NJA 1999 s. 256

Fråga om ersättning till offentlig försvarare som avbrutit semester för att medverka i huvudförhandling i hovrätt.

(Jfr 1980 s 36 och 1998 s 561)

Södertälje TR dömde d 25 maj 1998 J.C., född d 20 juli 1980, för olaga hot, grovt brott, och hemfridsbrott till vård inom socialtjänsten jämte 100 dagsböter å 30 kr.

Svea HovR

Offentlig försvarare för J.C. var advokaten H.F.. J.C. överklagade TR:ns dom i Svea HovR.

HovR:n utsatte målet till huvudförhandling d 14 juli 1998. När målet påropades var J.C., som kallats att inställa sig, inte närvarande. H.A. såsom ombud och offentlig försvarare var tillstädes.

HovR:n fann i beslut d 14 juli 1998 att det inte var sannolikt, att J.C. hade laga förfall för sin utevaro, och att hans överklagande på grund därav var förfallet.

H.A. yrkade ersättning för sin inställelse med 7 177 kr. Han uppgav att han avbrutit sin semester för att närvara vid huvudförhandlingen och därför yrkade ersättning för fem timmars tidsspillan och ersättning för 19 mils resa med bil.

HovR:n (hovrättslagmannen Löfmarck, hovrättsrådet Korfitsen, referent, hovrättsassessorn Lindstam samt nämndemännen Breile och Granqvist) anförde i beslut d 14 juli 1998: H.F. har yrkat ersättning med 7 177 kr, varav 1 800 kr för arvode i enlighet med brottsmålstaxa, 4 750 kr för fem timmars tidsspillan och 627 kr för utlägg för 19 mils resa till en milkostnad om 33 kr. HovR:n finner att H.F. inte skall ersättas för den merkostnad han har haft på grund av att han har befunnit sig på semester i Örebro. Han skall därför tillerkännas ersättning med 1 900 kr för skäliga två timmars tidsspillan och för utlägg motsvarande tio mils resa. Han skall i övrigt tillerkännas ersättning i enlighet med yrkat belopp.

H.F. tillerkänns sålunda ersättning av allmänna medel med 4 030 kr, varav 1 800 kr för arbete, 1 900 kr för tidsspillan och 330 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD

H.F. överklagade och yrkade att han skulle tillerkännas ersättning med i HovR:n yrkat belopp.

Domstolsverket bestred ändring.

H.F. yrkade ersättning av allmänna medel för arbete i HD. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Alander, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Frågan är om H.F. såsom offentlig försvarare har rätt till ersättning för den merkostnad som uppkom genom att han fick avbryta sin semester och resa från Örebrotrakten till Stockholm för att medverka vid huvudförhandling i HovR:n d 14 juli 1998.

Offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för bl a tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. I rättsfallet NJA 1980 s 36 har offentlig försvarare, som nödgats avbryta semester för uppdraget, ansetts berättigad till ersättning för resan mellan en semesterort och domstolsorten och för restiden; omständigheterna var emellertid såtillvida särskilda som fråga var om en huvudförhandling i HovR:n i ett mål, där den tilltalade var häktad. HD tog även i beaktande att det kunde antas, att kostnaderna i det aktuella fallet skulle blivit högre om i stället annan försvarare anlitats.

I förevarande fall har målet rört en tilltalad som fällts till ansvar för grovt olaga hot och hemfridsbrott. Han hade vid tiden för åtalets väckande inte fyllt arton år. Särskilda tidsfrister för hållande av huvudförhandling har därmed gällt vid prövningen såväl vid TR:n som i HovR:n. Det kan inte antas att kostnaderna för försvaret väsentligt kunnat nedbringas genom att annan försvarare förordnats i H.F:s ställe. Mot bakgrund av det anförda bör H.F. tillerkännas ersättning för tidsspillan och utlägg med yrkat belopp.

H.F:s yrkande om ersättning av allmänna medel för arbete i HD kan inte lagligen bifallas (jfr NJA 1987 s 179 II).

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut tillerkänner HD H.F. ersättning av allmänna medel med - utöver det av HovR:n bestämda beloppet - ytterligare 3 147 kr avseende tidsspillan och utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

H.F:s yrkande om ersättning av allmänna medel för arbete i HD lämnas utan bifall.

HD (JustR:n Gregow, Lind, referent, Nyström, Victor och Håstad) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 12 maj 1999 (mål nr Ö 3497-98).