NJA 1991 s. 412

En leverantör har träffat avtal med en enskild näringsidkare om leverans av varor. Näringsidkaren har därefter gjort gällande att ett av honom ägt aktiebolag har varit leverantörens rätta motpart. Fråga är om leverantören skall anses ha fått kännedom härom till följd av att uppgifter om bolaget har tagits in i aktiebolagsregistret och kungörelse har ägt rum.

(Jfr 1987 s 592)

Under våren 1985 undertecknade S.W. en blankett, betecknad "Kundanmälan Återförsäljare". Blanketten skulle sändas till Presam Aktiebolag och avsåg överlåtelse. Som nytt försäljningsställe upptogs ICA-Varvet med angiven adress och som innehavare S.W. med angivet personnummer. Som sortiment upptogs morgontidningar, kvällstidningar och tidskrifter. På blanketten angavs beträffande leveransbestämmelser att "erhållna bestämmelser godkännes genom nedanstående namnteckning".

Presam levererade därefter pressalster till det uppgivna försäljningsstället. Jämväl faktureringen skedde under adress ICA-Varvet med S.W. angiven som innehavare. Under 1987 levererade och fakturerade Presam varor för 37 872 kr. Endast 7 680 kr av det fakturerade beloppet betalades.

På grund härav ansökte Presam vid Jakobsbergs TR om betalningsföreläggande med krav mot S.W. att betala 30 192 kr jämte ränta. Sedan S.W. bestritt betalningsföreläggandet, hänsköts målet på yrkande av Presam såsom tvistigt till rättegång.

Presam yrkade vid TR:n att S.W. måtte förpliktas att utge 30 192 kr jämte ränta på beloppet med 5 062 kr.

Som grund för sin talan åberopade Presam, att avtal om återförsäljning av pressalster träffats mellan Presam och S.W. samt att S.W. inte underrättat Presam enligt de allmänna leveransbestämmelserna för A-återförsäljare om att affärsrörelsen övertagits av ett av S.W. senare bildat aktiebolag med firmanamnet S.W:s Livs Aktiebolag (fortsättningsvis kallat aktiebolaget).

S.W. bestred yrkandena. Kapitalbelopp och ränteyrkandet vitsordades dock såsom skäliga i och för sig.

Som grund för bestridandet uppgav S.W. följande. Presam har inte träffat något avtal med honom. Presam som i föreliggande situation företrätts av ICA ESSVE har härigenom fått kännedom om att rörelsen skulle drivas i aktiebolagsform varför han inte är rätt avtalspart. Handlingens utformning ger även ej uttryck för att vara ett avtal mellan två parter. - För det fall TR:n skulle anse att ett avtal slutits görs gällande, att detta ingåtts mellan Presam och S.W:s blivande aktiebolag. S.W. har vid telefonkontakter med företrädare för Presam och vid sammanträffande med av Presam anlitad konsulent gjort vederbörande personer underkunniga om att rörelsen drevs i aktiebolagsform. S.W. har betalt samtliga fakturor med en bankgiroblankett av vilken det framgick att aktiebolaget svarade för gälden. Efter det att aktiebolaget bildats och registrerats offentliggjordes detta genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen är detta förfarande tillräckligt för att tredje man skall med bindande verkan anses ha fått kännedom om aktiebolagets existens. De allmänna leveransbestämmelserna är inte sådana att de undanröjer Presams onda tro.

Presam anförde till utveckling av sin talan följande bl a.

Presam ägs av tidningsförlagen. Dess verksamhet domineras av leveranser av tidningar och tidskrifter till omkring 17 000 återförsäljare. Varje år tillkommer, sker ägarbyten med eller faller det bort ett stort antal försäljningsställen. Det är inte möjligt att med varje ny kund teckna enskilda avtal. Det krävs mera praktiska grepp. Presam har därför i samråd med branschorganisationer för tobakshandlarna, bensinhandlarna, tidningsförsäljarna och kioskägarna m fl arbetat fram ett anmälningsavtal. Bestämmelserna har således inte ensidigt dikterats av Presam. Av leveransbestämmelserna framgår, att överlåtelse av en rörelse skall anmälas till Presam vid risk att den gamle ägaren i annat fall blir ansvarig för den nye ägarens förpliktelser gentemot Presam. S.W. har inte gjort en sådan anmälan till Presam. Att Presam uppfattat S.W. som personligen ansvarig framgår också av de fakturor som tillställts honom. På den plats där den fysiska alternativt juridiska personen, som bär det ekonomiska ansvaret för leveranserna, skall antecknas har S.W. personligen införts. S.W. har således haft möjlighet att reagera, om han tagit del av anvisningarna till fakturatexten. - Eftersom S.W. inte följt de i avtalet intagna bestämmelserna om anmälan vid överlåtelse av rörelsen är han personligen betalningsansvarig för levererade varor.

S.W. anförde till utveckling av sin talan bl a följande.

Våren 1985 blev han erbjuden att köpa ett detaljhandelsföretag, kallat ICA-Varvet. Handläggningen av affärsöverlåtelser inom ICA-rörelsen brukar gå till på det sättet att ICA ESSVE köper in rörelsen och därefter säljer den vidare till den tilltänkte köparen. Han besökte ICA ESSVE:s kontor en eller två gånger. Vid ett av tillfällena överlämnade någon företrädare för ICA ESSVE en delvis ifylld blankett, som han uppfattade som en kundanmälan. Denna anmälan uppgavs förhindra avbrott i leveranserna av tidningarna. Han uppfattade ICA ESSVE som ombud för Presam. Några leveransbestämmelser varken överlämnades eller diskuterades vid det aktuella tillfället. För ICA ESSVE var det helt klart, att affärsrörelsen skulle drivas i aktiebolagsform. En kort tid därefter köpte han ett aktiebolag. Något senare förvärvade bolaget rörelsen. Under hösten samma år registrerades bolagets firmaändring till S.W:s Livs Aktiebolag. Han diskuterade även formerna för rörelsens drift med olika representanter för Presam. En konsulent besökte honom för rådgivning angående tidningssortimentet. I samband med att han glömt att betala en räntefaktura och därvid drabbats av ett avbrott i leveransen talade han med en handläggare på Presam. Vid dessa tillfällen och även vid senare kontakter med Presam har det stått klart för samtliga av dessa personer att han drev rörelsen i aktiebolagsform. Detta framgick också av de bankgiroblanketter, som han använde för betalning av räkningarna. På dessa fanns angivet att betalningen kom från aktiebolaget.

Presam hade i vart fall erhållit kännedom om aktiebolagets existens när dess nya firmanamn registrerats hos Patent- och registreringsverket och ändringen d 23 okt 1985 kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. Aktiebolaget försattes i konkurs d 9 april 1987. Presam bevakade nu aktuell fordran i konkursen d 9 aug 1987. Bevakningen återtogs dock senare.

Presam anförde ytterligare.

Presam har inte fått information om överlåtelsen av rörelsen. I vart fall har denna inte skett till behörig person. Den har inte heller skett skriftligen i enlighet med leveransbestämmelserna. - Presam har uppfattat S.W. personligen som avtalspart. Den av S.W. undertecknade kundanmälan utvisar klart detta. S.W. är handelsman och skulle driva en inte obetydlig rörelse. Såsom sådan hade han bort inse, att han måste ta del av leveransbestämmelsernas innehåll. - Vem som betalar fakturorna saknar i sammanhanget relevans. Det är vanligt, att betalning av fakturor överlämnas till finansbolag eller banker. Presam kan följaktligen av texten på bankgiroblanketten inte dra några slutsatser om vem som är betalningsansvarig.

Presam kunde av kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar inte utläsa, att aktiebolaget övertagit affärsrörelsen från S.W. personligen. TR:n (rådmännen Widborg och Rüger samt tingsfiskalen Stockhaus) meddelade dom d 14 april 1989. I domskälen anförde TR:n: TR:n gör följande överväganden.

I målet är ostridigt, att S.W. undertecknat en s k kundanmälan, att han i rutan för innehavare av rörelsen skrivit sitt eget namn och personnummer samt att han i rutan för namnunderskriften uppgivit sig ha godkänt erhållna leveransbestämmelser.

Den form ifrågavarande blankett erhållit ger vid en flyktig granskning inte intryck av att vara ett avtal. Såväl rubriken som avsaknaden av plats för motpartens underskrift kan ha medverkat till att S.W. uppfattat handlingen enkom som en anmälan lik övriga anmälningar han gjort till olika leverantörer. S.W. är emellertid handelsman. Han får med hänsyn härtill, även om rörelsen inom ifrågavarande bransch varit av mindre omfattning, anses besitta sådana kunskaper, att han före undertecknandet av olika dokument gör sig underkunnig om dess fullständiga innehåll. S.W. har således genom sin underskrift otvetydigt godtagit de till kundanmälan hörande allmänna leveransbestämmelserna för A-återförsäljare, vare sig han tagit del av dem eller inte.

Med hänsyn till ovanstående finner TR:n att ett avtal ingåtts med Presam med det innehåll som framgår av kundanmälan jämte till denna hörande leveransbestämmser.

För det fall TR:n skulle finna att avtal ingåtts har S.W. gjort gällande, att han underrättat Presam om att det inte var han personligen som drev rörelsen.

Till en början har S.W. gjort gällande att det vid kontakter med olika befattningshavare hos Presam varit uppenbart för dessa personer, att han drev rörelsen i aktiebolagsform. Presam hade härigenom gjorts underkunnigt om att han drev rörelsen i den formen. Enligt TR:ns mening visar emellertid S.W:s påståenden inte, att behörig person inom Presam underrättats om att så var fallet.

S.W. har vidare hävdat, att han i vart fall gjort klart för Presam att rörelsen drevs i aktiebolagsform genom betalningarna av levererade tidningsalster eftersom betalningarna fullgjordes med bankgiroblanketter på vilka aktiebolagets firmanamn fanns tryckt.

I likhet med Presam anser TR:n, att sättet för betalningarnas fullgörande inte kan läggas till grund för vem som ytterst är betalningsansvarig för en fordran.

Avslutningsvis har S.W. påstått, att Presam fått kännedom om att hans affärsrörelse drevs i aktiebolagsform genom att registreringen av det nya firmanamnet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. S.W. har i denna del åberopat rättsfallet NJA 1987 s 592.

TR:n delar S.W:s uppfattning, att Presam, som inte påstått att något faktiskt förhållande omöjliggjort för det att få del av de registrerade uppgifterna, genom bestämmelserna i 18 kap 3 § aktiebolagslagen får anses ha fått kännedom om att den av S.W. bedrivna affärsrörelsen drivits i aktiebolagsform. Uppgifterna har varit sådana att de kunnat hänföras till den verksamhet som S.W. bedrivit. De omständigheter som Presam åberopat föranleder inte avsteg från huvudprincipen att registerinnehållet skall anses kant av tredje man. Presam skall därför anses ha känt till att den rörelse till vilken leveranserna skedde var under aktuell tid S.W:s Livs Aktiebolag. S.W:s invändning att han inte är personligen betalningsansvarig för de ifrågavarande beloppen skall alltså godtas.

Käromålet skall därför på sistnämnda grund lämnas utan bifall.

Domslut

Domslut. Käromålet lämnas utan bifall.

Svea HovR

Presam fullföljde talan i Svea HovR och yrkade bifall till sin talan vid TR:n.

S.W. bestred ändring.

Presam gjorde i HovR:n följande förtydligande av grunden för käromålet. Avtalet mellan parterna träffades genom att S.W. undertecknade och till Presam gav in den i målet åberopade kundanmälan, vari hänvisning skett till leveransbestämmelserna. Avtalet innebär att Presam åtagit sig att leverera pressalster till S.W.. Presam har fullföljt avtalet i det att fortlöpande leveranser skett till S.W.. Betalning har inte erlagts för vissa leveranser. Enligt leveransbestämmelserna i avtalet var S.W. skyldig att skriftligen underrätta Presam vid överlåtelse av rörelsen för att undgå personligt betalningsansvar. S.W., som tagit del av leveransbestämmelserna, har inte uppfyllt detta avtalsvillkor, varför han är betalningsskyldig för de i målet aktuella leveranserna.

S.W. förtydligade sina grunder för bestridandet enligt följande. S.W. gör till en början gällande att undertecknandet av kundanmälan inte innebär att avtal träffats med Presam. - S.W. har inte heller fått del av de leveransvillkor till vilka hänvisning skett. S.W. gör vidare gällande att avtalet - för det fall kundanmälan skall anses utgöra ett avtal - har ingåtts mellan Presam och S.W:s blivande aktiebolag. S.W. har härvid åberopat att en representant för ICA ESSVE, vilken kände till att S.W. avsåg att driva rörelsen i aktiebolagsform, var närvarande vid undertecknandet av kundanmälan. ICA ESSVEs representant företrädde därvid Presam, som därför får anses ha känt till att avtalet ingicks med S.W:s blivande bolag. Härtill kommer att betalningarna för leveranserna har skett på bankgiroblanketter, av vilka det framgick att S.W:s aktiebolag svarade för gälden. Dessutom har Presam genom registreringen och kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar av det nya firmanamnet S.W:s Livs AB och detta bolags verksamhet fått kännedom om att S.W:s rörelse drevs i aktiebolagsform.

S.W. åberopade vidare att han efter övertagandet av rörelsen vid ett sammanträffande med en konsulent för Presam, d 4 eller 5 juni 1985, för denne klargjort att S.W. drev rörelsen i aktiebolagsform. Konsulenten, som var behörig företrädare för Presam, godtog detta. Det har därför uppkommit ett muntligt avtal mellan S.W:s Livs AB och Presam om leverans av pressalster. - För det fall HovR:n skulle finna att avtal träffats mellan honom personligen och Presam hävdade S.W. att Presam fått kännedom om överlåtelsen av rörelsen. I denna del åberopade S.W. samtalet med Presams konsulent, att betalningarna skett med aktiebolagets bankgiroblanketter samt kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar om aktiebolagets registrering av ny firma m m.

Presam åberopade till bemötande av S.W:s invändningar bl a att av de uppgifter som registrerades beträffande S.W:s Livs AB ej framgick att S.W. överlåtit sin rörelse till bolaget.

HovR:n (hovrättspresidenten Blom, hovrättsråden Lennberg och Röst Andréasson, referent, samt adj led Afrell) anförde i dom d 27 febr 1990:

Domskäl

Domskäl. - - -

Det är ostridigt att S.W. undertecknat kundanmälan, att i denna hänvisats till leveransbestämmelser samt att den undertecknade kundanmälan tillställts Presam. HovR:n delar TR:ns bedömning att avtal härigenom träffats med det innehåll som framgår av kundanmälan jämte leveransbestämmelserna.

S.W. har invänt att för det fall ovan nämnda handlingar skall anses innefatta ett avtal har A) detta avtal ingåtts mellan Presam och S.W:s blivande bolag, varvid Presam företrätts av ICA ESSVE, B) ett nytt muntligt avtal träffats vid en senare tidpunkt mellan Presam, företrätt av en konsulent, och S.W:s aktiebolag, C) Presam fått kännedom om att S.W. drev sin rörelse i aktiebolagsform.

Kundanmälan innehåller inte några uppgifter som tyder på annat än att S.W. personligen var innehavare av den övertagna rörelsen. S.W. har inte förmått visa att ICA ESSVEs representant eller Presams konsulent varit behöriga att företräda Presam i samband med avtalets ingående. Redan på grund härav kan avseende inte fästas vid S.W:s påstående att Presam vid tiden för avtalets ingående eller kort tid därefter fått klart för sig att S.W. avsåg att driva sin rörelse i aktiebolagsform och att Presams motpart i avtalet rätteligen var aktiebolaget och inte S.W.. Mot Presams bestridande har således inte visats att avtalet ingåtts med S.W:s blivande aktiebolag eller att nytt avtal med denna innebörd träffats vid S.W:s sammanträffande med Presams konsulent. I stället måste anses att avtalet ingåtts med S.W. personligen.

Vid sådant förhållande har det enligt leveransbestämmelserna ålegat S.W. att skriftligen underrätta Presam om att han drev sin rörelse i aktiebolagsform. S.W. har gjort gällande att han fullgjort denna underrättelseskyldighet genom att betalning för leveranserna skett från bolagets bankgirokonto. Den omständigheten att bolagets namn förekommer på de bankgiroavier som tillställdes Presam kan emellertid inte anses tillräcklig för att underrättelseskyldigheten därmed skall anses uppfylld. Som Presam har anfört kan det finnas flera förklaringar till att betalningsavsändaren inte är identisk med den betalningsskyldige avtalsparten.

Frågan är då slutligen om underrättelse skall anses ha skett eller blivit obehövlig genom kungörelsen om aktiebolagets registrering i Post- och Inrikes Tidningar. Enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen (ABL) har kungörelsen den verkan att de i aktiebolagsregistret intagna uppgifterna skall anses ha kommit till tredje mans kännedom. Regeln har tillämpats i det avgörande av HD som S.W. har åberopat, NJA 1987 s 592. Presumtionsregeln i 18 kap 3 § ABL ersätter enligt detta rättsfall den upplysningsplikt som normalt åvilar en avtalspart gentemot en affärsförbindelse. Av rättsfallet kan emellertid inte anses följa att parterna i ett avtal inte skulle kunna med bindande verkan avtala att underrättelse om sådana förhållanden som skall registreras i aktiebolagsregistret skall lämnas direkt till den andra parten. Förhållandena både i det angivna rättsfallet och i förevarande mål belyser väl de svårigheter som kan föreligga för en part att förstå vilken innebörd den kungjorda bolagsregistreringen har och vilka konsekvenser den kan få på ingångna avtal.

På anförda skäl finner HovR:n att den omständigheten att S.W:s aktiebolag registrerats och kungörelse därom införts i Post- och Inrikes Tidningar saknar betydelse för frågan om S.W. har, såsom det ålegat honom, skriftligen underrättat Presam om att rörelsen drevs av bolaget. Det är ostridigt i målet att någon särskild skriftlig underrättelse härom inte har lämnats till Presam. Vid sådant förhållande kan S.W. inte undgå betalningsansvar för de i målet aktuella leveranserna.

Tvist råder inte om yrkat belopp.

Domslut

Domslut. Med upphävande av TR:ns domslut förpliktar HovR:n S.W. att till Presam utge 30 192 kr jämte ränta på beloppet med 5 062 kr.

S.W. (ombud advokaten L.E.) sökte revision och yrkade ogillande av Presams talan.

Presam (ombud advokaten M.H.) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, Revsekr Holmstrand, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom:

Domskäl

Domskäl. HD delar TR:ns och HovR:ns bedömning att det mellan å ena sidan Presam och å andra sidan S.W. personligen har träffats ett avtal med det innehåll som framgår av den av honom undertecknade kundanmälan jämte tillhörande leveransbestämmelser. Som domstolarna funnit kan det inte anses styrkt att det efter undertecknandet av kundanmälan har ingåtts ett nytt avtal mellan Presam och S.W:s aktiebolag. Inte heller kan Presam anses ha blivit underrättat om att S.W:s rörelse drevs i bolagsform genom de bankgiroavier som tillställdes Presam. Det är ostridigt att Presam inte fick någon särskild skriftlig underrättelse i frågan.

Det återstår att bedöma betydelsen av att uppgifter om S.W:s aktiebolag togs in i aktiebolagsregistret och att kungörelse ägde rum i Post- och Inrikes Tidningar.

I 18 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivs att det som enligt den lagen eller särskilda bestämmelser har blivit infört i aktiebolagsregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och det inte av omständigheterna framgår att tredje man varken kände till eller hade bort känna till det som kungjorts. Enligt ett tidigare motivuttalande (NJA II 1910 nr 14 s 154), som alltjämt får tillmätas betydelse, är innebörden av bestämmelsen att, sedan ett bolag har införts i aktiebolagsregistret, var och en som träder i något rättsförhållande till bolaget är berättigad att utgå från att registrets uppgifter är riktiga och fullständiga men att det samtidigt åligger personen i fråga att, vid äventyr av rättsförlust, hålla sig underrättad om vad registret vid en viss tidpunkt innehåller. Bestämmelserna har särskild betydelse, sägs det vidare, när det är fråga om någons behörighet att företräda den som har registrerats.

I enlighet med vad som tidigare anförts har Presam inte före det att kungörelsen ägde rum trätt i något rättsförhållande med S.W:s aktiebolag. Presam skall därför inte till följd av kungörandet anses ha fått kännedom om att bolaget skulle vara rätt motpart.

På grund härav kan S.W. inte undgå betalningsansvar för de i målet aktuella leveranserna. HovR:ns domslut skall alltså fastställas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

HD (JustR:n Vängby, Rydin, Heuman, Magnusson, referent, och Lars Å Beckman) beslöt dom i enlighet med betänkandet.