NJA 1999 s. 253

Offentlig försvarare har tillerkänts ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg i samband med besök i häktet inför huvudförhandling i tingsrätt när den tilltalade erkänt och påföljdsfrågan var förhållandevis okomplicerad.

(Jfr 1997 s 586)

Eksjö TR

Allmän åklagare yrkade vid Eksjö TR ansvar å A.K., född 1973, 1) för stöld under påstående att A.K. i samråd och tillsammans med andra natten till d 13 mars 1996 genom inbrott berett sig tillträde till en butik i Eksjö och tagit en dator, en telefax, kontanter, kontokort, frimärken och nycklar, 2) för narkotikabrott, ringa, under påstående att A.K. d 13 mars 1996 olovligen innehaft 0,7 gram cannabisharts, 3) för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel under påstående att A.K. på kvällen d 29 febr 1996 i Eksjö försökt att bryta sig in i två parkerade personbilar med avsikt att olovligen taga och bruka dessa.

A.K. anhölls d 13 mars och häktades d 15 mars 1996. Advokaten B.S. förordnades till offentlig försvarare för A.K.. TR:n (ordf hovrättsassessorn Handmark) meddelade dom d 1 april 1996.

I domskälen anförde TR:n: A.K. har erkänt vad som lagts honom till last. Hans erkännande vinner stöd av övrig utredning. Gärningarna är att bedöma på sätt åklagaren har påstått. A.K. skall således dömas för stöld, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och ringa narkotikabrott.

A.K. förekommer sedan 1993 under fyra avsnitt i kriminalregistret. 1993 dömdes han till skyddstillsyn. I februari 1994 dömdes han för bland annat grov misshandel och olaga hot till fängelse ett år och två månader. Den tidigare skyddstillsynen undanröjdes vid detta tillfälle. Den 5 okt 1995 dömdes han för stöld och hot mot tjänsteman till skyddstillsyn med samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd vid detta tillfälle skulle fängelse i tre månader ha ådömts. Den 13 mars 1996 dömdes A.K. för häleri och ringa narkotikabrott varvid den tidigare ådömda skyddstillsynen från oktober 1995 undanröjdes och ett sammanlagt fängelsestraff om fyra månader utdömdes. A.K. har nu i omedelbar anslutning till att den förra domen meddelades i mitten på mars 1996 återfallit i tillgreppsrelaterad brottslighet. Han har också ånyo gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Enligt frivårdsmyndigheten föreligger inte skäl för en icke frihetsberövande påföljd. TR:n delar denna uppfattning och anser att A.K. för nu aktuell brottslighet skall ådömas ett särskilt fängelsestraff. Med beaktande av att A.K. återfallit i likartad brottslighet finner TR:n att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff om sex månader.

TR:n dömde A.K. för stöld, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och narkotikabrott till fängelse 6 mån.

B.S. yrkade ersättning för uppdraget som offentlig försvarare med 11 561 kr, varav för arbete under åtta timmar 7 632 kr, för tidsspillan, 2,5 tim vid besök i häktet och 1,5 tim vid huvudförhandling, 3 460 kr och för utlägg 469 kr.

TR:n anförde beträffande B.S:s ersättningsyrkande: Bengt. S har i målet yrkat ersättning för arbete i åtta timmar. Han har vidare yrkat ersättning för tidsspillan dels med två och en halv timme för besök i häktet i Jönköping och dels med en och en halv timme för resa till huvudförhandlingen i Eksjö. Han har vidare yrkat ersättning för utlägg. TR:n konstaterar att A.K. redan vid häktningsförhandlingen erkände stöld, två försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel samt ringa narkotikabrott. B.S. har i sin kostnadsräkning gjort gällande att han vid besöket på häktet gått igenom förundersökningen och stämningsansökningen med A.K.. TR:n anser inte att det för tillvaratagande av huvudmannens rätt varit nödvändigt för försvararen att besöka klienten i häktet. Huvudförhandling har pågått i 2 timmar och 40 minuter. Häktningsförhandlingen beträffande A.K. pågick 20 minuter. Även utöver att TR:n funnit besöket på häktet opåkallat föreligger skäl att med hänsyn till målets omfattning och art beträffande A.K. anse B.S. skäligen tillgodosedd med ett arvode motsvarande 6 timmars arbete. Han skall vidare tillerkännas yrkad ersättning för tidsspillan i anledning av inställelse till dagens förhandling samt utlägg vid denna resa.

TR:n tillerkände genom beslut i domen B.S. ersättning av allmänna medel med 7 177 kr 50 öre, varav 5 724 kr för arbete, 1 297 kr 50 öre för tidsspillan och 156 kr för utlägg.

B.S. överklagade TR:ns ersättningsbeslut i Göta HovR och yrkade att han skulle tillerkännas ersättning för försvaret av A.K. med ytterligare 4 382 kr, varav 1908 kr för arbete, 2 162 kr för tidsspillan och 312 kr för utlägg.

Domstolsverket bestred ändring.

HovR:n (hovrättsråden Nisser, Ström och Carl-Gustav Ohlson, referent) anförde i beslut d 18 juni 1997: Målet vid TR:n har varit av okomplicerad beskaffenhet i såväl skuld- som påföljdsfrågan. Annat har inte framkommit än att det med hänsyn därtill hade varit tillräckligt för tillvaratagande av A.K:s rätt att B.S. - utöver att sammanträffa med A.K. i samband med häktningsförhandlingen - hade tagit kontakt med honom per telefon och, som brukligt är, sammanträffat med honom i anslutning till huvudförhandlingen.

På grund härav och på de skäl TR:n i övrigt anfört fastställer HovR:n TR:ns beslut.

HD

B.S. överklagade och yrkade att HD med ändring av HovR:ns beslut skulle tillerkänna honom ersättning med ytterligare 4 382 kr.

Domstolsverket bestred ändring.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Arvefors, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Av det i TR:ns dom intagna beslutet framgår att TR:n satte ned den av B.S. yrkade ersättningen dels för att besöket hos A.K. i häktet inte kunde anses påkallat för att tillvarata A.K:s rätt med hänsyn till att denne hade erkänt de gärningar som lagts honom till last, dels för att målets art och omfattning inte heller utöver det arbete som lagts ned i anslutning till häktesbesöket motiverade arbete av den omfattning som är angiven i kostnadsräkningen. HovR:n gjorde inte ändring i TR:ns beslut.

Enligt 21 kap 7 § RB skall en försvarare med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt. Vidare anges i lagrummet att försvararen bör, så snart ske kan, genom överläggning med den misstänkte förbereda försvaret.

Enligt den vid TR:n ingivna kostnadsräkningen genomgick B.S. och A.K. vid häktesbesöket gemensamt förundersökningen och stämningsansökningen. När huvudmannen är häktad får ett sammanträffande i häktet mellan försvararen och klienten före huvudförhandlingen allmänt anses ingå som ett led i förberedelserna för förhandlingen (jfr NJA 1975 s 555 och 1997 s 586 samt Blomkvist, Försvararen, 1987, s 47f). Detta får anses gälla även när - som i förevarande fall - huvudmannen har erkänt vad som läggs honom till last och målet inte heller i övrigt är behäftat med svårigheter. Det har i målet inte framkommit någon omständighet som är anledning att frångå denna bedömning.

Det är inte upplyst hur lång tid som åtgick för häktesbesöket. I betraktande av målets art och omfattning får antas att tidsåtgången härför var liten. Med hänsyn härtill och med beaktande av målets beskaffenhet får B.S. anses skäligen tillgodosedd med ersättning för sex timmars arbete. Någon ytterligare ersättning för arbete bör således inte utgå. Däremot skall B.S. ersättas för tidsspillan och utlägg avseende häktesbesöket. Den yrkade ersättningen härutinnan, motsvarande 2,5 timmars tidsspillan och resa i bil tio mil, får anses skälig.

Domslut

HD:s avgörande. HD tillerkänner B.S. ytterligare ersättning av allmänna medel för försvaret av A.K. med 2 474 kr, varav 2 162 kr för tidsspillan och 312 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD (JustR:n Gregow, Lind, referent, Lars K Beckman, Nyström och Pripp) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Domstolarna har intagit ståndpunkten att B.S:s besök hos A.K. i häktet inför huvudförhandlingen i TR:n inte var påkallat för att tillvarata A.K:s rätt. Denna ståndpunkt går inte att förena med HD:s uttalanden i ett mål om ersättning till offentlig försvarare som avgjordes vid en senare tidpunkt än det nu överklagade hovrättsavgörandet (NJA 1997 s 586).

B.S:s besök i häktet får ses som ett led i förberedelserna för huvudförhandlingen. B.S. bör tillerkännas yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg. Vad gäller yrkandet om ytterligare ersättning för arbete i två timmar får utgångspunkten vara att domstolarna funnit en tidsåtgång på sex timmar för arbete skälig men då med bortseende från det arbete som nedlagts i samband med besöket i häktet. När nu sistnämnda arbete skall beaktas får den angivna tidsåtgången åtta timmar anses rimlig.

Överklagandet skall alltså bifallas.

Domslut

HD:s avgörande. HD tillerkänner, med ändring av HovR:ns beslut, B.S. ytterligare ersättning av allmänna medel för försvaret av A.K. med 4 382 kr, varav 1 908 kr för arbete, 2 162 kr för tidsspillan och 312 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelades d 11 maj 1999 (mål nr Ö 3019-97).