NJA 1987 s. 552

Sedan aktiebolags konkurs avslutats utan överskott och bolaget således enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) var upplöst, väcktes mot bolaget talan om skadestånd på grund av arbetsskada under hänvisning till att vid olyckstillfället gällde en av bolaget tecknad ansvarighetsförsäkring. Sådana omständigheter har inte ansetts föreligga att det upplösta bolaget kunnat vara part i målet.

HD

(Jfr 1982 s 820 I och II)

I ansökan om stämning å Aquator Marin Aktiebolag, vilken inkom till Stockholms TR d 4 sept 1984, anförde M.A. bl a följande. Den 14 aug 1978 skadades M.A. allvarligt under arbete som hon utförde för bolagets räkning i samband med utläggning av en vattenledning mellan Landskrona och Ven. Bolaget hade i skilda hänseenden försummat att vidta åtgärder till förebyggande av denna olyckshändelse. Vid tiden för händelsen gällde en av bolaget tecknad ansvarighetsförsäkring. Bolaget gick sedermera i konkurs, som avslutades år 1981. För M.A. är det angeläget att nu få fastslaget att skadeståndsskyldighet åvilar bolaget - för att hon sedan skall kunna få ersättning för sina skador genom det försäkringsbolag hos vilket ansvarighetsförsäkringen var tecknad. Hon yrkar därför att TR:n måtte fastställa att bolaget är skyldigt att ersätta henne för de personskador hon ådrog sig vid olyckstillfället.

TR:n (chefsrådmannen Westlander) anförde i slutligt beslut d 24 okt 1984 bl a: Aquator försattes i konkurs d 4 juli 1979. Konkursen avslutades d 11 febr 1981 utan överskott. Därigenom är bolaget jämlikt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen upplöst sistnämnda dag. - Huvudregeln är att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och därmed partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag. I de av undantagsfallen där bolag uppträtt som svarande (se t ex NJA 1974 s 13) har bolagets partshabilitet grundats på det förhållandet att det förelegat en i författning stadgad skyldighet för bolaget som arbetsgivare att vara verksamt för viss tvists lösande. Någon sådan skyldighet är det inte fråga om i förevarande fall. Omständigheterna i förevarande fall är inte heller sådana att det ändock kan anses föreligga skäl att ålägga bolaget skyldighet att uppträda som part. M.A:s talan skall därför avvisas.

TR:n avvisade M.A:s talan.

M.A. anförde besvär i Svea HovR och yrkade att HovR:n måtte visa målet åter till TR:n för vederbörlig handläggning i sak.

HovR:n (hovrättsråden Gehlin, referent, Grahn och Westin) anförde i slutligt beslut d 29 jan 1985 bl a: Såsom TR:n funnit har Aquator Marin Aktiebolag upplösts d 11 febr 1981, i följd varav bolaget på skäl som TR:n anfört då förlorat sin rättskapacitet och därmed möjlighet att vara part i rättegång. TR:ns beslut att avvisa M.A:s talan var således riktigt.

HovR:n lämnade besvären utan bifall.

M.A. (ombud advokaten L.B.) anförde besvär och yrkade att HD måtte bifalla hennes i HovR:n förda talan.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Boqvist, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Som domstolarna funnit är huvudregeln att ett bolag som enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen upplösts genom avslutande av konkurs utan överskott saknar rättskapacitet. Där undantag från denna regel gjorts beträffande ett upplöst bolag i egenskap av svarande, har stöd härför funnits i form av att vissa skyldigheter har ålegat bolaget på grund av lagstadgande (jfr t ex NJA 1974 s 13). Någon sådan skyldighet är det ej fråga om i nu förevarande fall, varför det inte finns anledning att här göra undantag från huvudregeln. HovR:ns beslut skall därför fastställas.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer HovR:ns beslut.

HD (JustR:n Brundin, Palm, Ehrner, Lars K Beckman och Solerud, referent) fattade följande slutliga beslut: HD fastställer HovR:ns beslut.