NJA 1993 s. 566

Ombud för en tidigare tilltalad i mål om ansvar för sexualbrott har tillåtits att använda sekretessbelagda uppgifter i det målet för att tillvarata klientens rätt vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

HovR:n

Mölndals TR dömde d 19 juli 1991 O.G. för sexuellt utnyttjande av underårig m m.

På uppdrag av O.G. begärde S.W. hos TR:n att få ta del av samtliga sekretessbelagda handlingar i TR:ns akt.

TR:n (rådmannen Bärthel) meddelade d 16 okt 1992 följande beslut: TR:n finner att begärda handlingar, däri inbegripet videobandupptagning och bandupptagning av förhör vid huvudförhandlingen i målet, kan lämnas ut, dock med den inskränkningen att uppgifterna i handlingarna får användas endast för att O.G. skall kunna tillvarataga sin rätt vid svensk domstol.

S.W. anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade att de begärda handlingarna skulle lämnas ut till henne utan några sådana begränsningar som TR:n hade bestämt.

HovR:n (hovrättslagmannen Levén, hovrättsrådet Westerling, referent, och t f hovrättsassessorn Tisell) anförde i beslut d 11 dec 1992: I mål om ansvar för sexualbrott gäller enligt 9 kap 16 § sekretesslagen (1980:100) sekretess hos domstol för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. I 14 kap 9 § 1 st samma lag anges att, om sådan risk för skada, men eller annan olägenhet, som enligt bestämmelse om sekretess utgör hinder att lämna uppgift till enskild, kan undanröjas genom förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, sådant förbehåll skall uppställas när uppgiften lämnas till honom.

TR:n har beslutat att de begärda handlingarna får lämnas ut till S.W.. HovR:n har därför endast att pröva om utlämnandet skall vara förknippat med något förbehåll.

S.W. har uppgett att hennes avsikt är att använda de sekretessbelagda uppgifterna vid utförandet av O.G:s talan inför den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

All handläggning vid den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna är hemlig. Vid sådant förhållande saknas anledning till begränsning av S.W:s rätt att använda de sekretessbelagda uppgifterna vid utförandet av O.G:s talan inför kommissionen. Vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är däremot förfarandet offentligt. För att undanröja den skaderisk som avses i 9 kap 16 § sekretesslagen är det därför påkallat att förknippa utlämnandet av de begärda handlingarna med ett förbehåll som innebär att de sekretessbelagda uppgifterna inte får användas vid denna domstol.

HovR:n ändrar endast på så sätt TR:ns beslut att HovR:n förordnar att uppgifterna i de handlingar som lämnas ut till S.W. även får användas för att tillvarata O.G:s rätt vid den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

S.W. anförde besvär och yrkade i första hand att de begärda handlingarna skulle lämnas ut till henne utan något förbehåll och i andra hand att hon skulle få använda handlingarna även vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, i vart fall under förutsättning att de belades med sekretess av denna domstol.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tegnér, föreslog i betänkande följande beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Knutsson, Lars K Beckman, Munck, Nilsson, referent, och Lennander) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Som domstolarna har funnit bör de begärda handlingarna lämnas ut till S.W. med förbehåll för att de får användas endast för att O.G:s rätt skall kunna tas till vara i rättsliga sammanhang.

När det gäller frågan om S.W. bör få använda handlingarna inte bara - som HovR:n funnit - vid svensk domstol och den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna utan även - som hon har begärt - vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beaktar HD följande.

I fall då ett enskilt klagomål mot Sverige skall behandlas av Europadomstolen domstolen - vilket för närvarande förutsätter att Europakommissionen eller en konventionsstat har hänskjutit målet dit - får klaganden en partsliknande ställning inför domstolen. Av bl a 1 kap 3 § 3 st sekretesslagen (1980:100) får anses följa att uppgifter av betydelse för domstolens prövning normalt kan åberopas från svenska statens sida i målet utan hinder av eljest gällande sekretess. Om klaganden till följd av ett förbehåll enligt sekretesslagen skulle vara förhindrad att åberopa sådana uppgifter, skulle detta vara mindre väl förenligt med den princip om "equality of arms" som Europadomstolen i sin rättskipning har slagit vakt om såsom en grundläggande förutsättning för en rättvis rättegång. Det kan också ifrågasättas om ett sådant förbehåll skulle vara förenligt med artikel 25:1 sista meningen i Europakonventionen, enligt vilken staterna förbinder sig att inte på något sätt förhindra ett effektivt utövande av den enskilda klagorätten.

Med hänsyn till det anförda finns det i allmänhet inte skäl att låta ett förbehåll enligt sekretesslagen hindra klaganden att använda uppgifter inom ramen för ett förfarande inför Europadomstolen, om klaganden har begärt att få använda uppgifterna på sådant sätt. Detta gäller så mycket mera som domstolens ordförande kan besluta att kommissionens rapport och andra handlingar inte skall vara tillgängliga för allmänheten (se artiklarna 29:3 och 56:2 i domstolens arbetsordning) och domstolen, låt vara i yttersta undantagsfall, även kan besluta att en förhandling inte skall vara offentlig (se artikel 18 i samma arbetsordning). Det bör tillfogas att den sekretess som gäller för uppgifterna enligt sekretesslagen inte rubbas, även om uppgifterna skulle förebringas vid en offentlig förhandling inför Europadomstolen. Bestämmelserna i 12 kap 3 § sekretesslagen tar nämligen sikte endast på svenska domstolar.

På grund av det anförda finner HD att S.W. bör få använda de ifrågavarande uppgifterna även vid Europadomstolen.

Domslut

HD:s avgörande. HD ändrar HovR:ns beslut på det sättet att uppgifterna i de handlingar som lämnas ut till S.W. får användas för att tillvarata O.G:s rätt även vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.