NJA 2000 s. 135

Det ankommer inte på Högsta domstolen att pröva fråga om dispens från kravet i 3 § första stycket 4 av Svenska Advokatsamfundets stadgar på viss tids praktisk juridisk verksamhet.

1 st 4 av Sveriges advokatsamfunds stadgar på viss tids praktisk juridisk verksamhet. 8 kap 2 § RB.

Jur kand C.J. ansökte d 12 juli 1999 om inträde i Sveriges advokatsamfund.

Styrelsen för samfundets Södra avdelning avstyrkte ansökningen. Advokatsamfundets styrelse avslog C.J:s ansökan genom följande beslut vid sammanträde d 18-d 19 nov 1999 under § 667 i protokollet: C.J. har inte utövat praktisk juridisk verksamhet av i 3 § 1 st 4 av samfundets stadgar angivet slag under tid som där sägs. Då det inte föreligger särskilda omständigheter att meddela C.J. dispens avslår styrelsen hans ansökan.

HD

C.J. överklagade och yrkade att HD skulle förklara honom berättigad att vinna inträde i Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundets styrelse avstyrkte bifall till överklagandet. Ärendet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden RevSekr Wennström, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Enligt 8 kap 2 § 1 st 4 RB får till ledamot av advokatsamfundet endast den antas som har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk utbildning. Enligt 3 § 1 st 4 i advokatsamfundets stadgar preciseras den praktiska utbildningen bl a till att under minst tre år yrkesmässigt ha tillhandagått allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller på allmän byrå eller för egen räkning. Enligt andra stycket i samma paragraf får dock samfundets styrelse vid föreliggande särskilda omständigheter medge undantag från detta krav.

C.J. har begärt undantag från nyssnämnda krav. Samfundets styrelse har inte beviljat honom dispens från detta utbildningskrav. Det ankommer inte på HD att pröva dispensfrågan (se NJA II 1943 s 82 ff, jfr NJA 1957 s 629).

På grund av det anförda bör C.J:s överklagande avslås.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår C.J:s överklagande.

HD (JustR:n Magnusson, Svensson, referent, Danelius, Lennander och Håstad) fattade följande slutliga beslut: Skäl. 18 kap 2 § RB finns bestämmelser om vad som fordras av den som vill bli ledamot av Sveriges advokatsamfund. Enligt första stycket 4 krävs att sökanden skall ha genomgått den praktiska och teoretiska utbildning som behövs för att driva advokatverksamhet. I advokatsamfundets stadgar finns antagningskrav som nära ansluter till RB:s krav och i vissa avseenden preciserar dessa. Enligt 3 § 1 st 4 av stadgarna får endast den antas till ledamot av samfundet som under minst fem år har på ett tillfredsställande sätt utövat praktisk juridisk verksamhet, varvid han under minst tre år skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå eller för egen räkning. Samfundets styrelse får medge undantag från detta krav, om det föreligger särskilda omständigheter.

Samfundets styrelse har i överklagade beslutet funnit att C.J. inte har under tid som anges i 3 § 1 st 4 av samfundets stadgar utövat praktisk juridisk verksamhet av det slag som avses i denna bestämmelse. Styrelsen ansåg inte särskilda omständigheter föreligga att meddela C.J. dispens och avslog därför hans ansökan om inträde i samfundet. Styrelsen fann inte anledning att behandla frågan om C.J. är lämplig som advokat.

C.J. har i HD anfört att han formellt inte uppfyller kravet i 3 § 1 st 4 av samfundets stadgar men att han är lämplig som advokat och bör få dispens.

Det saknas anledning att ifrågasätta stadgarnas krav på viss praktisk juridisk verksamhet. Det ankommer inte på HD att pröva frågor om dispens från detta krav (jfr NJA 1998 s 22 och där angivna hänvisningar).

På grund av det anförda och då det är ostridigt att C.J. inte uppfyller kravet i 3 § 1 st 4 av samfundets stadgar skall hans överklagande lämnas utan bifall.

Domslut

HD:s avgörande. HD avslår C.J:s överklagande.

HD:s beslut meddelades d 17 mars 2000 (mål nr Ö 225-00).