NJA 1987 s. 592

A bedrev verksamhet först som enskild näringsidkare och därefter genom ett aktiebolag. Sedan kungörelse utfärdats om att den enskilda firman avregistrerats i handelsregistret och att bolaget registrerats i aktiebolagsregistret gjordes beställningar för verksamheten. Fråga - i mål om personligt betalningsansvar för A - om leverantören skall anses ha känt till bolagsbildningen. 19 § handelsregisterlagen (1974:157) och 18 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Falköpings TR

B.A. AB yrkade efter stämning å T.J. vid Falköpings TR förpliktande för T.J. att till bolaget utge 67 221 kr jämte på visst sätt beräknad ränta.

T.J. bestred käromålet. Han vitsordade fordringsbeloppet såsom i och för sig riktigt angivet men kunde inte godta bolagets ränteberäkning.

Domskäl

TR:n (lagmannen Lindström, t f rådmannen Günther och tingsfiskalen Symreng) anförde i dom d 17 mars 1983: Redogörelse för saken. Bolaget har enligt två fakturor, utställda d 19 jan 1982 och d 22 febr 1982, till firma Holma Stallinredningar, Tidaholm, levererat trävaror för 52 765 kr respektive 39 456 kr. Nämnda firma, vilken innehafts av T.J., avfördes under år 1980 ur handelsregistret. Den 2 april 1980 registrerades hos patent- och registreringsverket Holma Stallinredningar AB med säte i Tidaholm och med T.J. såsom verkställande direktör. Med åberopande av fakturorna ingav kärandebolaget d 21 maj 1982 till TR:n ansökan om betalningsföreläggande för T.J. med firma Holma Stallinredningar. Slutbevis upptagande kapitalbeloppet 92 221 kr jämte ränta och kostnader meddelades d 29 juni 1982. T.J. har härefter ansökt om återvinning.

B.A. AB har som grund för sin talan anfört: Bolaget, som under flera års tid gjort affärer med T.J. i den av honom personligen drivna rörelsen, saknade i jan 1982, då beställningarna enligt åberopade fakturor gjordes, vetskap om att rörelsen ombildats till aktiebolag. Kärandebolaget hade i den situationen inte anledning anta annat än att beställningarna avsåg den gamla firman. Att bolaget haft fog för sitt antagande stöds av att T.J. under år 1981 gjort flera inbetalningar till bolaget avseende andra fakturor och att vid dessa inbetalningar använts bankgiroblanketter, försedda med avsändaruppgiften "F:a Holma Stallinredningar T.J. ...". - - -

T.J. har anfört: Han hade före de aktuella beställningarna underrättat kärandebolaget om att firma Holma Stallinredningar ombildats till aktiebolag. Kärandebolaget måste under alla förhållanden anses ha haft vetskap därom, eftersom både registreringen av aktiebolaget samt den enskilda firmans avförande ur handelsregistret kungjorts i vederbörlig ordning innan beställningarna gjordes. Inbetalningarna under år 1981 har gjorts av aktiebolaget. De gamla bankgiroblanketterna har använts av praktiska skäl utan tanke på att detta kunde ge anledning till missförstånd. Aktiebolaget, som råkat i betalningssvårigheter, har kunnat göra endast en delbetalning på den fordran som kärandebolaget gjort gällande gentemot T.J.. - - -

Domskäl. Av utredningen framgår att ifrågavarande beställningar gjorts i och för den verksamhet som i ett tidigare skede bedrivits av T.J. under firma Holma Stallinredningar och som senare övertagits av Holma Stallinredningar AB.

Bevisning har upptagits beträffande frågan huruvida T.J. underrättat kärandebolaget om aktiebolagsbildningen eller ej. Sålunda har förhör under sanningsförsäkran hållits med T.J. samt vittnesförhör med försäljaren hos kärandebolaget, B.B.. Vad därvid framkommit styrker enligt TR:ns bedömning ej T.J:s påstående.

T.J:s uppgifter rörande vad som upptagits i aktiebolags- och handelsregistren samt vederbörligen kungjorts har av kärandebolaget lämnats utan erinran. TR:n finner med hänsyn härtill och till bestämmelserna i 18 kap 3 § aktiebolagslagen samt 19 § handelsregisterlagen att B.A. AB måste anses ha vid tiden för beställningarna haft kännedom om såväl aktiebolagsbildningen som den enskilda firmans upphörande. Vid detta förhållande måste bolaget också anses ha åtminstone bort inse att beställningarna gjordes för aktiebolagets räkning. På grund härav kan den omständigheten att T.J. ej kunnat visa att han upplyst B.A. AB om vem som var rätt avtalspart ej medföra personlig betalningsskyldighet för honom. Käromålet skall därför ogillas.

Domslut

Domslut. Käromålet ogillas.

Göta HovR

Andrénbolaget fullföljde talan i Göta HovR och yrkade bifall till käromålet.

T.J. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Sjögreen och Ström samt adj led Rosén och Renmyr, referent) fastställde i dom d 13 nov 1984 TR:ns dom.

HD

B.A.bolaget (ombud advokaten L.E.) sökte revision och yrkade att HD, med ändring av HovR:ns dom, måtte bifalla bolagets i målet förda talan.

T.J. (ombud advokaten H.F.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Kvillner, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom: Domskäl. 18 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) utgår från att det som införts i aktiebolagsregistret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till allmänhetens kännedom. Motsvarande gäller registrering eller avförande ur handelsregistret enligt 19 § handelsregisterlagen (1974:157). Undantag härifrån görs för de fall då det av omständigheterna framgår att tredje man varken ägt eller bort äga vetskap om dessa fakta. Enligt förarbetena syftar delta undantag närmast på de fall då tredje man på grund av särskilda omständigheter varit förhindrad, exempelvis genom ett onormalt avbrott i kommunikationerna, att ta reda på det som blivit anmält till registret (NJA II 1887 nr 3 s 19; Håkan Nial, Svensk associationsrätt, 1985, s 234).

Bolaget och T.J. har under förhållandevis lång tid haft affärsförbindelser med varandra. Det får anses utrett att T.J. inte upplyst företrädare för bolaget om att firman Holma Stallinredningar upphört och att ett aktiebolag kommit i dess ställe. Mot bakgrund härav har bolaget inte över huvud taget haft anledning att räkna med annat än att T.J. med firma Holma Stallinredningar var rätt avtalspart. Det måste förutsättas att näringsidkare lämnar varandra upplysningar om förändringar i sin rättsliga status i vart fall i samband med en affärsuppgörelse. Omständigheterna har således varit sådana att det inte kan anses att bolaget ens borde ha ägt vetskap om registrens innehåll i detta fall. Käromålet bör därför bifallas.

Dröjsmålsräntans storlek är inte avtalad. Sådan ränta bör därför utgå enligt 4 och 6 §§räntelagen (1975:635).

Domslut

Domslut. Med ändring av HovR:ns domslut förpliktar HD T.J. att till B.A. AB utge dels 67 221 kr jämte ränta - - -.

HD (JustR:n Palm, Rydin, Lars Å Beckman och Svensson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. Enligt 19 § handelsregisterlagen (1974:157) skall registrering som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar anses ha kommit till tredje mans kännedom, om ej av omständigheterna framgår att han varken haft eller bort ha vetskap därom. I 18 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) finns en motsvarande bestämmelse beträffande registreringar i aktiebolagsregistret. Av tidigare motivuttalanden, som inte har frångåtts i senare lagstiftningsärenden, framgår att tredje man till stöd för att han varken ägt eller bort äga kännedom om den registrerade uppgiften endast får åberopa faktiska förhållanden som gjort det omöjligt för honom att få del av kungörelsen, exempelvis avbruten postgång (se NJA II 1887 nr 3 s 2 och 18-22; jfr t ex Nial, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 3 uppl 1985, s 234).

De i målet aktuella beställningarna gjordes i början av år 1982 för den verksamhet som tidigare bedrivits av T.J. under firma Holma Stallinredningar och som övertagits av Holma Stallinredningar Aktiebolag. Att detta bolag registrerats i aktiebolagsregistret hade kungjorts i april 1980 och att firman avregistrerats i handelsregistret hade kungjorts i jan 1981.

B.A.bolaget har till stöd för att man inom bolaget inte vetat om och inte heller bort känna till de angivna registrerade uppgifterna åberopat i huvudsak att T.J., trots en fortlöpande affärsförbindelse, inte underrättat om bolagsbildningen samt efter denna vid flera tillfällen utan anmaning betalat leveranser mot fakturor utställda på firman och därvid t o m använt sig av giroblanketter med firmans beteckning.

B.A.bolaget har inte påstått något faktiskt förhållande som gjort det omöjligt för bolaget att få del av de tidigare angivna registrerade uppgifterna. Bolaget har inte heller gjort gällande att uppgifterna varit sådana att de inte kunnat hänföras till den verksamhet som T.J. bedrivit. De omständigheter som bolaget har åberopat föranleder inte till avsteg från huvudprincipen att registerinnehållet skall anses känt av tredje man. Bolaget skall därför anses ha känt till att den rörelse för vilken beställningarna gjordes var Holma Stallinredningar Aktiebolag. T.J:s invändning att han inte är personligen betalningsansvarig för de ifrågavarande beloppen skall alltså godtas.

Domslut

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut.

Referenten, JustR Lars K Beckman, var skiljaktig och anförde:

Enligt 19 § - - - se HD:s dom - - - i jan 1981.

B.A.bolaget har inte påstått att det förelegat några faktiska förhållanden som gjort det omöjligt för bolaget att få del av vad som registrerats och kungjorts i handelsregistret. B.A.bolaget skall därför enligt huvudregeln i 19 § handelsregisterlagen anses ha känt till att den enskilda firman hade upphört när beställningarna gjordes. Eftersom handelsregistret inte innehåller några upplysningar om att verksamheten skulle övertas av ett aktiebolag, kan nyssnämnda bestämmelse i handelsregisterlagen inte åberopas till stöd för att B.A.bolaget även skall anses ha känt till bolagsbildningen.

För att 18 kap 3 § aktiebolagslagen skall vara tillämplig får förutsättas att B.A.bolaget visste att bolaget hade att göra med ett aktiebolag eller i vart fall hade anledning misstänka att så var fallet. I målet är inte visat att T.J. underrättat B.A.bolaget om bolagsbildningen eller att Andrénbolaget på annat sätt fått vetskap om denna. Även om B.A.bolaget enligt vad som nyss konstaterats skall anses ha känt till att den enskilda firman upphört är omständigheterna ändå inte sådana att B.A.bolaget borde ha insett att verksamheten fortsattes av ett aktiebolag. Vid sådant förhållande är 18 kap 3 § aktiebolagslagen inte tillämplig och B.A.bolaget kan alltså inte med stöd av den bestämmelsen anses ha känt till bolagsbildningen.

På grund av det anförda kan T.J. inte undgå personligt betalningsansvar. Käromålet skall därför bifallas.