NJA 1996 s. 269

Fråga om behörig företrädare för aktiebolag efter det att dess konkurs avslutats med överskott.

Stockholms TR

Z.G. P.G. C.G. C.G. och B.G. ansökte vid Stockholms TR om stämning på Consensus Förvaltning AB och yrkade förpliktande för bolaget att till dem utge vissa kapitalbelopp jämte ränta. Stämningsansökningarna kom in till TR:n d 28 april 1995.

I TR:n antecknades att Consensus Förvaltning AB hade försatts i konkurs d 21 maj 1992, att konkursförvaltaren, som underrättats om rättegången, förklarat sig inte ha för avsikt att inträda i processen samt att konkursen avslutats genom slutligt beslut i TR:n d 10 aug 1995.

TR:n (rådmannen Marcus) meddelade d 20 sept 1995 följande slutliga beslut: Om aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott är bolaget enligt 13 kap 19 § I st aktiebolagslagen upplöst, när konkursen avslutas. I enlighet härmed har Consensus Förvaltning AB upplösts d 10 aug 1995, dvs under målets handläggning i TR:n.

Som fastslagits i rättsfallet NJA 1979 s 700 gäller som huvudregel att på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och därmed partshabilitet. Från denna regel har emellertid, som redovisas i nämnda rättsfall, i rättspraxis gjorts vissa undantag.

Någon omständighet på grund varav i förevarande fall undantag skulle göras från huvudregeln föreligger inte. Sedan Consensus Förvaltning AB blivit upplöst har det sålunda inte längre varit behörigt att vara part i målet. Då någon behörig svarandepart inte längre finns skall därför käromålen från Z.G. P.G. C.G. C.G. samt B.G. avvisas.

Z.G. och medparter överklagade beslutet i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle, med undanröjande av TR:ns beslut, återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning. Till grund för yrkandet anförde klagandena bl a att deras talan vid TR:n avsåg skadestånd på grund av vårdslös skatterådgivning, att deras anspråk mot bolaget täcktes av försäkring som bolaget tecknat och att de inte på annat sätt än genom en rättegång kunde erhålla den ersättning som täcktes av försäkringen.

HovR:n (hovrättslagmannen Eklycke, hovrättsrådet Envall, referent, och tf hovrättsassessorn Bentelius-Egelrud) anförde i beslut d 10 jan 1996: Enligt en i praxis fastslagen huvudregel saknar, som TR:n har angett, ett aktiebolag rättskapacitet när det har upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (se NJA 1979 s 700). Omständigheterna i målet är, som TR:n funnit, inte sådana att det finns skäl till undantag från huvudregeln (jfr NJA 1987 s 552).

HovR:n lämnar därför överklagandet utan bifall.

Z.G. och medparter (ombud advokaten M.L.) överklagade med yrkande att HD skulle återförvisa målet till TR:n.

HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Konradsson, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Klagandena har anfört att då Consensus Förvaltning AB:s konkurs avslutades d 10 aug 1995 förelåg överskott, varför bolagsstämman d 18 sept 1995 beslöt att bolaget skulle träda i likvidation. Det har därför inte förelegat grund för att avvisa käromålen.

Om ett aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott är bolaget enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) upplöst när konkursen avslutas. Avslutas konkursen med överskott åligger det enligt 2 st samma § bolagsstämman att inom en månad från det att konkursen avslutades besluta att bolaget skall träda i likvidation. Om det inte fattas ett sådant beslut, förordnar enligt 13 kap 4 a § 1 st 1 Patent- och registreringsverket att bolaget skall träda i likvidation. Frågan om likvidation tas upp av verket självmant eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda bolaget.

Av handlingarna framgår dels att bolagets konkurs avslutats med ett överskott, dels att bolagsstämman, vid tidpunkten för TR:ns beslut, hade fattat beslut om att bolaget skulle träda i likvidation. Bolaget bestod således alltjämt som rättssubjekt och företräddes fram till dess att likvidator utsetts av ordinarie ställföreträdare och därefter av likvidatorn. TR:n har därför inte ägt avvisa käromålen på angiven grund. Vid sådant förhållande skall TR:ns beslut undanröjas och målet visas åter till TR:n för erforderlig behandling.

Domslut

HD:s avgörande. Med upphävande av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut och visar målet åter till TR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Knutsson, Jermsten, referent, Sokrud, Svensson och Westlander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 25 april 1996 (nr SÖ 82).