NJA 1998 s. 22

Det ankommer inte på HD att pröva en fråga om dispens från kunskapskravet i 8 kap 2 § 1 st 3 RB för antagande som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

J.N. ansökte om inträde i Sveriges advokatsamfund och anhöll därvid om dispens från antagningskraven i RB och samfundets stadgar. Han upplyste att han avlagt juris magisterexamen vid Wroclaws universitet och att han var ledamot av Polens advokatsamfund sedan år 1968. J.N., som blev svensk medborgare år 1975, arbetade sedan år 1993 som biträdande jurist på en advokatbyrå i Lund.

Styrelsen för samfundets södra avdelning avstyrkte bifall till ansökningen.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund meddelade d 16 maj 1997 följande beslut: J.N. har inte avlagt kunskapsprov av i 3 § 1 st 3 p samfundets stadgar angivet slag. Då det inte föreligger särskilda omständigheter att meddela J.N. dispens avslår styrelsen J.N:s ansökan.

HD

J.N. överklagade och yrkade att HD skulle bevilja honom inträde i samfundet.

Samfundets styrelse avstyrkte bifall till överklagandet. HD avgjorde målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Elserth, föreslog i betänkande följande beslut: Enligt 8 kap 2 § 1 st 3 RB får till ledamot av advokatsamfundet endast den antas som har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbete. Advokatsamfundets styrelse får dock, enligt 2 st, i enskilda fall medge undantag från detta krav beträffande den som är auktoriserad som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Motsvarande bestämmelser finns i samfundets stadgar.

J.N., som är polsk advokat, har inte avlagt sådana kunskapsprov som avses i 8 kap 2 § 1 st 3 RB. Samfundets styrelse har inte beviljat honom dispens från detta kunskapskrav. Det ankommer inte på HD att pröva dispensfrågan (se NJA II 1943 s 82ff, jfr NJA 1957 s 629).

På grund av det anförda avslår HD J.N:s överklagande av beslutet att vägra honom inträde i samfundet.

HD (JustR:n Knutson, Magnusson, Svensson, Regner och Blomstrand, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 5 jan 1998 (mål nr Ö 2939/97).