NJA 1993 s. 188

Vitesförbud enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken. Konkurrensbegränsningsklausul i ett avtal, enligt vilken ett aktiebolag förbundit sig att ej utöva viss verksamhet, har i visst fall ansetts kunna göras gällande även mot annat bolag inom samma koncern.

Gillette Sverige Aktiebolag (Gillette) är dotterbolag till The Gillette Company Ltd, USA, och ingår i Gillettekoncernen som tillverkar rakhyvlar, rakblad och andra rakvårdsprodukter. Gillette har sålt koncernens produkter i Sverige alltsedan 1920-talet. Sedan februari 1988 har Gillette haft ett avtal med Praktisk Marknadsföring PM Sälj Aktiebolag (PM) avseende vissa säljfrämjande aktiviteter som PM skall utföra för Gillettes räkning. I avtalet föreskrevs att PM skulle söka upp och förmå detaljister i Sverige att tillhandahålla, exponera och på annat sätt bidra till en aktiv marknadsföring av Gilletteprodukterna. På grund härav fick PM tillgång till Gillettes marknadsföringsmateriel, uppgifter om marknadstäckning, marknadsföringskampanjer och strategi m m. På grund av den förhärskande konkurenssituationen förband sig PM i avtalet att under avtalstiden och för en ytterligare tid härefter om sex månader inte utföra tjänster för andra som marknadsför eller säljer bl a rakvårdsprodukter. I brev d 11 juni 1992 sade Gillette upp avtalet med PM till d 31 dec 1992.

Gillette ansökte om stämning på PM vid Södra Roslags TR d 23 dec 1992 och yrkade därvid bl a att TR:n måtte förbjuda PM att före d 1 juli 1993 utföra säljaktiviteter för Gillettes konkurrent Warner-Lambert Scandinavia AB eller annan som är verksam inom området för tillverkning, distribution eller försäljning av rakvårdsprodukter. Detta yrkande framfördes även som ett särskilt yrkande i enlighet med 15 kap 3 § RB, varvid det gjordes gällande att det förelåg fara i dröjsmål. I beslut samma - dag fann TR:n att Gillette hade visat sannolika skäl för ovannämnda yrkande och biföll det särskilda yrkandet utan att först höra PM.

G M Manico Aktiebolag (Manico) är ett systerbolag till PM. Båda bolagen ägs av Mani-M Aktiebolag, som i sin tur ägs av G.M.. Denne är också ensam styrelseledamot i samtliga tre bolag.

Gillette ansökte vid TR:n om stämning å Manico.

TR:n (rådmannen Cederberg) anförde i beslut d 24 febr 1993: I detta mål hävdar nu Gillette att PM numera inte har några anställda samt att ca 20 säljare från PM gått över till Manico och i detta bolag fr o m d 11 jan 1993 återupptagit sin verksamhet i form av säljaktiviteter avseende rakvårdsprodukter för Warner-Lambert. Dessa påståenden har i huvudsak lämnats obestridda av Manico.Yrkanden m m.

Gillette har i detta mål bl a framställt följande yrkanden.

1. Det yrkas att TR:n måtte förbjuda Manico att före d 13 juni 1993 utföra några säljaktiviteter eller andra tjänster för Warner-Lambert Scandinavia AB eller annan som är verksam inom området för tillverkning, distribution eller försäljning av rakvårdsprodukter. Detta yrkande har även framställts särskilt med stöd av 15 kap 3 § RB, varvid alltså yrkats att TR:n omedelbart och vid vite av 1 miljon kr skulle förbjuda Manico att utföra ovannämnda aktiviteter.

2. Det yrkas att TR:n måtte förbjuda Manico att utnyttja eller röja Gillettes företagshemligheter, främst distributionsförteckning och säljcykel/uppföljningsresultat. Detta yrkande har även framställts särskilt med stöd av 13 § lagen om skydd för företags hemligheter, varvid alltså yrkats att Manico måtte förbjudas att - intill dess målet slutligt avgjorts eller annat förordnats - utföra ytterligare angrepp på Gillettes företagshemligheter vid vite av 1 miljon kr.

Manico har i avgivet svaromål helt bestritt bifall till Gillettes yrkanden.

Gillette har bl a anfört följande. Den säljfrämjande verksamhet avseende rakvårdsprodukter som PM tidigare bedrivit har efter TR:ns beslut d 23 dec 1992 övertagits av Manico. Manico har tidigare inte befattat sig med dylik verksamhet. Detta arrangemang har endast kommit till för att komma runt TR:ns beslut att förbjuda PM att utföra säljaktiviteter åt Warner- Lambert.

Manico har bl a anfört följande. Någon grund för att förbjuda Manico att sälja rakvårdsprodukter i enlighet med det utfärdade förbudet mot PM föreligger inte. Genom ett avtal av d 11 jan 1993 försäljer Manico för Bostik AB:s räkning bl a rakvårdsprodukter. Det föreligger inte något kontraktsliknande förhållande mellan Manico och PM, såvitt avser den verksamhet Manico bedriver enligt avtalet med Bostik AB. Det måste betraktas som uteslutet att Manico på grund av ett avtal mellan Gillette och en helt utomstående part inte skulle äga rätt att driva verksamhet i enlighet med avtalet med Bostik.

Det bestreds också att Manico hade för avsikt att sprida Gillettes eventuella företagshemligheter.

Skäl. TR:n har tagit i övervägande vad handlingarna i målet innehåller.

Svensk rätt känner inte någon begränsning, såvitt avser en persons rätt att med annan bedriva konkurrerande verksamhet. Utgångspunkten för den fortsatta bedömningen blir alltså att något förbud att bedriva viss verksamhet inte bör meddelas med mindre än att ett konkurrensbegränsningsavtal föreligger mellan parterna. Något sådant avtal föreligger inte mellan Gillette och Manico.

I detta mål måste emellertid följande mycket speciella förhållanden beaktas. Manico måste anses som PM mycket närstående. Detta bolag har slutit ett konkurrensbegränsningsavtal med Gillette. Arrangemanget att "tömma" PM och låta anställda i PM flytta över till systerbolaget Manico och där fortsätta säljaktiviteterna avseende rakvårdsprodukter för Warner-Lamberts räkning kan för närvarande inte uppfattas som något annat än att söka komma runt dels konkurrensbegränsningsklausulen mellan PM och Gillette och dels TR:ns beslut av d 23 dec 1992. På grund härav anser TR:n att det föreligger sannolika skäl för Gillettes yrkande om förbud enligt 1. Det kan också skäligen befaras att Manico genom att utöva verksamheten avseende rakvårdsprodukterna avsevärt försvårar utövningen av Gillettes rätt.

TR:n finner också att Gillette visat sannolika skäl för att företagshemligheter angripits enligt lagen om skydd för företagshemligheter och att det skäligen kan befaras att Manico genom att fortsatta angreppet förringar värdet av företagshemligheten.

TR:n bifaller således Gillettes särskilda yrkanden

dock med begränsningen att yrkandet enligt 13 § lagen om skydd för företagshemligheter endast bifalles i den utsträckning det preciserats.

Slut. 1. TR:n förbjuder enligt 15 kap 3 § RB G. M. Manico Aktiebolag att vid vite om 1 miljon kr före d 13 juni 1993 utföra säljaktiviteter eller andra tjänster för Warner-Lambert Scandinavia AB eller annan som är verksam inom området för tillverkning, distribution eller försäljning av rakvårdsprodukter.

2. TR:n förbjuder jämlikt 13 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter G. M. Manico Aktiebolag - intill dess detta mål slutligen avgjorts eller annat förordnats - att vid vite om 1 miljon kr angripa Gillettes företagshemligheter, nämligen distributionsförteckning och säljcykel/uppföljningsresultat.

Manico anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns beslut.

Gillette bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Westlander, hovrättsrådet Karle och t f hovrättsassessorn Sjöberg, referent) anförde i beslut d 4 mars 1993: HovR:n delar TR:ns bedömning av frågan om förbud enligt 15 kap 3 § RB och fastställer därför TR:ns beslut i den delen.

En förutsättning för att meddela vitesförbud enligt 13 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter är att ansökan om vitesförbud enligt 11 § samma lag har gjorts. Gillette har inte fört sådan talan mot Manico och förutsättningar för ett interimistiskt vitesförbud föreligger således inte. TR:ns beslut om förbud i punkten 2 undanröjs därför.

Manico (ombud advokaten S.N.o.D.) anförde besvär och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut om vitesförbud enligt 15 kap 3 § RB.

Gillette (ombud advokaten T.L.) bestred ändring.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tor Olsson, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Genom vad i målet förekommit är det sannolikt att Manico medvetet medverkat till Praktisk Marknadsföring PM Sälj Aktiebolags brott mot konkurrensbegränsningsklausulen med Gillette på ett sådant sätt att det föreligger sannolika skäl för Gillettes anspråk på att Manico skall förbjudas att bedriva verksamhet i strid med klausulen. Det kan också skäligen befaras att Manico genom att utöva verksamheten avseende rakvårdsprodukterna försvårar utövningen av Gillettes rätt eller väsentligt förringar dess värde. HovR:ns beslut avseende vitesförbud enligt 15 kap 3 § RB bör därför stå fast.

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.

HD (JustR:n Bengtsson, Lind, Gad, Svensson och Lambe, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Konkurrensbegränsningsklausulen i det mellan Gillette och Praktisk Marknadsföring PM Sälj Aktiebolag (PM) träffade avtalet gäller enbart mellan avtalsparterna och kan i princip inte göras gällande mot Manico. Vad som hittills förekommit i målet får emellertid anses ge vid handen att PM och Manico - systerbolag i samma ägares hand och med samma ledning - samverkat i syfte att kringgå konkurrensbegränsningsklausulen. Detta förhållande medför att Gillette har rätt att ställa samma krav på Manico som Gillette tidigare ställt på PM att upphöra med verksamhet i strid mot klausulen. Med hänsyn härtill och då det kan skäligen befaras att Manico genom att utöva verksamheten avseende rakvårdsprodukterna försvårar utövningen av Gillettes rätt eller väsentligt förringar dess värde föreligger förutsättningar att meddela Manico vitesförbud enligt 15 kap 3 § RB. HovR:ns beslut skall alltså fastställas.

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga.