NJA 2002 s. 241

I tvistemål har käranden, innan stämning har utfärdats, återkallat sin talan och i samband därmed yrkat ersättning för rättegångskostnader. Detta yrkande har ansetts böra prövas.

AB Sjöbo Bruk (Sjöbo Bruk) yrkade i ansökan om stämning å Purus Water Technology AB, numera PWT Pure Water Technology AB, vilken stämningsansökan inkom till Umeå TR d. 5 febr. 1998, att TR:n skulle häva registreringen av firman Purus Water Technology AB och vid vite förbjuda sistnämna bolag att dels använda Purus ensamt eller i sammansättning med Water Technology eller Water Technology AB, dels fortsätta intrånget intill dess att målet slutligt avgjorts eller annat beslutats.

TR:n förelade Sjöbo Bruk i föreläggande d.12 febr. 1998 att komplettera ansökan med ansökningsavgift. Ansökningsavgift inkom till TR:n d. 24 febr. 1998. Av tjänsteanteckning framgår att Sjöbo Bruks ombud M. A. per telefon d. 26 febr. 1998 uppgivit att parterna förhandlade och var nära en lösning, varför han önskade att TR:n skulle avvakta några dagar med att utfärda stämning i målet.

Innan stämning hunnit utfärdas i målet, återkallade Sjöbo Bruk sin stämningsansökan genom en skrivelse som inkom till TR:n d. 3 mars 1998. Sjöbo Bruk yrkade att TR:n skulle tillerkänna bolaget ersättning för kostnader i målet med 38 810 kr enligt ingiven kostnadsräkning.

TR:n (assessorn Johnsson) anförde i slutligt beslut d. 5 maj 1998: Eftersom Sjöbo Bruk har återkallat sin stämningsansökan skall målet avskrivas från vidare handläggning.

18.

18 kap. 5 § RB innehåller bestämmelser om hur kostnadsansvaret skall fördelas när ett mål inte prövas i sak, såsom när ett mål avskrivs efter återkallelse. Enligt huvudregeln i andra stycket skall vid avskrivning av ett mål på grund av att talan återkallats, den part som återkallat sin talan ersätta motparten hans rättegångskostnad. Om särskilda omständigheter föreligger kan dock ersättningsskyldigheten bestämmas på annat sätt. I förarbetena till bestämmelsen anges som exempel på när undantagsbestämmelsen kan vara tillämplig, att käranden återkallat sin talan på den grund att svaranden efter talans väckande fullgjort det anspråk som gjorts gällande i rättegången (NJA II 1943 s. 231 m). Enligt 13 kap. 4 § 1 st. RB väcks talan genom stämning, om ej annat är stadgat, och av 42 kap. 5 § 1 st. samma balk framgår att stämning på svaranden utfärdas av rätten. Bestämmelsen i 13 kap. 4 § 3 st. RB saknar relevans för det fall stämning överhuvudtaget inte utfärdas.

En förutsättning för att TR:n skall kunna pröva Sjöbo Bruks yrkande om ersättning för rättegångskostnader är att talan formellt har väckts mot PWT Pure Water Technology AB. Eftersom Sjöbo Bruk har återkallat sin stämningsansökan innan rätten hunnit utfärda stämning, har talan följaktligen inte väckts mot PWT Pure Water Technology AB. Det saknas därför förutsättningar att uppta Sjöbo Bruks rättegångskostnadsyrkande till prövning. Sjöbo Bruks yrkande om ersättning för rättegångskostnader skall till följd härav avvisas.

TR:n meddelar Slutligt beslut

1.

Målet avskrivs från vidare handläggning.

2.

Sjöbo Bruks yrkande om ersättning för rättegångskostnader avvisas.

HovR:n för Övre Norrland

Sjöbo Bruk överklagade i HovR:n för Övre Norrland och yrkade att HovR:n skulle bifalla Sjöbo Bruks vid TR:n framställda yrkande om ersättning för rättegångskostnader. I andra hand yrkade Sjöbo Bruk att HovR:n skulle återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning.

HovR:n (hovrättsråden Sjöblom och Eriksson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Glans) anförde i slutligt beslut d. 5 nov. 1999: HovR:ns skäl. På de skäl som TR:n har anfört finner HovR:n att Sjöbo Bruks yrkande om ersättning för rättegångskostnader skall avvisas. TR:ns beslut skall således fastställas.

HovR:ns avgörande. HovR:n fastställer TR:ns beslut.

HD

Sjöbo Bruk överklagade och yrkade att HD med undanröjande av HovR:ns och TR:ns beslut skulle tillerkänna bolaget yrkad ersättning för rättegångskostnader, alternativt återförvisa målet till TR:n för fortsatt behandling såvitt avsåg frågan om ersättning för rättegångskostnader.

PWT Pure Water Technology AB bestred ändring. Parterna yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Söderlind, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. När käranden i samband med återkallande av sin talan yrkar ersättning av motparten för rättegångskostnader saknar det betydelse, för frågan om domstolens skyldighet att pröva kostnadsanspråket, huruvida stämning har utfärdats. Talan anses enligt 13 kap. 4 § 3 st. RB väckt då ansökan om stämning inkom till rätten och ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader som framställs innan handläggningen avslutas skall enligt 18 kap. 14 § 1 st. RB prövas av rätten. Beslut i fråga om rättegångskostnadsersättning skall enligt andra stycket i samma bestämmelse meddelas när rätten avgör målet. Av det anförda följer att TR:n inte lagligen kunde avskriva målet och avvisa kostnadsyrkandet, utan hade att utfärda stämning oavsett att endast ett rättegångskostnadsyrkande återstod av kärandens talan. Med ändring av HovR:ns beslut skall därför TR:ns beslut undanröjas och målet visas åter till TR:n för fortsatt handläggning.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut och visar målet åter till TR:n för fortsatt handläggning.

Det ankommer på TR:n att pröva frågan om rättegångskostnader i HD i samband med målet efter dess återupptagande.

HD (JustR:n Gregow, Svensson, Lennander, Westlander, referent, och Lundius) fattade följande slutliga beslut: Skäl. I tvistemål skall talan anses väckt, då ansökan om stämning kom in till rätten (13 kap. 4 § 1 och 3 st. RB). En part som vill ha ersättning för rättegångskostnad skall framställa yrkande härom innan handläggningen avslutas och beslut i kostnadsfrågan skall meddelas när rätten avgör målet (18 kap. 14 § RB). Om en kärande som återkallar sin talan har yrkat ersättning för rättegångskostnad skall rätten således pröva yrkandet. Detta gäller även om talan återkallas innan stämning har utfärdats.

TR:n skulle således inte ha avskrivit målet utan att i samband därmed ha prövat Sjöbo Bruks kostnadsyrkande sedan PWT Pure Water Technology beretts tillfälle att svara härpå. Med ändring av HovR:ns beslut skall därför TR:ns beslut om avvisning av kostnadsyrkandet undanröjas och målet vad gäller detta visas åter till TR:n för fortsatt behandling.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut att avvisa AB Sjöbo Bruks yrkande om ersättning för rättegångskostnader och visar målet i den delen åter till TR:n för fortsatt behandling.

Det ankommer på TR:n att pröva frågan om rättegångskostnader i HD i samband med målet efter dess återupptagande.

HD:s beslut meddelades d. 7 maj 2002 (mål nr Ö 4730-99).