NJA 1990 s. 261

Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar handikappad gäldenär till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens särskilda behov och bostadsrättens värde är oskäligt att den undantas från utmätning för fordran som inte är förenad med panträtt. 5 kap 1 § 6 och 2 § 2 st UB.

HovR:n

(Jfr 1989 s 409)

För uttagande av fordringar tillkommande Inter Conto AB, Finax Finansservice AB, Finans-Skandic AB, Svenska Finans AB Svefina och AB Probo utmätte kronofogdemyndigheten i Stockholms län (kronokommissarien X.) d 8 nov 1988 och d 11 jan 1989 en av H.S. innehavd bostadsrätt i bostadsrättsföreningen Väduren i Haninge kommun med därtill hörande lägenhet om två rum och kokvrå. AB Probo hade panträtt i bostadsrätten och utmätningen för övriga borgenärer skedde med förbehåll för denna panträtt.

H.S. anförde besvär i Svea HovR med yrkande att utmätningen skulle upphävas.

HovR:n (hovrättslagmannen Sanmark, hovrättsrådet Urell och adj led Eriksson) anförde i beslut d 4 juli 1989: H.S. har gjort gällande att utmätningen bör upphävas eftersom han har behov av en handikappanpassad lägenhet och därför är beroende av just den utmätta bostadsrätten. Kronofogdemyndigheten har tillämpat de s k beneficiereglerna i 5 kap 1 § 6 och 5 kap 2 § 2 st UB men har därvid funnit att bostadsrätten har ett så högt värde att det är oskäligt att den undantas från utmätning.

Av handlingarna i målet framgår emellertid att utmätningssökanden AB Probos fordran är förenad med panträtt i bostadsrätten. Enligt 5 kap 13 § 1 st UB hindrar inte beneficiereglerna att egendom utmäts för fordran som är förenad med panträtt i egendomen. Detta innebär att H.S:s behov av lägenheten inte lagligen kan beaktas i målet. Vilket värde bostadsrätten har saknar därför också betydelse i detta fall. HovR:n lämnar, med hänsyn till det anförda, besvären utan bifall.

H.S. anförde besvär och yrkade att utmätningarna skulle hävas.

Finans-Skandic AB, Svenska Finans AB Svefina och AB Probo bestred ändring. Inter Conto AB och Finax Finansservice AB förklarade sig överlämna saken till domstolens bedömning.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Bergkvist, föreslog i betänkande följande beslut:

Domskäl

Skäl. Av handlingarna i målet framgår följande. Den ifrågavarande bostadsrätten avser en lägenhet om två rum och kokvrå med en yta om 46 kvadratmeter. Lägenheten bebos av H.S. ensam. Han är rullstolsbunden och lägenheten har handikappanpassats. Bostadsrättens marknadsvärde har i ett av kronofogdemyndigheten inhämtat värderingsutlåtande bedömts vara 210 000 kr + / - 10 000 kr. De åtgärder som vidtagits i handikappanpassande syfte har värderats till 4 000 kr. - AB Probos utmätningsfordran - vilken är förenad med panträtt i bostadsrätten - uppgick vid utmätningstillfallet till ca 130 000 kr. De övriga utmätningsfordringarna uppgick vid samma tidpunkt till sammanlagt omkring 58 000 kr.

H.S. har - som det får förstås - gjort gällande att det med hänsyn till hans behov och bostadsrättens värde inte är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Till stöd för sin talan har han åberopat bl a följande. Hans lägenhet har visserligen inte genomgått någon större handikappanpassning, men de vidtagna åtgärderna innebär i alla fall att han med hjälp från den sociala hemtjänsten klarar sitt dagliga liv där. Han har f n inga möjligheter att på annat sätt lösa sin bostadssituation, alltså varken med serviceboende eller med annat handikappanpassat boende.

AB Probo har till stöd för sin inställning i första hand åberopat att bolagets utmätningsfordran är förenad med panträtt i bostadsrätten.

Av 5 kap 13 § 1 st UB framgår att bestämmelserna om undantag från utmätning i bl a 1 § i samma kap - de s k beneficiereglerna - inte hindrar att egendom som avses där utmäts för fordran som är förenad med panträtt eller retentionsrätt i egendomen. H.S:s besvärstalan skall därför lämnas utan bifall i vad den avser utmätningen för AB Probos fordran.

När det gäller de utmätningar som företagits för andra fordringar än AB Probos är däremot beneficiereglerna tillämpliga. Enligt H.S. kap 1 § 6 skall bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad undantas från utmätning, såvida inte gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Vid bestämmandet av vad som enligt bestämmelsen får undantas skall enligt 2 § 2 st samma kap beaktas om gäldenären lider av lyte eller allvarlig sjukdom.

Den lägenhet som avses med H.S:s bostadsrätt används som stadigvarande bostad för honom. Frågan i målet gäller huruvida det med hänsyn till H.S:s behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Denna fråga skall bedömas med utgångspunkt i de riktlinjer som HD angett i NJA 1989 s 409 I-IV.

Vid den av kronofogdemyndigheten ombesörjda värderingen av bostadsrätten, vilken inte ifrågasatts i målet, har marknadsvärdet bedömts ligga inom ramarna 200 000-220 000 kr.

Det angivna värdet överstiger inte vad som av HD i rättsfallen angetts utgöra gränsvärden för bostadsrättslägenheter avsedda som familjebostäder. Den omständigheten att H.S:s bostadsrätt avser en mindre lägenhet talar visserligen för att i detta fall ett lägre gränsvärde tillämpas. Vid skälighetsbedömningen skall dock hänsyn tas också till gäldenärens behov. I målet har upplysts att H.S. är rullstolsbunden samt att lägenheten har anpassats till hans handikapp och även i övrigt är lämplig för honom. H.S. måste därför bedömas ha ett särskilt behov av lägenheten. Med beaktande härav kan det, oaktat att lägenheten har ett betydande värde, inte anses oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning för fordringar som inte är förenade med panträtt. Utmätningarna för uttagande av andra fordringar än AB Probos skall därför upphävas.

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar på det sätt HovR:ns beslut att utmätningarna av H.S:s bostadsrätt upphävs såvitt de avser uttagande av fordringar tillkommande Inter Conto AB, Finax Finansservice AB, Finans-Skandic AB och Svenska Finans AB Svefina. Utmätningen för AB Probos fordran står fast.

HD (JustR:n Bengtsson, Lars Å Beckman, referent, och Nilsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

JustR Törnell, med vilken JustR Knutsson förenade sig, var av skiljaktig mening såvitt gällde utmätningarna för andra fordringar än AB Probos och anförde: Den i målet aktuella bostadsrättslägenheten omfattar två rum och kokvrå. Den kan varken med hänsyn till storlek eller eljest anses överstiga vad H.S. behöver som bostad. Vad som upplysts om att lägenheten i viss mån anpassats till H.S:s handikapp får anses innebära att han har ett klart behov av lägenheten.

Bostadsrättens marknadsvärde har uppskattats till 200 000-220 000 kr. Detta värde är så högt att det - även med beaktande av H.S:s behov av lägenheten - mot bakgrund av vad som av HD i rättsfallen NJA 1989 s 409 -IV angivits som gränsvärden för utmätningsfrihet får anses oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning.

På grund av det anförda lämnar jag H.S:s besvär också i denna del utan bifall.