NJA 1995 s. 502

Prövningstillstånd i HovR. Då det - särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning - ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att olika frågor beträffande tillämpningen av skuldsaneringslagen prövas i högre rätt har HD meddelat tillstånd till prövning i HovR av mål angående skuldsaneringslagen.

TR:n

B.Z. född 1958, ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Södermanlands län om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten avslog genom beslut d 8 sept 1994 ansökningen.

B.Z. överklagade beslutet i Fskilstuna TR och yrkade att beslutet skulle undanröjas och ärendet återförvisas till kronofogdemyndigheten.

Domskäl

TR:n (rådmannen Knutar) anförde i beslut d 27 okt 1994: Enligt utredningen vid kronofogdemyndigheten uppgår B.Z:s skulder till omkring 202 000 kr. B.Z. är förhållandevis ung och hans arbetslöshet kan inte antas vara bestående. Hans nuvarande inkomstförhållanden torde medge visst, om än begränsat, betalningsutrymme. Såsom kronofogdemyndigheten angett kan någon säker prognos för hur B.Z:s inkomstförhållanden och betalningsförmåga utvecklas under överskådlig tid för närvarande inte göras.

TR:n lämnar överklagandet utan bifall.

Svea HovR

B.Z. överklagade i Svea HovR med samma yrkande som i TR:n.

HovR:n (hovrättsråden Widebäck, Lampa, referent, och Fenborn) meddelade d 12 jan 1995 följande beslut: HovR:n meddelar inte prövningstillstånd. TR:ns beslut skall därför stå fast.

HD

B.Z. överklagade och yrkade att HD skulle meddela tillstånd till målets prövning i HovR:n.

Riksskatteverket anförde i yttrande bl a: Skuldsaneringslagen innebär ett nytt rättsinstitut som omfattar en stor mängd svåra bedömnings- och rättsfrågor. I lagens förarbeten överlämnas frågor i flera fall till rättstillämpningen. Detta gäller särskilt prövningen av skälighet. - Mot denna bakgrund föreligger ett stort behov av vägledande utslag från domstolarna för att en enhetlig tillämpning av lagen skall uppnås. - I detta fall är främst tre problemställningar aktuella, det kvalificerade insolvensrekvisitet och svårigheten att göra en prognos avseende gäldenärens betalningsförmåga samt skuldernas uppkomst.

Verket tillstyrkte att tillstånd till målets prövning meddelades.

HD (JustR:n Vängby, Magnusson, Freyschuss, referent, Munck och Lennander) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Skuldsaneringslagen trädde i kraft d 1 juli 1994. Lagen förutsätter att de tillämpande myndigheterna gör sina bedömningar i enlighet med relativt generellt hållna regler. I detta mål aktualiseras olika frågor angående förutsättningarna för skuldsanering. Särskilt med hänsyn till att det är fråga om ny lagstiftning får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att dessa frågor prövas i högre rätt. På grund härav bör tillstånd meddelas till målets prövning i HovR:n.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n.

HD:s beslut meddelades d 22 maj 1995 (nr SÖ 84).

Målet redovisas även i notisavdelningen, not C 20.