NJA 2001 s. 308

HD har vid tillämpningen av 14 kap. 7 a § rättegångsbalken ansett mål avseende bättre rätt till fastigheter under skilda domstolar utgöra en enda tvist och funnit att målen borde förenas vid den domstol under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger.

HD

Mellan dödsboet efter U.J., kärande, och dödsboet efter K.F., svarande, handläggs tre mål angående bättre rätt till fast egendom; vid Nacka TR mål T 52-01 avseende fastigheten Nacka Bo 1:461, vid Norrtälje TR mål T 23-01 avseende fastigheten Norrtälje Singö-Tranvik 3:14 och vid Gotlands TR mål T 16-01 avseende fastigheterna Gotland Rangvar Kassle 1:18, 1:30, 1:33 och 2:1.

Dödsboet efter K.F. hemställde vid Nacka TR om rättens medverkan till att målen förenas i en rättegång vid Gotlands TR. Som skäl för sin begäran åberopade dödsboet att käromålen stödjer sig på väsentligen samma grund samt att det var fråga om en enda tvist avseende fastigheter belägna under skilda domstolar.

Dödsboet efter U.J. hade inte någon erinran mot att målen förenas i en rättegång, men ifrågasatte om inte reglerna om exklusivt fastighetsforum uteslöt en sådan förening.

Nacka TR anmälde till HD frågan om förening av målen i en rättegång.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Å. föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Ett förordnande enligt 14 kap. 7 a § RB om att två eller flera mål som är anhängiga vid olika domstolar skall förenas i en rättegång vid en av domstolarna får meddelas endast om denna domstol enligt gällande forumregler är behörig att handlägga målen i fråga. Är någon av domstolarna ett s.k. exklusivt forum, saknas därför i princip möjlighet att överföra det där anhängiga målet till annan domstol (se NJA 1991 s. 3401).

Enligt 10 kap. 10 § i förening med 17 § 1 st. 4 RB gäller att tvist om äganderätt till fast egendom i princip får handläggas endast av domstolen i den ort där fastigheten är belägen. Ett undantag gäller dock enligt 3 st. i 10 § bl.a. för det fallet att en tvist gäller flera fastigheter under skilda domstolar. I ett sådant fall skall tvisten tas upp av den domstol under vilken huvuddelen ligger.

Förevarande anmälan avser förening av tre mål mellan samma parter. Samtliga mål gäller s.k. dold äganderätt till fast egendom och yrkandena är identiska beträffande samtliga fastigheter. Grunden för talan har också angetts på samma sätt i de tre målen, nämligen att U.J. och K.F., som sammanlevt under äktenskapsliknande förhållanden, förvärvat fastigheterna gemensamt trots att endast K.F. formellt angetts som förvärvare av egendomen. Visserligen har fastigheterna förvärvats vid skilda tillfällen under en period av närmare tjugo år. Det bör emellertid inte hindra att målen anses röra en enda tvist avseende fastigheter belägna under skilda domstolar. Förening av målen får anses medföra väsentliga fördelar för handläggningen. Förutsättningar föreligger således för förening av målen vid Gotlands TR, under vilken huvuddelen av den fasta egendomen ligger.

På grund av det anförda förordnar HD enligt 14 kap. 7 a § RB att Nacka TR:s mål T 52-01, Norrtälje TR:s mål T 23-01 och Gotlands TR:s mål T 16-01 skall förenas i en rättegång vid Gotlands TR.

HD (JustR:n Svensson, Munck, Westlander, Blomstrand och Lundius, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d. 10 maj 2001 (mål nr Ö 1191-01).