NJA 2001 s. 306

HovR:n har i där anhängigt mål avslagit en begäran av offentlig försvarare om att få bli entledigad. Den tilltalade har ansetts ha rätt att överklaga beslutet särskilt enligt 54 kap. 4 § jämförd med 49 kap. 5 § p. 7 rättegångsbalken.

Advokaten C.C. förordnades av Enköpings TR som offentlig försvarare i ett där anhängigt mål mellan allmän åklagare och R.H. angående bokföringsbrott m.m. Sedan R.H. överklagat TR:ns dom begärde C.C. entledigande från uppdraget som offentlig försvarare. Svea HovR avslog i beslut d. 30 aug. 1999 C.C:s begäran om entledigande och angav att det med stöd av 54 kap. 4 § jämförd med 49 kap. 5 § RB förelåg rätt att överklaga beslutet särskilt.

R.H. överklagade HovR:ns beslut i enlighet med anvisningarna för överklagande och yrkade även att en annan advokat skulle förordnas som offentlig försvarare för honom.

Målet föredrogs för prövning av frågan om R.H. haft rätt att överklaga HovR:ns beslut.

Föredraganden, RevSekr H. föreslog i betänkande följande beslut: För att HD skall pröva överklagandet i sak krävs det att domstolen meddelat prövningstillstånd. I målet föreligger emellertid även frågan om det får föras särskild talan mot beslutet. Enligt 49 kap. 5 § 1 RB får ett beslut överklagas särskilt om rätten avvisat en försvarare eller ogillat ett yrkande om detta. Före d. 1 juli 1985 var lydelsen enbart, om rätten avvisat en försvarare. Tillägget om att även ett ogillande av yrkande om avvisning får överklagas tillkom i samband med införandet av lagen (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt RB. I den lagen ges justitiekanslern rätt att överklaga beslut då ett yrkande om avvisande av en försvarare lämnats utan bifall och detta gäller även i fråga om beslut som rör återkallelse av förordnande av offentlig försvarare (prop. 1984/85:178 s. 42 f.). Om den tillagda bestämmelsen i den i målet aktuella §:n i RB om rätten till särskild talan tolkas på det sättet att den bara avser beslut om att avvisa försvarare och inte entledigande så medför detta att 1985 års lag innehåller en bestämmelse om möjlighet för Justitiekanslern att särskilt överklaga en typ av beslut utöver vad som regleras i §:n. Det är därför rimligt att tolka tillägget i 49 kap. 5 § 1 RB så att det även avser beslut om återkallande av ett försvararuppdrag enligt 21 kap. 6 § RB. Något som också stämmer överens med uttalandet, i Gärdes m.fl. kommentar till Nya Rättegångsbalken 1949 s. 731, om att den misstänkte enligt den dåvarande lydelsen av bestämmelsen torde kunna särskilt överklaga ett beslut om återkallande av förordnande för offentlig försvarare. Se Peter Fitger, Rättegångsbalken 49:25. Det anförda medför att tillägget 1985 till första punkten 49 kap. 5 § RB får till följd att ett beslut genom vilket ett yrkande om entledigande från försvararuppdrag ogillats numera kan överklagas av den misstänkte eller den offentlige försvararen. Vad HD uttalat i rättsfallet NJA 1995 s. 75 torde inte utgöra hinder för en sådan tolkning.

HD förordnar att R.H:s överklagande skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

HD (JustR:n Munck, Westlander, Blomstrand, Pripp och Lundius, referent) fattade d. 9 maj 2001 följande beslut: HovR:ns beslut är ett beslut under rättegången. Ett sådant beslut får enligt huvudregeln i 49 kap. 3 § 2 st. RB överklagas endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut. 15 § anges vissa undantag från denna huvudregel. Såvitt nu är av intresse föreskrivs i punkten 1 att ett beslut får överklagas särskilt om rätten avvisat en försvarare eller ogillat ett yrkande om avvisande av en försvarare. Vidare föreskrivs i punkten 7 att ett beslut får överklagas särskilt om rätten avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit.

Punkten 1 tar sikte på rättens åtgärd när en försvarare befunnits olämplig på grund av något sådant förhållande som regleras i 21 kap. 3 § 3 st. RB. Bestämmelsen tillämpas också på beslut i fråga om återkallelse av ett förordnande av offentlig försvarare enligt 21 kap. 6 § RB (se Fitger, Rättegångsbalken s. 49:25). Rättens beslut varigenom begäran om entledigande av offentlig försvarare lämnats utan bifall har visserligen ansetts inte kunna överklagas särskilt (se NJA 1995 s. 75). Om det dessutom begärs att en ny offentlig försvarare skall förordnas eller i vart fall står klart att detta är utgångspunkten, är framställningen dock att se som en begäran om byte av offentlig försvarare och då kan rättens beslut överklagas särskilt enligt 49 kap. 5 § 7 RB.

Av handlingarna i målet får anses framgå att syftet med framställningen i försvararfrågan i HovR:n var att få till stånd ett byte av offentlig försvarare. Beslutet får därför överklagas särskilt med stöd av 54 kap. 4 § jämförd med 49 kap. 5 § 7 RB.

HD förordnar att R.H:s överklagande skall överlämnas till avdelning för tillståndsprövning.

I beslut d. 31 maj 2001 fann HD ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav HovR:ns beslut skulle stå fast.

(Mål nr Ö 3804-99).