NJA 1991 s. 374

I mål om ansvar för olaga hot var den tilltalade häktad på grund av fara för fortsatt brottslighet. I utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning angavs att han hade begått brottet under inflytande av sinnessjukdom men att han ej var oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård. Fråga om den tilltalade fortfarande skulle hållas häktad i målet.

Nacka TR

Allmän åklagare yrkade vid Nacka TR ansvar å K.S. för olaga hot d 30 april och d 2 maj 1991.

K.S. var häktad i målet.

TR:n höll huvudförhandling d 17 maj 1991.

TR:n (ordf rådmannen Hållstrand) meddelade efter förhandlingen följande beslut: K.S. är övertygad om olaga hot d 2 maj 1991. Hotet d 30 april 1991 har av R.L. inte uppfattats så allvarligt att brott är styrkt.

- För bestämmande av påföljd är det nödvändigt att ny rättspsykiatrisk undersökning görs beträffande K.S:s sinnestillstånd.

- I avvaktan på utredningsresultatet skall K.S. kvarbli i häkte p g a risk för fortsatt brottslighet.

K.S. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att bli försatt på fri fot.

HovR:n (hovrättslagmannen Sanmark, hovrättsrådet Dahlgren och t f hovrättsassessorn Martin Holmgren, referent) lämnade i beslut d 23 maj 1991 yrkandet utan bifall.

K.S. (offentlig försvarare advokaten M.S.) anförde besvär och yrkade att bli försatt på fri fot.

Utlåtande, daterat d 6 juni 1991, avgavs över den av TR:n beslutade rättspsykiatriska undersökningen.

HD (JustR:n Vängby, Rydin, Magnusson, Lind och Munck, referent) meddelade d 18 juni 1991 följande beslut: Av handlingarna i målet framgår följande.

K.S. undergår för närvarande skyddstillsyn enligt dom d 17 dec 1990 av Nacka TR. I ett i det målet inhämtat utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning uttalades att K.S. hade begått de då ifrågavarande gärningarna - grov misshandel, misshandel och olaga hot - under inflytande av sinnessjukdom men att han inte var oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård. K.S. har överklagat domen till Svea HovR som ännu ej avgjort målet.

K.S. är nu åtalad vid TR:n för olaga hot d 30 april och d 2 maj 1991. TR:n beslöt vid huvudförhandling i målet d 17 maj 1991 om ny rättspsykiatrisk undersökning av K.S.. Samtidigt beslöts att K.S. skulle kvarbli i häkte på grund av risk för fortsatt brottslighet. Enligt ett d 6 juni 1991 daterat utlåtande över den nya undersökningen gäller även beträffande den nu ifrågavarande brottsligheten att K.S. har begått den under inflytande av sinnessjukdom men att han inte är oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård.

På grundval av den utredning som för närvarande föreligger i målet måste det antas att K.S. har begått den nu aktuella brottsligheten under inflytande av sinnessjukdom. Av 30 kap 6 § 1 st BrB följer därmed att annan påföljd än överlämnande till särskild vård, böter eller skyddstillsyn inte får tillämpas. Enligt den föreliggande utredningen kan K.S. inte beredas vård med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, och han undergår redan för närvarande skyddstillsyn. Enligt grunderna för 24 kap 1 § 3 och 4 styckena RB skall K.S. då inte hållas häktad i målet.

HD förordnar att K.S. omedelbart skall försättas på fri fot.

(Mål Ö 963/91)