NJA 1992 s. 653

Val av påföljd för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.

Allmän åklagare väckte vid Nyköpings TR åtal mot L.Å., född 1942, för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik enligt följande gärningsbeskrivning: L.Å. har d 8 mars 1991 vid 05.55-tiden fört lastbil med tillkopplad släpvagn på E 4 i nordlig riktning vid Nyköpingsbro inom Nyköpings kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgått till 0,98 mg per liter. - Vid tillfället har L.Å. brustit i omsorg och varsamhet genom att inte vara tillräckligt uppmärksam framåt på vägen i det att han, då motortrafikled övergått till motorväg, fört fordonskombinationen in på fel körbana på motorvägen. Därvid har han som norrgående trafikant färdats på södergående trafikanters körbana. Genom sitt körsätt har L.Å. ådagalagt grov oaktsamhet och visat up enbar likgiltighet för andra människors liv och egendom.

L. erkände gärningarna.

TR:n (ordf rådmannen Holm) dömde d 1 okt 1991 L.Å. enligt 1 § 2 st och 4 a §trafikbrottslagen för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri och bestämde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan samt förklarade att, om fängelse i stället hade valts som påföljd, fängelse 4 mån skulle ha ådömts.

Enligt den behandlingsplan L.Å. ålades att följa skulle han genomgå poliklinisk behandling för sitt alkoholmissbruk vid vårdeentralen i Skillingaryd under 12 mån. I behandlingsplanen angavs bl a följande: Behandlingsinnehåll. L.Å. skall besöka vårdcentralen i Skillingaryd 2 gånger/vecka under de fem första månaderna av behandlingen. Därefter 1 gång/vecka till behandlingens slut. L.Å. skall under behandlingstiden genomgå antabusbehandling samt ha läkarkontakt i den omfattning som vårdcentralens läkare bestämmer. Vidare skall L.Å. deltaga i Föreningen Länkarnas, i Vaggeryd, veckosammankomster under hela behandlingstiden. - Drogfrihet - kontroll. Drogförbud under hela övervakningstiden. Förbudet gäller alkohol, narkotika samt lugnande mediciner som ej ordinerats av läkare vid vårdcentralen, Skillingaryd. Regelbundet lämna blodprov för kontroll av leverstatus samt vid anfordran. Vid misstanke om drog- eller alkoholmissbruk lämna erforderliga prover.

Svea HovR

Åklagaren fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle i första hand bestämma påföljden till fängelse och i andra hand förena skyddstillsynen med ett kraftigt bötesstraff.

L.Å. bestred ändring.

HovR:n (hovrättsrådet Rexed, t f hovrättsassessorn Sundberg, referent, samt nämndemännen Barrögård och Larsson) anförde i dom d 2 april 1992:

Domskäl

Domskäl. I överensstämmelse med TR:ns i denna del ej överklagade dom skall L.Å. dömas för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.

Av utredningen i målet framgår bl a att L.Å. fört sitt fordon - en lastbilskombination - på motorvägen mellan Nyköpings Bro och Brandkärr utanför Nyköping mot färdriktningen. Körningen har varit vinglig och fordonet har förts från sida till sida på körbanan. Han har under körningen varit så berusad att han inte minns den, och han har efter det att han stoppades av polisen inte förmått stänga av motorn. Det är uppenbart att körningen har inneburit en allvarlig fara för andra vägtrafikanter, och risken för att en trafikolycka skulle ha kunnat inträffa har varit mycket stor.

Genom sitt körsätt har L.Å. visat en sådan uppenbar likgiltighet för andra trafikanters säkerhet att brottet är av sådan art att fängelse normalt skall följa, om det inte föreligger särskilda skäl att bestämma påföljden på annat sätt.

Av personutredningen framgår att L.Å. har haft ett långvarigt alkoholmissbruk men att han omedelbart efter det han greps för nu aktuella brott påbörjat en behandling för sitt missbruk. Han genomgår nu en antabusbehandling vid vårdcentralen i Skillingaryd i enlighet med den plan som upprättats och som föreskrivits i TR:ns dom. L.Å. är skötsam och har numera ett nytt arbete.

L.Å:s personliga förhållanden har således förbättrats. Med hänsyn till detta och till att det föreligger en risk för att denna positiva utveckling skulle brytas vid ett fängelsestraff anser HovR:n att omständigheterna är sådana att skäl föreligger att bestämma påföljden till skyddstillsyn på sätt TR:n gjort. HovR:n anser dock att brottets art påkallar att skyddstillsynen förenas med ett kraftigt bötesstraff.

Domslut

Domslut. HovR:n ändrar TR:ns domslut på det sättet att L.Å. jämte skyddstillsynen döms att utge 75 dagsböter om 110 kr.

Hovrättslagmannen Åsbring var skiljaktig i frågan om påföljd och anförde i den delen följande: Normalpåföljden för de brott som L.Å. skall dömas för är fängelse.

Det är bra att L.Å. har tagit itu med sina alkoholproblem. Såvitt kan bedömas har den behandling som han undergått varit framgångsrik, och han lever nu under nyktra och ordnade förhållanden. Det finns inte skäl att anta att ett kortare fängelsestraff skulle omintetgöra det goda som har uppnåtts. Enligt min mening föreligger därför inte tillräckliga skäl för att frångå normalpåföljden. Att L.Å. har följt den - föga ingripande - behandlingsplan som har upprättats för honom föranleder inte annan bedömning.

Vid straffmätningen beaktar jag bl a att L.Å. har förlorat sitt arbete till följd av brotten.

Jag ändrar TR:ns dom i fråga om påföljden och bestämmer denna till fängelse i 2 mån.

HD

Riksåklagaren sökte revision och yrkade att påföljden skulle bestämmas till fängelse.

L.Å. (offentlig försvarare advokaten P.O.) bestred ändringsyrkandet.

Målet avgjordes efter huvudförhandling (riksåklagaren genom byråchefen Lars L).

HD (JustR:n Knutsson, Lars K Beckman, Sterzel, Danelius, referent, och Nilsson) beslöt följande dom:

Domskäl

Domskäl. I enlighet med HovR:ns dom har L.Å. gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik.

Genom att i berusat tillstånd köra en lastbil med släpvagn på motorväg och genom att dessutom framföra fordonet på den körbana som var avsedd för motgående trafik måste L.Å., som HovR:n funnit, anses ha visat uppenbar likgiltighet för andra trafikanters säkerhet. Omständigheterna vid körningen talar starkt för att han bör ådömas ett fängelsestraff.

I målet är upplyst att L.Å. efter ifrågavarande händelse själv vidtagit åtgärder för att komma till rätta med sitt alkoholberoende. I enlighet med en uppgjord behandlingsplan har han genomgått antabusbehandling och stått under fortlöpande medicinsk tillsyn. Han har också haft nära kontakt med Sällskapet Länkarna och deltar aktivt i sällskapets verksamhet. L.Å. anser själv att de åtgärder som vidtagits har varit framgångsrika och att han numera har kommit över sitt alkoholberoende.

Vad som sålunda framkommit om förändringarna i L.Å:s personliga situation utgör emellertid inte tillräckliga skäl för att döma L.Å. till annan påföljd än fängelse. Däremot bör vid straffmätningen beaktas att L.Å. som en direkt följd av körningen d 8 mars 1991 förlorade sitt körkort och avskedades från sitt arbete som lastbilschaufför. Av betydelse är också att han fullgjort sina åtaganden i den behandlingsplan som uppgjorts för honom och som legat till grund för de domar varigenom TR:n och HovR:n dömt honom till skyddstillsyn.

Med hänsyn till det anförda bör påföljden för L.Å. bestämmas till fängelse 2 mån.

Domslut

Domslut. HD ändrar på så sätt HovR:ns dom att påföljden bestäms till fängelse 2 mån.