NJA 1991 s. 340

Fråga vid tillämpning av 14 kap 7 a § RB om betydelsen av fastighetsforum (I), testamentsforum (II) och forum enligt samäganderättslagen (III).

I

Vid Nacka TR handläggs ett mål, T 94/90, mellan S.E., kärande, och dödsboet efter A-M.E., svarande, angående bättre rätt till fast egendom. Vid Mora TR handläggs ett mål, T 33/90, mellan samma parter angående bättre rätt till fast egendom.

S.E. hemställde i skrift till HD att de två målen med tillämpning av 14 kap 7 a § RB skulle förenas i en rättegång vid Nacka TR.

Dödsboet medgav i yttrande till HD bifall till ansökningen.

Sedan ärendet föredragits fattade HD (JustR:n Jernsten, Heuman, Nyström, referent, Svensson och Lambe) följande slutliga beslut: Enligt 14 kap 7 a § RB får HD under angivna förutsättningar förordna att mål som handläggs vid två eller flera tingsrätter skall förenas i en rättegång vid en av dem. En ytterligare förutsättning härför får anses vara att den tingsrätt där målen skall förenas är behörig (jfr 14 kap 7 § RB och NJA 1989 s 643 I).

Tvist om bl a äganderätt till fast egendom skall enligt 10 kap 10 § I st RB tas upp av rätten i den ort där fastigheten är. Ligger fastigheten under flera domstolar eller gäller tvisten flera fastigheter under skilda domstolar skall enligt 3 st tvisten tas upp av den rätt under vilken huvuddelen ligger. Av 17 § 1 st 4 i samma kap följer att annan rätt inte är behörig att uppta tvisten. Bestämmelserna om fastighetsforum är alltså exklusiva och för en tvist om äganderätt gäller att endast en domstol är behörig.

Förevarande ansökan avser förening av två mål mellan samma parter om s k dold äganderätt. Varken yrkandena eller de omständigheter som åberopas till grund för S.E:s båda käromål är emellertid identiska. I det ena målet yrkar han således att han skall anses som ägare till tre fjärdedelar av en fastighet och i det andra målet att hans äganderätt skall avse hälften av en fastighet. Det är följaktligen fråga om två skilda tvister beträffande fastigheter, som inte är belägna i samma domkrets. Förening av de båda målen kan därför ej ske.

HD lämnar S.E:s ansökan utan bifall.

II

Vid Göteborgs TR handläggs ett mål, T 2330/90, mellan å ena sidan dödsboet efter S.A., kärande, samt å andra sidan A.L. och S.L., svarande, angående bättre rätt till lös egendom. Vid Kristianstads TR handläggs ett mål, T 485/90, mellan å ena sidan B.L. och K.L. samt å andra sidan A.L. och S.L. angående jämkning av testamente.

Dödsboet, B.L. och K.L. hemställde i skrift till HD att de två målen skulle förenas i en rättegång vid Göteborgs TR eller, i andra hand, Kristianstads TR.

A.L. och S.L. medgav i yttrande till HD bifall till ansökningen.

Föredraganden, RevSekr Trägård, hemställde i betänkande, att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Enligt 14 kap 7 a § RB får HD under vissa förutsättningar, som närmare anges i 14 kap 1-6 §§ samma balk, förordna att mål som handläggs vid två eller flera tingsrätter skall förenas i en rättegång vid en av domstolarna. Enligt 14 kap 7 § RB krävs för att mål som väckts vid samma TR skall kunna förenas i fall som avser 1-6 §§ bl a att domstolen är behörig att handlägga båda målen. Av förarbetena till 7 a § framgår att en förutsättning för att mål skall kunna förenas enligt denna § är att de är sådana att en förening skulle kunna ske enligt 1-6 §§, om målen handlagts vid samma TR. (Jfr NJA 1989 s 6431 m. hänvisningar.) En första förutsättning för att mål från olika tingsrätter skall kunna förenas är således att den TR där målen skall handläggas efter förening är behörig att handlägga dessa.

Målet vid Kristianstads TR gäller klander av testamente m m. I sådant mål är rätt domstol enligt 10 kap 9 § RB rätten i den ort, där den avlidne skulle ha svarat i tvistemål. Bestämmelsen om detta s k testamentsforum är exklusiv och utesluter andra domstolar från att handlägga tvisten. Enligt 10 kap 14 § RB får käromål mot flera svarande väckas vid den rätt, där någon av dem med stöd av vad som tidigare sagts i samma kapitel har att svara, om det sker samtidigt och käromålen stödjer sig på väsentligen samma grund. Förening av mål med stöd av denna bestämmelse är i allmänhet tillåten (se tex Gullnäs, Rättegångsbalken 1, s 14:16 a). Enligt 10 kap 17 § RB framgår dock bl a att rätten inte är på grund av vad som sägs i kapitlet behörig att uppta tvister som hör till exklusiva fora, däribland testamentsforum. Någon bestämmelse, varigenom flera olika kärande får väcka talan mot samma svarande där någon av kärandena har sitt forum, finns ej. Göteborgs TR är således ej behörig att handlägga det vid Kristianstads TR anhängiggjorda målet. Målen kan därför ej förenas till gemensam handläggning vid Göteborgs TR. Däremot föreligger skäl att, såsom parterna i andra hand yrkat, förena målen till gemensam handläggning vid Kristianstads TR.

HD:s avgörande. HD förordnar - - - se HD:s beslut - - - vid Kristianstads TR.

HD (JustR:n Jermsten, Heuman, Nyström, Svensson, referent, och Lambe) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Enligt 14 kap 7 a § RB - se HD:s beslut i det under I refererade målet - - - och NJA 1989 s 643 I).

Målet vid Kristianstads TR gäller tvist om testamente. Sådan tvist skall enligt 10 kap 9 § RB tas upp av den rätt där den döde hade att svara i tvistemål. Bestämmelsen är tvingande och innebär att målet inte kan handläggas vid annan domstol (10 kap 17 § 1 st 4 RB). Det är därför inte möjligt att förena målen vid Göteborgs TR.

Det andra målet gäller bättre rätt till lös egendom och handläggs vid Göteborgs TR som är den domstol där svarandena har hemvist. Forumregeln i 10 kap 1 § RB är inte exklusiv och målet kan därför överföras till Kristianstads TR under de förutsättningar som anges i 14 kap 7 a § RB.

På grund av det anförda och då utredningen får anses visa att en förening av målen har väsentliga fördelar för handläggningen och inte innebär betydande olägenhet för någon part skall sökandenas andrahandsyrkande bifallas.

HD:s avgörande. HD förordnar enligt 14 kap 7 a § RB att Kristianstads TR:s mål T 485/90 och Göteborgs TR:s mål T 2330/90 skall förenas i en rättegång vid Kristianstads TR.

III

Vid Malmö TR handläggs ett ärende, Ä 422/90, mellan dödsboet efter G.J., sökande, och F.J., motpart, angående förordnande av god man och försäljning enligt samäganderättslagen. Vid Lunds TR handläggs ett ärende, Ä 90/90, mellan samma parter angående förordnande av god man och försäljning enligt samäganderättslagen.

Sedan dödsboet hemställt att ärendena skulle förenas i en rättegång vid Malmö TR och F.J. förklarat sig inte motsätta sig hemställan, anmälde Malmö TR till HD att det mellan ärendena råder sådant samband som sägs i 14 kap 7 a § RB.

Föredraganden, RevSekr Trägård, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Enligt 14 kap 7 a § RB - - - se föredragandens betänkande i målet under II - - - förening är behörig att handlägga dessa. Av rättsfallet NJA 1989 s 643 II framgår att bestämmelserna är tillämpliga även på domstolsärenden.

I förevarande ärenden är rätt domstol enligt 18 § lagen (1904:48) om samäganderätt, jämförd med 10 kap 21 § RB, TR:n i den ort där godset finns. Av såväl ordalydelsen som förarbetena framgår att bestämmelsen om forum är exklusiv, dvs utesluter andra domstolar från behörighet att handlägga tvisten (prop 1904:86 s 21). Malmö TR är således inte behörig att handlägga det vid Lunds TR anhängiggjorda ärendet. På grund härav kan ansökningen inte lagligen bifallas.

HD:s avgörande. HD avslår ansökningen om förening av Malmö TR:s ärende A 422/90 och Lunds TR:s ärende Ä 90/90.

HD (JustR:n Jermsten, Heuman, Nyström, Svensson och Lambe, referent) fattade följande slutliga beslut: Enligt 14 kap 7 a § RB får HD under angivna förutsättningar förordna att mål som handläggs vid två eller flera tingsrätter skall förenas i en rättegång vid en av dem. En ytterligare förutsättning får anses vara att den TR där målen skall förenas är behörig (jfr 14 kap 7 § RB och NJA 1989 s 643 I). Jämlikt 11 § lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden är vad nu sagts tillämpligt även på ärenden.

För nu aktuella ärenden anvisas forum genom bestämmelsen i 18 § samäganderättslagen. Enligt denna är laga domstol rätten i den ort där egendomen är belägen. Till följd av stadgandet i 10 kap 17 § 1 st 7 RB utesluter nämnda forumbestämmelse att ärende enligt samäganderättslagen upptas av annan domstol än den lagen anger.

Med hänsyn till det anförda finner HD hinder föreligga att meddela förordnande om förening av ärendena.