NJA 1991 s. 407

En icke undertecknad vadeinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det på annat sätt än genom undertecknande bekräftats att vadeinlagan härrörde från vadekäranden. 51 kap 4 § 4 st och 7§ 2 st RB.

HD

Växjö TR dömde d 8 maj 1990 J.A. för olovlig försäljning av alkoholdrycker till fängelse en månad.

I en ej undertecknad inlaga, som var ställd till Göta HovR, yrkade J.A. att HovR:n skulle bestämma påföljden till böter. Eftersom J.A. inte undertecknat inlagan förelade HovR:n honom - vid äventyr att hans vadetalan kunde komma att avvisas - att inom viss tid till HovR:n återsända en till honom översänd kopia av vadeinlagan egenhändigt undertecknad av honom. Sedan J.A. delgivits föreläggandet återsände han till HovR:n kopian av vadeinlagan utan att underteckna den.

HovR:n (hovrättsråden Rehnberg och Mogren, referent, samt t f hovrättsassessorn Johansson) meddelade d 10 aug 1990 följande slutliga beslut: Den till HovR:n ingivna vadeinlagan är inte undertecknad av J.A.. Den uppfyller därmed inte föreskrifterna enligt 51 kap 4 § RB. Eftersom J.A. inte efterkommit föreläggandet att avhjälpa bristen, avvisar HovR:n med stöd av 51 kap 7 § RB hans vadetalan.

J.A. anförde besvär och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut och återförvisa målet till HovR:n.

Riksåklagaren förklarade att han inte motsatte sig bifall till J.A:s talan.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, Revsekr Lindvall, hemställde i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Enligt 51 kap 4 § sista stycket RB skall en vadeinlaga vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans ombud.

Uppfyller vadeinlagan ej föreskrifterna i 4 § eller är den eljest ofullständig, skall HovR:n enligt 51 kap 7 § 1 st RB förelägga vadekäranden att avhjälpa bristen. Följer vadekäranden inte ett föreläggande enligt första stycket, skall vadetalan avvisas, om vadeinlagan är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång i HovR:n (51 kap 7 § 2 st RB).

Kravet på att vadeinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av vadekäranden eller hans ombud måste ses mot bakgrund av att vid tiden före nya RB handlingar i ett stort antal fall skulle inges till rätten genom överlämnande vid personlig inställelse. Genom nya RB infördes allmänt möjligheten att insända handlingar med posten eller låta dem inges av annan än parten eller hans ombud. En förutsättning var då att handlingen var egenhändigt undertecknad av parten eller befullmäktigat ombud för honom. Handlingen ansågs ingiven av den som undertecknat densamma (se SOU 1938:4 s 363 f och s 429). Undertecknandet kan således sägas ersätta det personliga ingivandet som ett bevis på att handlingen verkligen kommer från den som handlingen utvisar och att ingivandet sker i enlighet med dennes vilja. Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk innehöll inte någon möjlighet att avvisa en ofullständig vadeinlaga i brottmål. "En dylik påföljd skulle för den tilltalade vara alltför sträng. Intresset, att vadeinlagan är riktig och fullständig, synes böra tillgodoses genom att den tilltalade erhåller kunnig försvarare" (NJA II 1943 s 660). På förslag av lagrådet infördes dock en sådan möjlighet som upptogs i ett andra stycke till 51 kap 7 § RB. Lagrådet anförde: "Den ställning, som i straffprocessen bör tillkomma den tilltalade, utesluter ej, att hans skyldighet att medverka till att förfarandet blir ändamålsenligt genomfört inskärpes genom ett föreläggande vid äventyr av talans förlust. - - - Skulle, då en bristfällig vadeinlaga inkommit, HovR:n hava anledning antaga att den tilltalade ej själv kan bota bristen, har HovR:n jämlikt 21 kap 3 § att förordna försvarare för honom" (NJA II 1943 s 661).

I anledning av ändring i 51 kap 7 § RB anförde departementschefen i prop 1983/84:8 s 82 att rättens särskilda ansvar för domens materiella riktighet i brottmål bör kräva att försiktighet iakttas vid användandet av avvisningsmöjligheten samt att rätten - under förutsättning att parten kan antas vilja medverka lojalt i rättegången - bör vara generös med att förtydliga ett föreläggande per telefon, i den utsträckning det är tillåtet inom ramen för rättens materiella processledning (a prop s 79).

I förevarande fall var vadeinlagan inte egenhändigt undertecknad av J.A. eller befullmäktigat ombud för honom. Den var dock försedd med hans namn och adress. I inlagan begärde J.A. bl a att en namngiven advokat skulle förordnas till offentlig försvarare. Sedan J.A. vid äventyr av avvisning av HovR:n förelagts att underteckna en till föreläggandet fogad kopia av vadeinlagan, undertecknade och återsände han omgående delgivningskvittot (s k vitt kort). Han återsände inte kopian av vadeinlagan i undertecknat skick.

Mot ovan redovisad bakgrund skall det bedömas om J.A:s vadeinlaga var så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för en rättegång i HovR:n.

Sedan HovR:n sänt kompletteringsföreläggandet till den adress som J.A. uppgav i sin vadeinlaga har han omedelbart undertecknat och återsänt delgivningskvittot. HovR:n måste då ha utgått från att vadeinlagan kom från honom. Varken av lagtext eller förarbeten framgår att en vadeinlaga ovillkorligen skall avvisas om den inte är egenhändigt undertecknad av vadekäranden eller hans ombud. HovR:n hade därför inte bort avvisa J.A:s vadetalan.

Domslut

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Vängby, Rydin, Heuman, Magnusson och Lars Å Beckman, referent) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Av handlingarna framgår följande. På en till HovR:n ingiven vadeinlaga hade med maskinskrift angivits J.A:s namn och adress. Vadeinlagan hade dock inte undertecknats av J.A. eller befullmäktigat ombud för honom. I inlagan yrkades ändring av ådömd påföljd samt att en namngiven advokat skulle förordnas till offentlig försvarare. Sedan J.A. vid äventyr av avvisning förelagts att underteckna och återsända en till föreläggandet fogad kopia av vadeinlagan, undertecknade och återsände han omgående delgivningskvittot (s k vitt kort). Enligt HovR:n har han vidare återsänt kopian utan att den undertecknats.

J.A. har i HD till stöd för sin talan bl a anfört: Av misstag underlät han att underteckna vadeinlagan. När han fick föreläggandet tydde han det så att han skulle skriva sin namnteckning på det medföljande kvittot. Däremot förstod han inte att han även skulle underteckna kopian av vadeinlagan.

Enligt 51 kap 4 § sista stycket RB skall en vadeinlaga vara egenhändigt undertecknad av vadekäranden eller hans ombud. Denna bestämmelse måste anses ha till huvudsakligt syfte att göra det möjligt att avgöra om inlagan härrör från rätt person. Om det emellertid på annat sätt än genom undertecknande kan bekräftas att vadeinlagan härrör från vadekäranden bör vadeinlagan kunna läggas till grund för en rättegång i HovR:n (jfr NJA 1968 s 81).

Som svar på HovR:ns föreläggande inkom till HovR:n det av J.A. undertecknade delgivningsbeviset samt den icke undertecknade kopian av vadeinlagan. Härigenom kunde det inte anses helt klarlagt att vadeinlagan verkligen härrörde från J.A.. HovR:n hade då bort söka undanröja denna oklarhet, exempelvis genom att ta kontakt med J.A. eller den föreslagna försvararen per telefon (jfr prop 1983/84:78 s 79 och 82).

I HD är klarlagt att vadeinlagan kom från J.A.. Det finns sålunda inte grund för att avvisa hans vadetalan.

Domslut

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n för erforderlig behandling.