NJA 1995 s. 175

Resning har ansetts inte kunna meddelas beträffande beslut under rättegången om beslag.

HD

(Jfr 1993 s 108)

I mål mellan allmän åklagare och A.I. om ansvar för varusmuggling meddelade Ängelholms TR d 27 juli 1994 beslut om beslag avseende en husbil och reaktordelar. A.I. överklagade beslutet i HovR:n över Skåne och Blekinge, som d 5 aug 1994 fastställde beslutet. Sedan A.I. överklagat HovR:ns beslut, fann HD i beslut d 22 sept 1994 ej skäl att meddela prövningstillstånd. HovR:ns beslut skulle därför stå fast.

A.I. ansökte i HD om resning. Ärendet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Gladh, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: A.I. har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning. HD lämnar därför resningsansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Heuman, Freyschuss, referent, Nyström, Lambe och Thorsson) fattade följande slutliga beslut: A.I. kan utan hinder av HovR:ns beslut hos TR:n påkalla ny prövning av frågan om beslaget. Beslutet är därför inte av beskaffenhet att kunna bli föremål för resning.

HD avvisar resningsansökningen.

HD:s beslut meddelades d 28 mars 1995 (nr SÖ 48).