NJA 1993 s. 119

Tillämpning av 10 kap 20 § 1 st RB.

Södra Roslags TR

Kommanditbolaget BABEA ansökte vid Södra Roslags TR om stämning på Aktiebolaget Åkerskanal och yrkade förpliktande för Åkerskanal att till BABEA utge 462 000 kr jämte mervärdeskatt och ränta. Till grund för sin talan åberopade BABEA att Åkerskanal enligt ett mellan parterna ingånget arrendeavtal var skyldigt att lösa in BABEA tillhöriga bryggor. Det yrkade beloppet avsåg ersättning för bryggorna.

Domskäl

TR:n (rådmannen Wahlberg) anförde i beslut d 6 febr 1992: Tvisten utgör en arrendetvist, vilken jämlikt 8 kap 32 § JB skall prövas av den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är belägen. TR:n är därför enligt 10 kap 17 § 1 RB inte behörig att pröva tvisten.

På grund av det anförda avvisar TR:n käromålet.

BABEA anförde besvär i Svea HovR med yrkande att HovR:n skulle hänvisa målet till behörig fastighetsdomstol.

Sedan HovR:n förelagt BABEA att avhjälpa brist i besvärsinlagan, bestående i att det ej uppgetts "i vilken del underrättens avgörande överklagas och den ändring som yrkas" förklarade sig BABEA i en ny inlaga yrka att "HovR:n med stöd av 10 kap 20 § RB hänvisar målet till Stockholms TR, som är behörig fastighetsdomstol i detta mål."

HovR:n (hovrättslagmannen Sjögren, hovrättsrådet Frideen, referent, och t f hovrättsassessorn Sverne) anförde i beslut d 12 juni 1992: BABEA har trots föreläggande härom inte framställt något yrkande om ändring av det överklagade beslutet. Det av BABEA framställda yrkandet om hänvisning kan endast prövas i samband med en prövning av ett yrkande om ändring av TR:ns beslut. HovR:n avvisar därför BABEA:s besvärstalan.

BABEA (ombud advokaten E.H.) anförde besvär med samma yrkande som i HovR:n.

Åkerskanal (ombud advokaten B.S.) bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Gladh, föreslog i betänkande följande beslut: Enligt 10 kap 20 § 1 st RB kan högre rätt, för det fall att den förklarar att lägre rätt inte är behörig att ta upp ett mål som väckts där, på yrkande av part hänvisa målet till lägre rätt som är behörig. Bestämmelsen förutsätter att forumfrågan förts under högre rätts prövning. I lagrummet kan dock inte som ett allmänt, ytterligare villkor för hänvisning inläsas ett sådant krav i fråga om talans utformning som HovR:n angivit.

Såsom TR:n funnit är BABEA:s talan en arrendetvist som skall handläggas av fastighetsdomstol. Frågan om behörig domstol skall i detta fall prövas självmant av domstolarna. BABEA:s besvärstalan har inte givit HovR:n anledning att pröva forumfrågan från annan utgångspunkt.

HovR:n borde med hänsyn till det anförda inte ha avvisat BABEA:s besvärstalan. Det saknas emellertid skäl att - med anledning av det fel som förekommit vid HovR:ns handläggning - visa frågan om hänvisning åter till HovR:n för ny prövning.

HD upphäver HovR:ns beslut och förordnar att den av BABEA mot Åkerskanal väckta talan skall handläggas av Stockholms TR, fastighetsdomstolen.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, referent, Lars K Beckman, Gad och Lennander) fattade följande slutliga beslut.

Skäl. Enligt 10 kap 20 § 1 st RB kan högre rätt, för det fall att den förklarar att lägre rätt inte är behörig att ta upp ett mål som väckts där, på yrkande av part hänvisa målet till lägre rätt som är behörig. Befogenhet har däremot inte getts för TR att hänvisa mål till annan TR på grund av den sidoordnade ställning dessa domstolar intar till varandra (NJA II 1943 s 117). Beslut om hänvisning förutsätter således att forumfrågan förs under högre rätts prövning. Om parten vid ett överklagande godtar TR:ns ståndpunkt i behörighetsfrågan behöver parten endast framställa yrkande om hänvisning.

Såsom TR:n funnit är BABEA:s talan en arrendetvist som skall handläggas av fastighetsdomstol. Rätt domstol är då Stockholms TR, fastighetsdomstolen.

HovR:n borde med hänsyn till det anförda ha hänvisat tvisten till denna domstol.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut hänvisar HD målet till Stockholms TR, fastighetsdomstolen.