NJA 1989 s. 9

En person har genom testamente förvärvat andel i en fastighet, varvid uppställts ett för förvärvaren bindande förbud att överlåta andelen. Förbudet har ansetts inte inverka på annan delägares rätt enligt 6 § lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt att få samäganderättsförhållandet upplöst genom försäljning av hela fastigheten.

Leksands TR

C-G.D. ansökte vid Leksands TR om tillstånd till försäljning enligt samäganderättslagen av fastigheten Backa 38:28 i Rättviks kommun, vilken fastighet han och T.H. innehade med samäganderätt.

Domskäl

TR:n (ordf lagmannen Adde) anförde i beslut d 3 febr 1987: Enär T.H., som äger 2/3 av den samägda fastigheten Backa 38:28 i Rättviks kommun, erhållit fastighetsdelen genom testamente med villkor att han ej fick avyttra den under sin livstid och detta villkor är giltigt kan försäljning enligt samäganderättslagen ej ske.

TR:n lämnar därför ansökan utan bifall.

C-G.D. anförde besvär i Svea HovR och yrkade bifall till sin ansökan.

HovR:n (hovrättslagmannen Nilsson, hovrättsrådet Ljungkvist, referent, och adj led Stefan Jakobsson) lämnade i beslut d 21 maj 1987 besvären utan bifall.

HD

C-G.D. (ombud advokaten P.B.) anförde besvär och yrkade bifall till sin ansökan om försäljning enligt samäganderättslagen.

T.H. förklarade att han inte motsatte sig ansökningen.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Nilsson, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. C-G.D. tillskiftades efter sin far K.D:s död 1973 dennes tredjedel i fastigheten Backa 38:28 i Rättviks kommun. Resterande två tredjedelar av fastigheten ägdes av C-G.D:s farbror J.D.. Sedan J.D. avlidit 1985 erhöll hans systerson T.H. enligt ett d 14 juli 1977 dagtecknat testamente J.D:s andel av fastigheten. Enligt ett i testamentet intaget villkor får T.H. inte avyttra fastighetsandelen under sin livstid.

I målet är fråga om det i testamentet uppställda villkoret utgör hinder för försäljning av fastigheten enligt reglerna i samäganderättslagen. Varken bestämmelserna i lagen eller förarbetena till denna ger någon ledning för bedömningen av denna fråga. Att ett i testamente intaget överlåtelseförbud är giltigt både mot testamentstagaren och mot tredje man framgår bland annat av 5 kap 5 § UB. Enligt lagrummet får således egendom, som enligt föreskrift i testamente ej får överlåtas, ej heller utmätas. Då ägarna till samägd egendom tillsammans förvärvat denna genom testamente kan hinder mot försäljning enligt samäganderättslagen ligga i villkor som intagits i testamentet (Undén, Svensk sakrätt I, 9 uppl 1974, s 160). Någon, för bedömningen av det hinder ett testamentsvillkor utgör, avgörande skillnad föreligger inte då endast en av delägarna erhållit sin del med sådant villkor. Även i detta fall medför ett i testamente uppställt överlåtelseförbud att försäljning enligt samäganderättslagen ej kan ske. HovR:ns beslut skall därför fastställas.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Rydin, Gregow, referent, Gad och Svensson) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Av handlingarna i målet framgår följande. C-G.D. äger en tredjedel av fastigheten Backa 38:28 i Rättviks kommun. Återstående två tredjedelar av fastigheten ägs av T.H., som har förvärvat denna andel på grund av testamente. Enligt ett i testamentet intaget villkor får T.H. inte avyttra sin andel i fastigheten under sin livstid. Överlåtelseförbudet är bindande för T.H..

Överlåtelseförbud som avser ideell andel av egendom innebär för andelens ägare i första hand att han inte får överlåta sin andel eller, tillsammans med övriga delägare, deltaga i överlåtelse av egendomen i dess helhet. Överlåtelseförbudet måste vidare antas medföra att han inte är berättigad att genom egen ansökan utverka domstols förordnande enligt 6 § samäganderättslagen att hela egendomen skall utbjudas till försäljning.

En annan fråga är huruvida överlåtelseförbud, som uppställts beträffande viss andel, inverkar på den rätt enligt 6 § samäganderättslagen som tillkommer ägaren till annan andel i egendomen. Nämnda bestämmelse ger varje delägare i samägd egendom i princip rätt att få samäganderättsförhållandet upplöst genom försäljning av egendomen i dess helhet. Undantag härifrån är föreskrivet endast för det fall att delägarna har avtalat annat med varandra eller att synnerliga skäl för anstånd visas föreligga. I det senare fallet föreligger dock hinder mot försäljning endast tills vidare. Den befogenhet som sålunda tillkommer delägare enligt 6 § samäganderättslagen är av grundläggande betydelse, eftersom försäljning av hela egendomen i allmänhet ger en delägare avsevärt bättre vederlag än vad en försäljning av enbart hans andel kan inbringa; ofta torde det över huvud inte vara möjligt att sälja enbart en andel. Den omständigheten, att en andelsägare i samband med andelens övergång till ny ägare som villkor uppställer ett för förvärvaren bindande förbud att överlåta andelen, kan inte anses inverka på annan delägares rätt att få samäganderättsförhållandet upplöst genom försäljning av hela egendomen.

Av det anförda följer att C-G.D. är, oavsett det för T.H. gällande överlåtelseförbudet, berättigad att utverka förordnande om försäljning av fastigheten i dess helhet. På grund härav och då annat hinder inte heller föreligger skall C-G.D:s ansökan bifallas.

I målet har inte föreslagits någon person, vilken såsom god man har att ombesörja försäljningen (jfr 8 § samäganderättslagen). Det bör lämpligen ankomma på TR:n att utse sådan god man.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förordnar HD att fastigheten Backa 38:28 i Rättviks kommun skall för delägarnas gemensamma räkning utbjudas till försäljning på offentlig auktion.

Det ankommer på Leksands TR att med stöd av 8 § lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt utse god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt utfärda köpebrev.

JustR Palm var skiljaktig beträffande motiveringen och anförde: Av handlingarna i målet framgår följande. C-G.D. äger en tredjedel av fastigheten Backa 38:28 i Rättviks kommun. Återstående två tredjedelar ägs av T.H., som har förvärvat denna andel från J.D. genom testamente. Enligt ett i testamentet intaget villkor får T.H. inte avyttra sin andel i fastigheten under sin livstid.

Testamentsvillkoret måste anses innebära att T.H. inte är berättigad att med stöd av 6 § samäganderättslagen utverka domstols förordnande om försäljning av hela fastigheten och också att han inte kan medge ett yrkande om sådant förordnande som framställs av annan andelsägare. Däremot har J.D. uppenbarligen inte genom testamente kunnat betaga C-G.D. den rätt han tidigare hade mot denne själv att påkalla fastighetens försäljning enligt samäganderättslagen. Lagen innehåller inte heller någon bestämmelse om att ett sådant förbehåll kan hindra tillämpningen av försäljningsbestämmelserna och, frånsett vad som föreskrivs i 7 § angående ansökan om klyvning, överhuvudtaget inte något undantag från den rätt andelsägare har gentemot meddelägarna att få till stånd en upplösning av samäganderättsförhållandet.

Ansökningen av C-G.D. skall alltså bifallas.

I målet har - - - se HD:s beslut - - - sådan god man.