NJA 1997 s. 854

Fråga huruvida rättegångskostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. 18 kap 8 § RB.

Sala TR

Alliance Assurance Co Ltd, La Union Y El Fenix Espanol S A, Phoenix Latino S A, Nacional Hispanica S A och Prevision Espana S A, samtliga hemmahörande i Spanien, i fortsättningen kallade Alliance Assurance och medparter, förde efter stämning å Sala International AB (Sala International) vid Sala TR den talan som framgår av TR:ns dom.

Domskäl

TR:n (lagmannen Ljungkvist samt rådmännen Lundqvist och Carlson) anförde i dom d 14 juli 1995: Yrkanden mm. Alliance Assurance och medparter har, som de slutligen bestämt sin talan, yrkat förpliktande för Sala International att till resp bolag betala följande belopp jämte ränta i spanska pesetas eller i svenska kronor efter kursen på betalningsdagen: Alliance Assurance Co Ltd 70 286 689, La Union Y El Fenix Espanol S A 133 830 199, Phoenix Latino S A 74 031 111, Nacional Hispanica S A 17 870 549, Prevision Espana S A 8 164 451 = 304 183 000.

Sala International har bestritt käromålet.

Som grund för sin talan har Alliance Assurance och medparter, som de slutligen bestämt sin talan, åberopat följande.

Mellan Exploracion Minera Espana S A (Exminesa) och Sala Iberica S A träffades i december 1974 avtal om tillverkning av en stor kulkvarn, två små kulkvarnar och en stångkvarn samt om tillhandahållande av expertis för övervakande av monteringen och igångsättningen av kvarnarna. På grund av inneboende fel överensstämde den stora kulkvarnen inte med det ändamål för vilket den kontrakterats. Felet bestod i att kuggarna i kuggdrevet inte hade tillräcklig tålighet för dragbelastningar. Detta berodde i sin tur på att enbart kuggflankerna och inte de radiella rotområdena mellan kuggarna hade härdats. Felet orsakade flera maskinhaverier. Till följd av haverier d 18 mars 1979 och d 13 juli 1980 led Exminesa skada, som ersatts av bolagets försäkringsgivare -Alliance Assurance och medparter - upp till det yrkade beloppet. Sala International är ansvarigt för den av Alliance Assurance och medparter ersatta skadan på följande alternativa grunder.

l. Sala International, som har utfört konstruktionen av kvarnarna och kuggdriften, har varit oaktsamt genom att tillhandahålla felaktiga specifikationer/ritningar för kuggdrevet och kuggringen i den stora kulkvarnen. Felet har bestått i att det inte har angetts vilken yta av kuggarna som skulle behandlas (härdas).

2.

Det har varit vårdslöst - vart för sig och sammantaget - av Sala International, som utfört konstruktionen av kuggdriften, att efter inspektion av kuggdrevet i den stora kulkvarnen efter haveriet d 18 mars 1979

- i rapporter d 3 april och d 11 juni 1979 inte påtala att någon härdning inte hade skett i botten på kuggarna eller i området mellan kuggarna samt att, beträffande åtgärder som skulle vidtas, inte ange att härdning skulle ske av detta område,

- i ett telex d 24 april 1979, efter uttrycklig fråga och trots påpekande att härdning av endast kuggflankerna medför problem vid för stora kvarnar, ange att härdning skulle ske endast av kuggflankerna och inte i botten på kuggarna eller mellan kuggarna.

Genom utbetalningarna av försäkringsersättningar till Exminesa har Alliance Assurance och medparter övertagit Exminesas rättigheter gentemot Sala International (s k automatisk subrogation).

Sala International har bestritt att bolaget på någon av de grunder Alliance Assurance och medparter har åberopat skulle vara ansvarigt för de skador Exminesa lidit till följd av maskinhaverierna d 18 mars 1979 och d 13 juli 1980.

Vidare har Sala International invänt att krav i vart fall har framställts för sent alternativt att rätten att framställa krav har gått förlorad på grund av s k estoppel enligt spansk rätt eller, för den händelse svensk rätt skall tillämpas, till följd av att Exminesa har beställt reparationer mot betalning och därigenom avstått från sin rätt.

TR:n har genom mellandom d 5 jan 1993 prövat Sala Internationals invändningar om att krav har framställts för sent alternativt att rätten att framställa krav har gått förlorad på grund av estoppel enligt spansk rätt eller till följd av att Exminesa beställt reparationer mot betalning och därigenom avstått från sin rätt.

I mellandomen fastställde TR:n att det inte på någon av de grunder som åberopats för Sala Internationals ansvar - vid den tiden även tre alternativa obligationsrättsliga grunder - förelåg någon skyldighet för Sala International att utge skadestånd till Alliance Assurance och medparter på grund av de aktuella maskinhaverierna. Svea HovR fastställde i dom d 22 dec 1994 TR:ns domslut. HovR:ns dom överklagades till HD. Sedan Alliance Assurance och medparter återkallat sitt överklagande avskrev HD målet d 10 febr 1995.

Alliance Assurance och medparter har därefter återkallat sin talan vid TR:n. Sala International har, under åberopande av 13 kap 5 § 1 st RB, yrkat att målet ändå skall prövas och att käromålet därvid skall ogillas på grund av utgången i mellandomsfrågan.

Vidare har Sala International fordrat ersättning för sin rättegångskostnad vid TR:n och i HovR:n med 2 547 703 kr, varav 1600 000 kr för ombudsarvode, 56 812 kr för ombudens utlägg för resor, uppehälle m m i samband med möten och förhandlingar, 16 158 kr för expeditionskostnader avseende telefon, telefax m m, 460 763 kr för arvode till av bolaget anlitade sakkunniga avseende konsultationer och utlåtanden angående spansk rätt samt 413 970 kr för bolagets eget arbete och utlägg i samband med detta.

Alliance Assurance och medparter har förklarat sig inte ha något att anföra med anledning av Sala Internationals yrkande om prövning och ogillande av käromålet. Frågan om ersättning för rättegångskostnad har överlämnats till TR:ns prövning med anmärkningen att det yrkade beloppet inte vitsordas. Som i och för sig skäligt ombudsarvode har angetts ett belopp i storleksordningen 1-1,1 milj kr. Som i och för sig skälig ersättning för Sala Internationals eget arbete har vitsordats högst 100 000 kr. Ombudens utlägg har vitsordats utom såvitt gäller en post om 11 516 kr 20 öre avseende resa till Stockholm för huvudförhandling i HovR:n d 23-d 25 nov 1994.1 fråga om "expeditionskostnaderna" har Alliance Assurance och medparter påpekat att varken något underlag för yrkandet eller ens någon sammanställning av kostnaderna i fråga har presenterats i kostnadsräkningen. Vad gäller arvodet till sakkunniga har Alliance Assurance och medparter framhållit att deras egna kostnader för konsultationer och utlåtanden angående spansk rätt uppgått till ca 267 000 kr samt att den omständigheten att Sala International - till skillnad från Alliance Assurance och medparter - ansett det nödvändigt att anlita två sakkunniga har medfört en kostnadsökning som inte kan vara ersättningsgill.

Parterna har beretts tillfälle att skriftligen utveckla och slutföra sin talan i frågan om ersättning för rättegångskostnad.

Domskäl. På grund av Sala Internationals yrkande härom skall målet prövas i sak och avgöras genom dom. Av utgången i mellandomsfrågan följer att käromålet vid denna prövning skall ogillas.

Eftersom Alliance Assurance och medparter har tappat målet, skall de solidariskt utge ersättning till Sala International för bolagets rättegångskostnad.

Ersättning för rättegångskostnad skall enligt 18 kap 8 § 1 st RB fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt; ersättning skall ock utgå för partens arbete och tidsspillan i anledning av rättegången.

När yrkad ersättning för rättegångskostnad inte har medgetts eller vitsordats av den som är skyldig att utge ersättningen får det anses ankomma på den som är berättigad till ersättning att lämna så utförliga uppgifter om vad kostnaden avser att de, i förening med vad som i övrigt är känt för rätten, ger ett tillräckligt underlag för bedömning av det yrkade beloppets skälighet. Är uppgifterna inte tillräckligt utförliga får detta gå ut över den som har framställt yrkandet.

Vad gäller den av Sala International yrkade ersättningen för ombudsarvode har i ombudens kostnadsräkning endast lämnats allmänna uppgifter om målets art och omfattning. Någon redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller vilken tid som har gått åt för dessa har inte lämnats. Sala Internationals uppgifter ger under sådana förhållanden, även om hänsyn tas till vad som i övrigt är känt för rätten, inte tillräckligt underlag för att bolaget skall kunna tillerkännas ersättning för ombudsarvode med högre belopp än vad som har vitsordats av Alliance Assurance och medparter. Ersättning till Sala International för ombudsarvode kan därför inte utgå med mera än 1,1 milj kr.

Den yrkade ersättningen för ombudens utlägg har godtagits av Alliance Assurance och medparter med undantag för kostnaden för resa till Stockholm i samband med huvudförhandlingen i HovR:n. Det belopp som har yrkats för denna resa får enligt TR:ns bedömning, även om det är högt i jämförelse med andra i kostnadsräkningen upptagna utlägg för resekostnader, anses skäligt. Ersättning till Sala International för ombudens utlägg skall således utgå med yrkade 56 812 kr.

Även den yrkade ersättningen för "expeditionskostnader" får anses skälig med hänsyn till målets art och omfattning, den tid målet har pågått samt de kontakter med sakkunniga och andra personer i utlandet som har varit nödvändiga.

Det finns inte anledning att ifrågasätta att Sala Internationals kostnad för anlitande av sakkunniga har uppgått till yrkade 460 763 kr. Hela denna kostnad får, med hänsyn till den betydelse de sakkunnigas utlåtanden och deras utsagor vid huvudförhandlingen inför TR:n har haft för utgången i målet, anses ha varit skäligen påkallad för tillvaratagande av Sala Internationals rätt. Sala International skall således tillerkännas ersättning med yrkat belopp för arvode till de sakkunniga.

Vad slutligen gäller den av Sala International yrkade ersättningen för eget arbete och utlägg i samband med detta har, liksom i fråga om ombudsarvodet, inte lämnats någon närmare redogörelse för vilket arbete som utförts eller vilken tid som har gått åt för detta. Någon specifikation av bolagets utlägg har inte heller lämnats. Med hänsyn till den tid målet har pågått och de frågor av bl a teknisk art som har varit aktuella i detta är det dock tydligt att Sala Internationals eget arbete och utlägg har dragit en betydligt högre kostnad än den som har vitsordats av Alliance Assurance och medparter. Ersättning till Sala International för eget arbete och egna utlägg bör enligt TR:ns bedömning skäligen utgå med 250 000 kr.

Sammanfattningsvis skall således Alliance Assurance och medparter förpliktas att ersätta Sala International för rättegångskostnad vid TR:n och i HovR:n med (1100 000 + 56 812 + 16 158 + 460 763 + 250 000=) 1 883 733 kr.

Domslut

Domslut.

1.

Käromålet ogillas.

2.

Alliance Assurance Co Ltd och medparter skall solidariskt ersätta Sala International AB för rättegångskostnad med 1 883 733 kr, varav 1 100 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt lag.

Svea HovR

Sala International överklagade i Svea HovR och yrkade i själva saken att HovR:n skulle helt bifalla bolagets vid TR:n framställda yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Alliance Assurance och medparter yrkade anslutningsvis att HovR:n skulle nedsätta det av TR:n utdömda beloppet avseende rättegångskostnader till 1 539 970 kr.

Partssidorna bestred varandras yrkanden.

HovR:n (hovrättslagmannen Victor, hovrättsråden Hesser och Swahn, referent, samt tf hovrättsassessorn Gustavson) anförde i slutligt beslut d 6 dec 1995: Sala International har i HovR:n förebringat ytterligare material i form av arbetsredogörelser och uppgifter om ungefärlig tidsåtgång.

HovR:n finner inte anledning att ifrågasätta innehållet i det av Sala International här åberopade materialet såsom sådant. Enligt 18 kap 8 § RB har HovR:n emellertid att bedöma om den av bolaget yrkade ersättningen för rättegångskostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt.

Med beaktande av vad parterna här anfört till stöd för sina respektive yrkanden och vid en samlad bedömning av målet finner HovR:n inte tillräckliga skäl att ändra TR:ns dom. Såväl Sala Internationals som Alliance Assurances och medparters överklagande skall därför lämnas utan bifall.

HovR:n lämnar överklagandena utan bifall.

Sala International (ombud advokaterna T.W-N. och P.I.) överklagade och yrkade i själva saken fullt bifall till sitt vid TR:n framställda yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Alliance Assurance och medparter (ombud för samtliga advokaten A.C.) bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Johnsson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl: Sala International AB:s (Sala) talan i HD avser ytterligare ersättning för rättegångskostnader med dels 500 000 kr för ombudsarvode, dels 163 970 kr för eget arbete och egna utlägg utöver den av domstolarna bestämda ersättningen om 1 100 000 kr respektive 250 000 kr.

Enligt 18 kap 8 § RB skall ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Ersättning skall också utgå för partens arbete och tidsspillan i anledning av rättegången.

En förutsättning för att en part skall tillerkännas begärd ersättning, när motparten inte har medgett eller vitsordat hela det yrkade beloppet, är att det i målet presenteras en redogörelse för arbete och andra kostnader som är så utförlig att den tillsammans med vad som i övrigt är känt för domstolen ger ett tillräckligt underlag för bedömning av anspråkets skälighet. Kravet på arbetsredogörelsen varierar beroende på målets karaktär. I enkla och mindre tidskrävande mål kan det vara tillräckligt med en kortfattad redogörelse för olika arbetsmoment. Är målet däremot, som i det nu förevarande fallet, omfattande och den begärda ersättningen hög bör i allmänhet större krav kunna ställas på arbetsredogörelsen. Det kan också krävas en utförligare redogörelse beträffande sådant arbete som domstolen inte själv har möjlighet att bilda sig en uppfattning om.

Den av Sala till TR:n ingivna kostnadsräkningen innehåller endast en mycket kortfattad och summarisk arbetsredogörelse. Kostnadsräkningen kompletterades i HovR:n med en specifikation över huvudsakliga åtgärder som vidtagits av Salas ombud under åren 1987-1995 med angivande av ungefärlig tidsåtgång för respektive år. Rörande Salas eget arbete lämnades en specifikation över nedlagd tid under åren 1986-1994. Av kompletteringen framgår vilken timersättning Sala har begärt för eget arbete och för ombudens arbete. Salas egna utlägg har inte preciserats närmare. Den yrkade ersättningen innefattar inte endast rättegångskostnader som uppkommit vid TR:n utan också kostnader i HovR:n med anledning av överklagandet av mellandomen. Det framgår inte av handlingarna hur stor del av ersättningen som är hänförlig till rättegången i HovR:n.

Den begärda timersättningen är skälig och det finns inte anledning ifrågasätta att Sala och dess ombud har lagt ner den tid på målet som bolaget har uppgett i HovR:n.

För bifall till yrkandet om ersättning för arbete krävs också att omfattningen av arbetet har varit rimlig i förhållande till målets art och omfattning.

Målet har varit av komplicerad art och pågått under lång tid. TR:n har varit väl insatt i målet och är den instans som har haft de bästa förutsättningarna att bedöma vilka åtgärder som vid varje tidpunkt varit erforderliga för processen där. Även med beaktande av de ytterligare uppgifter som har tillförts målet efter TR:ns avgörande finns inte tillräckligt underlag för en annan bedömning än den TR:n gjort. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. HD lämnar överklagandet utan bifall.

HD (JustR:n Gregow, Lars K Beckman, referent, Danelius och Lambe) fattade följande slutliga beslut, i vilket Sala International benämndes Sala: Skäl: Enligt 18 kap 8 § RB skall ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförandejämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Ersättning skall enligt samma lagrum också utgå för partens arbete och tidsspillan i anledning av rättegången.

Regleringen i 18 kap 8 § RB innebär att en kostnad, i den mån den inte är medgiven av motparten, inte kan ersättas utan att den anses skälig med hänsyn till vad den avser. Det är alltså inte tillräckligt att beloppet inte framstår såsom oskäligt. Beträffande kostnad för ombudsarvode är att beakta att ersättningen härför inte - såsom är fallet med ersättning till rättshjälpsbiträde - i första hand skall bestämmas efter nedlagd tid. Sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till bl a målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Därvid kan även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten.

Det är tydligt att den domstol vid vilken rättegångskostnader har uppkommit har de bästa förutsättningarna för att bedöma skäligheten av yrkat belopp. Men även för den domstolen måste det i vissa mål vara svårt att med någon större säkerhet avgöra den närmare omfattningen av det arbete som målet krävt för ett ombud. Detta gäller särskilt i mera omfattande mål som pågått under längre tid. Det kan i allmänhet inte krävas att en part, för att erhålla ersättning för sin ombudskostnad, i detalj redogör för det arbete som utförts, vare sig i fråga om nedlagd tid eller beträffande vidtagna åtgärder (jfr Wiklund, God advokatsed, 1973, s 357ff). Svårigheterna att avgöra skälighetsfrågan blir givetvis än större för en överinstans, särskilt ifall enbart rättegångskostnadsfrågan överklagas. Det kan därför i många fall finnas anledning för en domstol att godta ett ersättningsyrkande, trots att möjlighet saknas att helt överblicka det arbete som målet har påkallat.

Salas talan i HD avser ytterligare ersättning för rättegångskostnader med dels 500 000 kr för ombudsarvode, dels 163 970 kr för eget arbete och egna utlägg utöver den av domstolarna bestämda ersättningen om 1 100 000 kr respektive 250 000 kr.

Som ytterligare underlag för de vid TR:n framställda yrkandena om ersättning för rättegångskostnader har Sala i HovR:n lämnat dels en specifikation beträffande ombudsarvodet av huvudsakliga åtgärder vidtagna under åren 1987-1995 samt av ungefärlig tidsåtgång och kostnad för respektive år (totalt 1 118 timmar och en genomsnittlig timkostnad av 1 431 kr), dels en specifikation av den tid som lagts ned av bolagets egna befattningshavare (totalt 728 timmar å 500 kr eller sammanlagt 364 000 kr, vartill kommer ersättning för inte specificerade utlägg).

Det finns ingen anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som Sala lämnat. Skäligheten av de timkostnader som framgår av specifikationerna kan inte heller sättas i fråga. Det är dock av intresse att framhålla att beloppen inte inkluderar mervärdesskatt.

Målet har varit av komplicerad art och pågått under lång tid (1987-1995). Tvisteföremålets värde var, såsom kärandena slutligt bestämde sin talan, ca 17 miljoner kr. Kärandena anförde ett flertal olika omständigheter som alternativa grunder för sina yrkanden. I målet aktualiserades frågor om svensk eller spansk lag skulle tillämpas i olika delar av målet. Oenighet mellan parterna i dessa frågor har föranlett en omfattande utredning om innehållet i svensk internationell privaträtt och om innehållet i spansk rätt. TR:n meddelade en mellandom d 5 jan 1993. Sedan HovR:n i dom d 22 dec 1994 fastställt TR:ns domslut återkallade Alliance Assurance och medparter sin talan vid TR:n.

Med hänsyn till vad som förekommit får den av Sala yrkade kostnaden för ombudsarvode anses ha varit i sin helhet skäligen påkallad för tillvaratagande av Salas rätt. Även den av Sala yrkade ersättningen för eget arbete och egna utlägg får anses skälig.

På grund av det anförda skall Salas överklagande bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut förpliktar HD Alliance Assurance Co Ltd och medparter att solidariskt ersätta Sala International AB för rättegångskostnader --- i det genom TR:ns dom d 14 juli 1995 avgjorda målet med 2 547 703 kr, varav 1 600 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d 14 juli 1995 till dess betalning sker ---.

JustR Nyström var skiljaktig och anförde: Det finns inte anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som Sala lämnat rörande nedlagd arbetstid eller de timkostnader som kan framräknas av de till HovR:n ingivna specifikationerna.

Den kostnadsräkning som Sala ingav till TR:n var visserligen knapphändig och efter motpartens invändningar mot densamma uppehöll sig Sala i sin svarsskrift till TR:n endast vid att arbetet varit berättigat med hänsyn till målets storlek och komplexitet. TR:n har emellertid, med hänsyn till sin ingående kännedom om såväl det materiella innehållet i målet som det utdragna processuella förloppet, haft möjlighet att bedöma tidsåtgång och arbetsinsats från parternas sida och därmed om den angivna kostnaden - vare sig bedömningen utgått från en uppskattning av timantal, timkostnad eller arbetet i dess helhet - varit skäligen påkallad för tillvaratagande av i detta fall Salas rätt. Det får mot denna bakgrund förutsättas att TR:n ansett sig ha goda skäl för den nedsättning av de yrkade beloppen som skett. Att Sala i HovR:n lämnat kompletterande uppgifter i form av specifikationer kan inte heller sägas ändra underlaget på sådant sätt att anledning finns att göra en annan bedömning än den underrätterna gjort.

Överröstad härutinnan är jag i övrigt ense med majoriteten.

HD:s beslut meddelades d 29 dec 1997 (mål nr Ö 75/96).