alla branscher.

Liksom underinstanserna finner HD, att Inkassobolagets firma i och för sig är förväxlingsbar med Securitasgruppens firma och näringskännetecknet Securitas samt att detta kännetecken är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket som beteckning för Securitasgruppens verksamhet. Securitasgruppen är därför berättigad till ett skydd för sina kännetecken som sträcker sig utanför området för branschlikhet.

Enligt lagtexten återstår då att pröva om användningen av Inkassobolagets firma innebär ett otillbörligt utnyttjande av kännetecknens goodwill. Som framgår av lagmotiven kan här olika omständigheter inverka. Bl a nämns graden av inarbetning hos den särskilt kända firman, dess mer eller mindre utpräglade egenart, graden av likhet med den bransch där det andra kännetecknet används och rörligheten hos den bransch som den förra firman avser. Det bör framhållas att regelns tillämpning inte förutsätter att skada uppkommit för firmans innehavare, även om också ett sådant förhållande får betydelse i sammanhanget. (Jfr om det sagda SOU 1967:35 s 190 f, SOU 1958:10 s 137, 258.)

Kännetecknet Securitas används inom bevaknings- och säkerhetsbranschen, där Securitasgruppen arbetar främst med traditionell personell och materiell bevakning men även med parkeringsövervakning, värdetransporter och liknande samt med tillverkning som anknyter till övrig verksamhet. Även om kännetecknet inte kan anses i sådan grad egenartat och inarbetat att ett skydd som omfattar alla branscher är motiverat, får utredningen anses visa att inarbetningen är synnerligen stark inte endast bland dem till vilka företagets verksamhet riktar sig utan också hos den stora allmänheten.

I Inkassobolagets firma utgör ordet Securitas den dominerande beståndsdelen, och bolagets verksamhet - inkassoåtgärder och kreditupplysning - ligger inte längre från de servicetjänster Securitasgruppen erbjuder än att det kan te sig naturligt att anta ett samband med detta företag. Bruket av firman innebär att Inkassobolaget drar fördel av detta förhållande och är på sikt ägnat att försvaga den särskiljningsförmåga kännetecknet Securitas har.

Med hänsyn till det anförda måste användningen av Inkassobolagets firma anses innebära ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill som tillkommer Securitasgruppens kännetecken. Securitasgruppen kan alltså åberopa förväxlingsbarhet i förhållande till bolagets firma.

Eftersom registreringen av Inkassobolagets firma sålunda strider mot Securitasgruppens äldre firmarätt skall registreringen av denna firma hävas och bolaget vid vite förbjudas att använda kännetecknet Securitas.

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom häver HD registreringen av firman Inkassobolaget Securitas Aktiebolag och förbjuder bolaget vid vite av 100 000 kr att använda kännetecknet Securitas.

HD (JustR:n Höglund, Bengtsson, referent, Magnusson, Lars Å Beckman och Lambe) beslöt dom i enlighet med betänkandet.