RH 1994:138

Talan enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken om förbud vid vite att avverka skog på utmätt fastighet har lämnats utan bifall, eftersom avverkning på utmätt fastighet är belagd med straffansvar och vite inte utan särskilt lagstöd får föreläggas när straff är utsatt.

I ansökan till Örnsköldsviks tingsrätt yrkade Norrlands Hypoteksförening att tingsrätten enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken skulle vid vite förbjuda ägaren av fastigheten Örnsköldsvik Västergensjö 2:9 i Örnsköldsviks kommun att avverka skog på fastigheten.

Till stöd för sin talan åberopade föreningen i huvudsak följande. Fastigheten har den 10 januari 1994 förklarats utmätt för föreningens fordran hos en tidigare ägare av fastigheten. Det kan skäligen befaras att den nye fastighetsägaren P.L. låter avverka skog på fastigheten för att undvika personlig ekonomisk skada.

Örnsköldsviks tingsrätt (1994-11-28, rådmannen Karl-Ivar Andersson) lämnade föreningens talan utan bifall och anförde följande i skälen.

Av utredningen framgår att fastigheten Örnsköldsvik Västergensjö 2:9 utmätts för föreningens fordran om 228 603 kr jämte ränta och kostnader. - I 12 kap. 6 § utsökningsbalken föreskrivs bl.a.: Ägare till utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att överlåta tillbehör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, bedriva grus- eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna eller förändra fastigheten. Om ej annat följer av 8 eller 9 §, får han i övrigt tillgodogöra sig vanlig avkastning till dess fastigheten har sålts och skall tillträdas av köparen. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande gröda eller annan avkastning som har förklarats ingå i försäljningen. - Tingsrätten finner, mot bakgrund av det nyss anförda, att det inte kan anses påkallat med en ytterligare säkerhetsåtgärd av den art som föreningen begärt.

Föreningen överklagade beslutet och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan.

Hovrätten för Nedre Norrland (1994-12-02, hovrättsråden Christer Berg och Leif Similä samt hovrättsassessorn Kristina Bratteberg, referent) lämnade överklagandet utan bifall och yttrade följande i skälen:

Enligt 17 kap. 13 § första stycket brottsbalken gäller att otillåten avverkning på en utmätt fastighet är straffbelagd. Av förarbetena till viteslagen (prop. 1984/85:96 s. 115) och av rättspraxis kan utläsas att vite enligt en allmän princip inte utan särskilt lagstöd får föreläggas då straff är utsatt (jfr även bestämmelsen i 9 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken). Sådant särskilt lagstöd saknas i förevarande fall. Redan på grund härav kan föreningens yrkande om vitesförbud inte vinna bifall.

Målnummer Ö 617/94